Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Tegenslag Bij tegenslag leven we met elkaar mee. We zoeken naar woorden om de ander te bereiken. Soms gebruiken we daarbij te veel worden. Vaak concluderen we te snel. Soms weten we simpelweg geen woorden te vinden. Als een periode van beproeving lang aanhoudt, brengt dat gevoelens van machteloosheid en hopeloosheid met zich mee. De Heere beproeft …
 
Trouw William Hamilton Burns (1779-1859) was een onopvallende predikant in het plaatsje Kilsyth. Als plattelandsdominee diende hij trouw vele jaren in dezelfde plaats. Hij stond niet bekend om zijn indrukwekkende voordracht, het schrijven van boeken of de publicatie van preken. Hij deed eenvoudig het werk waartoe hij geroepen was. Hij preekte het W…
 
Woord Je mag geloven als een kind, zeggen we elkaar geregeld. Met reden. Jezus stelt namelijk dat veel voor wijzen verborgen blijft en aan kinderen geopenbaard wordt (Lukas 10: 21). Inderdaad, oog en oor hebben voor het Evangelie is niet gebonden aan kennis of intelligentie. Integendeel. Wie eenvoudig leeft bij het Woord van God, kan wellicht niet …
 
Woestijn Allerlei volken zochten in Jesaja’s tijd hun eigen voordeel, ten koste van anderen. De Heere laat dit niet onbeantwoord. Jesaja moest oordelen afkondigen, tegen de volken en Israël. Er klonken echter ook hoopvolle woorden. Er zou weer een bloeitijd komen. Israël werd niet alleen verlost van de overheersing door andere volken, maar ook van …
 
Brief Stirling, 1753 Mijn lieve Alice, Gisteren heeft mijn neef James mij jouw brief voorgelezen, waardoor ik opnieuw medelijden met jou kreeg vanwege de dood van jouw geliefde oom Ralph en de wankele gesteldheid van jouw vader. Naar de loop van de natuur was het mijn beurt om hem voor te gaan. Maar de wil van de goede en soevereine God heeft ander…
 
Evans Toen Christmas Evans op zijn sterfbed lag, waren er diverse predikanten die om zijn bed stonden. ‘Broeders’, zei hij tegen hen, ‘preekt Christus aan het volk. Zie op mij; in mijzelf ben ik niets dan een ruïne. Maar zie mij aan in Christus, en jullie zien in mij een erfgenaam van de hemel en de zaligheid.’ Hiermee is de positie van de vreemdel…
 
Packer Als je een eigentijdse schrijver zoekt, die geworteld is in de traditie van de puriteinen, lees dan iets van Packer. Volgens zijn biograaf McGrath zou je hem de laatste van de puriteinen kunnen noemen. Hij wist oude bronnen te ontsluiten voor christenen vandaag. In zijn boek ‘God leren kennen’ werkt hij kernachtig uit Wie en hoe God is, zoal…
 
Gods heerlijkheid Waar de aankondiging van licht en heerlijkheid klinkt in Jesaja 60, daar is het als het ochtendgloren. ‘En de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.’ Wat is dat, de heerlijkheid van de HEERE? Het gaat daarbij om de ‘kabod’, Gods voortdurende aanwezigheid. Onder het volk Israël werd deze aanwezigheid van de Heere beleefd bij de ta…
 
Gebed Herman Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) betekende veel voor christenen in Nederland. Zijn preken spreken nog steeds aan. Net als bij Luther zien we bij Kohlbrugge een sterke tegenstelling tussen wet en Evangelie. Christus is voor hem álles, alleen Zijn bloed voldoet. Een christen zoekt omgang met de Heere in het gebed. Daarvan was Kohlbrugge …
 
Waarschuwing De Heere peilt de boosheid die schuilgaat achter Kaïns betrokken gezicht. Hij spreekt hem aan. Waarom word je driftig en is je gelaat betrokken? Wanneer je het goede doet, is er volgens de Heere aanvaarding van het offer. Zo niet, dan ligt het hart open voor zonde en verleiding. De zonde is als een dier dat voor je deur ligt zo blijkt …
 
Grondhouding gemeente Wie Christus navolgt, wordt in deze wereld gezonden als een wervende pelgrim onderweg naar huis. Dr. A. Noordegraaf laat in zijn studie ‘creatura verbi’ (scheppende woorden) zien hoe het Woord ‘zich verbreidde’ en ‘werd uitgebreid’ vanuit de jonge christelijke gemeente. Zoals blijkt bij de gelijkenis van het zaad, dat beeld is…
 
Zonde Als God in alle dingen de hand heeft, als er geen toeval is, hoe is het dan met het kwaad? Dit is een reële vraag, die veel christenen herkennen. Als God alles kan tegenhouden en Hij doet het niet, hoe verhoudt Hij Zich dan tot het kwaad? Ds. W. L. Tukker gaat erop in: ‘De mens is geschapen met een vrije wil. Ook de engelen zijn geschapen met…
 
Scheiding De zonden van het volk maakten scheiding tussen hen en God, zo zei de profeet in Jesaja 59. Hun handen waren met bloed besmeurd. Als je hen hoorde praten dan zou je schrikken. Samen verwachtte men het niet van de waarheid, maar van de leugen. Er was niemand die opstond om ertegenin te gaan. Jesaja concludeert: ‘Want onze overtredingen zij…
 
Ten Kate De negentiende eeuwer Jan Jacob Lodewijk ten Kate was predikant en dichter. Hij diende op het eiland Marken, in Almkerk, Middelburg en Amsterdam. Hij was jong onder de indruk van het dichtwerk van Isaäc Da Costa en Willem Bilderdijk. Verschillende liederen van Ten Kate zijn nog steeds populair. Denk aan het lied ‘Laat me in U blijven, groe…
 
Jaloersheid Het kruipt zomaar omhoog; een gevoel van jaloersheid. Als de ander meer aandacht, erkenning en aanloop krijgt dan jij. De discipelen van Johannes zagen dit gebeuren. Jezus trok steeds meer mensen. Johannes legde hen uit dat dit de bedoeling was. J.C. Ryle (1816-1900) geeft een aantal helpende gedachten bij dit Bijbelgedeelte. Ryle: ‘Wij…
 
Bijbels ‘Devoorzienigheidvan God is een door en door bijbels begrip.’ Ds. W. L. Tukker (1909-1988) ziet in heel de Bijbel Gods hand die voorziet: ‘Zij komt in het Oude Testament voor in de geschiedenis van Abraham in Genesis 22: 8: God zal Zichzelf een lam ten brandoffervoorzien. Waar dit woord tot-een spreekwoord wordt, dat het op de berg van de H…
 
Voorganger Iemand die vooropgaat, wijst de weg. Volgens Matthew Henry (1642-1714) is Jezus de grote leidsman en voorganger van ons geloof. Hij is de oorzaak van het geloof en tegelijkertijd de bewerker van het geloof. Zelf staat Hij in voor de vervulling van Gods beloften. Wie de renbaan loopt, ontvangt van Hem wat nodig is onderweg en Hij zal aan …
 
Twee broers In het begin van de Bijbel treffen we het eerste altaar aan. De offerdienst zou van het allergrootste belang worden voor de omgang met de Heere in het Oude Testament. We zien het bij Kaïn en Abel, bij Noach na de zondvloed, later bij de aartsvaders. De vraag om te mogen offeren in de woestijn vormde voor Mozes het uitgangspunt in zijn o…
 
Geboren Augustinus had de gave om bij het mediteren over een Bijbelgedeelte allerlei verbanden te leggen. Soms zo wijds, dat je het bijna niet meer volgt. Vaak zo concreet, dat je er heel praktisch onderwijs uit krijgt. Zo ook in een kerstpreek over de menswording van Christus. Ik geef enkele fragmenten mee, op weg naar kerst. In een introductie ga…
 
Waarde Dat Bijbellezen waardevol is, vindt elke christen. De één omdat hij beseft: het is de manier om God te leren kennen. Als ik de stem van de Heere wil leren verstaan, dan moet ik daar wezen. Bij de Bijbel. Een ander belijdt: ik heb Christus lief en wil niet anders dan Hem dienen. Hoe kan ik Hem dieper verstaan, dan alleen door Zijn Woord? De H…
 
Geen engel De Heere Jezus werd niet bewaard voor de ervaringen, strijd en aanvechting waar wij doorheen gaan. Hij is in alle dingen verzocht als wij. En juist daarom kan Hij als geen ander nabij hen zijn die worstelen met dat waar zij doorheen gaan. Christus nam met reden niet de natuur van een engel aan. Hij werd mens. Goodwin: ‘Opdat Hij in Zijn …
 
Slapende duivel Er zijn periodes waarin de duivel een christen met rust lijkt te laten. Toch zijn dat niet de beste periodes. We worden er vaak zorgeloos van. Spurgeon: ‘In de tropen is een windstilte gevaarlijker dan een storm. Dan stagneert alles, het schip beweegt nauwelijks, het is als een schip op een verfdoek, een schip in verf op een geverfd…
 
Tegenstelling De dichter van Psalm 73 was bijna uitgegleden. Hij zag allerhande voorspoed en zijn eigen tegenspoed. Zij die op aarde met goud behangen zijn, blijken straks armer dan arm. En voor hen die in Christus geborgen zijn, wacht een kroon en troon in de hemel. Zij die op aarde bedelaars zijn, blijken straks aangenomen kinderen van de Vader. …
 
Situatie Israël stond er niet rooskleurig voor. Vijanden naderden en koning Achaz zat met de handen in het haar. Jesaja’s profetie van verlossing klonk hem niet overtuigend in de oren. Kievit: ‘Verontwaardigd dient Jesaja hem van antwoord. Is het u te weinig, dat gij de mensen moe maakt; dat gij ook mijn God moe maakt? God wordt moe van mensen die …
 
Gerichtheid Geloof raakt niet alleen je hoofd, maar ook je gevoelsleven. De Bijbel spreekt over blijdschap, verdriet, innerlijke onrust en hoop. Daar waar sprake is van omgang, gaat dit niet buiten ons om. Wie in de omgang met de Heere enkel drijft op z’n gevoelens, is als een stuurloos schip op zee. Het gaat alle kanten op en is niet in staat om k…
 
Weg uit de kring De dichter van Psalm 1 geeft ons een ontmoeting met een volmaakt zalige man. Waar komen we hem tegen? Niet bij de goddelozen, zondaars en spotters. In drievoud laat de dichter zien waar rechtvaardigen van wegblijven. De eerste stappen die een zondaar na ontvangen genade zet, bewegen weg van slecht gezelschap. Je wilt niet meer gaan…
 
Medelijden Om ons het hart van Christus van binnenuit te tonen, wijst Thomas Goodwin op Hebr. 4: 15: ‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.’ Vader Het was de opdracht van de Vader aan de Zoon om zondaren lief te hebben. J…
 
Discipelen Discipelen scharen zich rondom Jezus op de berg waar hij onderwijs geeft. Jezus spreekt tot twee cirkels van personen. Allereerst in directe zin tot zijn discipelen. Tegelijkertijd tot hen die daarom heen staan. Jezus beschrijft de herkenbare trekken van de christen, zoals die zichtbaar worden als je er een portret van zou kunnen maken. …
 
Preek Augustinus schreef een preek onder de titel ‘Wie wijst de weg?’ (Sermo 204A.1). Hij gaat daarbij in op de komst van de wijzen uit het Oosten, die Jezus aanbidden. Aan de stijl van een preek van eeuwen geleden, moet je altijd even wennen. Maar wie de rode lijn van de boodschap ziet, raakt geboeid. Het lezen van preken uit de traditie van de ee…
 
Scharp Op 16 augustus 1778 werd ds. Jan Scharp in Sint Annaland bevestigd door ds. Gijsbertus Balen, van Tholen. Met de woorden van 1 Tim. 4: 16: ‘Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.’ Zelf deed hij later die dag intrede met de woorden van 2 Kor. 6: 11-13. Dit blijkt uit h…
 
Verwarring Dr. A. van Bummelen schreef eind jaren ’80 van de vorige eeuw over de verwarring die hij waarnam onder gemeenteleden ten aanzien van de bekering. Men had last van ‘wonderzucht’, zo stelde hij. Terwijl de Heere zo vaak in het geleidelijke, onopvallend werkt. Van Brummelen: ‘Een ding vergeet men evenwel meestal. Het gaat in de genade evena…
 
Puritein Onder de puriteinen bevond zich Thomas Goodwin. Goodwin behoorde tot de stroming die geloofde dat de plaatselijke gemeente het uitgangspunt is voor het kerkelijk leven. Hij stond dus het congregationalisme voor, dat niet zoveel waarde hecht aan bovenplaatselijke structuren. Als invloedrijke puritein had Goodwin zitting in de synode van Wes…
 
Een dier Hij wordt dierlijk in een menselijk lichaam. Zijn haren groeien als de verentooi van een arend en zijn nagels als die van vogels. ’s Morgens is hij helemaal nat van de dauw. Hij leeft als een dier in de open lucht. De geestesziekte waar het hier over gaat betreft: lykanthropie. Waarbij een mens zich verbeeldt een bepaald dier te zijn, en z…
 
Woord De Heere spreekt door Zijn Woord. Vandaar dat Spurgeon kon spreken over een ‘pratende Bijbel’. Hij bedoelde daarmee dat het lezen van de Schrift leidt tot omgang met de Heere. Door de Heilige Geest wordt het Woord persoonlijk toegepast. Je gaat er je eigen vragen in teruglezen. De Heere spreekt tot je ziel. Bij een avondmaalsbediening sprak S…
 
Delen De Heere Jezus Christus heeft Zijn volgelingen niet met een onduidelijke opdracht uitgezonden. De boodschap moest de wereld over en Hijzelf zou instaan voor de vrucht. Dat maakt de verkondiging van het Evangelie in zekere zin eenvoudig. We hebben slechts te zaaien en de Heere staat in voor de oogst. De realiteit leert echter dat we niet zo gr…
 
Hoe lang? Augustinus heeft het op allerlei plaatsen gezocht. Vrede met God. Tot hiertoe bleef hij echter een zoeker en geen vinder. Op een dag is Augustinus op bezoek bij zijn vriend Alypius. Terugblikkend schrijft hij daar later over: ‘Toen echter een diepgaande beschouwing mijn gehele ellende uit de verborgen grond te voorschijn gehaald en voor d…
 
Hemel Wat gebeurt er nu in de hemel vanwege de geboorte van Jezus, vraagt Luther zich af. ‘Zo veracht als ze is op aarde, zo hoog en duizendmaal hoger wordt zij geëerd in de hemel. Als een engel uit de hemel u en uw werk zou prijzen, zou u het niet boven de lof en eer van de hele wereld schatten? Ik geloof niet, dat u voldoende ootmoed en verachtin…
 
Hoogmoed Nebukadnezar diende zich te bekeren van zijn zonden. Zijn onrechtvaardigheid diende plaats te maken voor rechtvaardigheid, door zich te ontfermen over de armen in het land. Bij de koning had dit een oorzaak die we vaker tegenkomen in de Schrift. Die van de hoogmoed. Er diende een verschuiving in zijn denken plaats te vinden. Nu gaf hij zic…
 
Kerk Je kunt blijkbaar als met een stationair draaiende motor in de kerk zitten. Ds. L. Kievit (1918-1990) schreef erover begin jaren zeventig van de vorige eeuw: ‘We laten de motor draaien, we moeten straks weer verder, de dag door, de week in. En ondertussen dendert de preek aan ons voorbij, met vaart, of tergend traag. Ziezo, die is weer gepasse…
 
Ga uit Als de Heere roept, moet je volgen. Dat was voor Henry Martin duidelijk. De Britse Oost India Compagnie zond hem uit als aalmoezenier naar India. Hij mocht het Woord van God verkondigen onder christenen ver van huis. Hij arriveerde in april 1806 en wierp zich naast het preken op de studie van de talen. Hij wilde mensen een Bijbel in hun eige…
 
Wereldgebeuren Jozef en Maria gingen onderweg om beschreven te worden, in de staatsregisters van die tijd. Het wereldgebeuren spitst zich toe op wat komen gaat: de komst van de Messias. Terwijl niemand daar oog voor heeft, reist Maria met het Kind onder haar hart naar Bethlehem. De stad van David. Luther geeft hierbij aan dat Jezus geen wereldlijke…
 
Kracht Iedere zondag luister je naar de preek. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Ds. K. Exalto schreef in zijn boekje ‘De roeping’ onder andere over de functie van de verkondiging van het Woord. Exalto: ‘Jezus heeft gezegd: “De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en leven.” (Joh. 6: 63). Op een andere plaats lezen wij van Hem dat Hij zei: “Voorwaar…
 
Droom uitgelegd Daniël wordt er opnieuw bijgehaald om een droom uit te leggen. Door de koning aangeduid als Belthsazar is, naar de naam van zijn God. Hier toont zich de nederigheid van Daniël, ondanks zijn hoge positie in het rijk. Hij is één van de weggevoerden, één die eigener beweging niet meer terug kan naar het land van zijn vaders. Hij is bez…
 
Gemeentezijn Dat gemeentezijn meer is dan het luisteren van een preek, is helder. We zijn door de Heere in een gemeenschap geplaatst. We staan in een eeuwenlange traditie van samen opgaan naar Gods huis, met de inwoners van het dorp of de stad waar je woont. De Heere brengt samen onder de verkondiging van Zijn Woord. Waarbij je elkaar in de week er…
 
Lijden Christus’ leed om de schuld van zondige mensen te verzoenen. Als een Middelaar in hun plaats, voor het aangezicht van Zijn Vader. Hij volbracht, wat geen mens volbrengen kan. Als het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Een weg van vernedering, waar Matthew Henry zes aandachtspunten bij benoemd naar aanleiding van Jes. 53: 4-5. 1. Ziekte…
 
Biddend Ralph Ersine (1685-1752) nam bij biddende christenen vier opvallende kenmerken waar. In een serie preken over het gebed noemt hij deze, bij de uitleg van de woorden: volhardt in het gebed (Rom. 12: 12). 1. Bloeiend De kracht van het gebed blijkt volgens Erskine allereerst omdat ‘de biddende christen steeds de meest bloeiende christen is.’ H…
 
Hard bestaan Het vissersleven was een hard bestaan, volgens ds. W.L. Tukker (1909-1988). Waar men een goed stuk brood verdiende, maar tegelijkertijd omgeven was met de nodige gevaren. Een zeventienjarige jongen uit de gemeente van Katwijk verloor, niet lang voor de reis die Tukker maakte, het leven op zee. Tukker: ‘Op de zee is er inderdaad altijd …
 
Brief In Daniël 4 doet Nebukadnezar verslag van een gebeurtenis. Hij doet dat in de vorm van een brief: ‘Aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worde vermenigvuldigd!’ Waarschijnlijk is de brief geschreven onder redactie van Daniël. Woorden uit de eerste verzen lijken sterk op Ps. 145: 13: ‘Uw Koninkrijk is een …
 
Toespraken Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) sprak avondmaalgangers toe bij de bediening van het avondmaal. Van deze toespraken zijn er een aantal bewaard. Uit deze toespraken spreekt het verlangen naar voortdurende omgang met Christus. Vandaar dat hij bij de bediening geregeld een tekst uit het Hooglied als uitgangspunt nam. Gemeenschap stopt ec…
 
Poort De dorpsdominee en latere legerpredikant ds. J.J. Poort had de gave om dichtbij het échte leven van mensen te komen. Zijn eenvoudige preken en teksten raken aan de vragen van het hart. Zo ook in het boekje ‘Liefde geeft rust’, waarin hij gedachten deelt naar aanleiding van Matt. 11: 28. Vanbuiten Poort: ‘Misschien hebben we het liefste rust “…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login