Kand. A.S. Middelkoop openbaar
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Dienaar van slaven Charles Colcock Jones (1804-1863) en zijn vrouw Mary waren kinderen van rijke planters in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. Samen bezaten ze meer dan 900 acres land, waar rijst en katoen verbouwd werd. Naarmate de tijd vorderde nam hun vermogen toe. De plantages ‘Arcadia’ (2000 acres) en ‘Maybank’ (700 acres) werden aan hun…
 
Alle volken Zijn leven lang zouden herinneringen aan de tientallen jaren die hij diende in Toradjaland zijn werk kleur geven. Ds. D.J. van Dijk was zendingspredikant voor het leven, hoewel hij verschillende gemeenten in Nederland diende na zijn zendingsperiode. Waaronder de Hervormde gemeente van Sint Annaland. In 1967 schreef ds. Van Dijk een medi…
 
Krummacher De Duitse predikant Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845) was jarenlang predikant in Bremen. Hij schreef allerlei boeken, zowel theologische werken als liederen. Ook liet hij een catechismus achter. Deze week bezocht ik een begrafenis waarbij bleek dat een lied van Krummacher veel voor de overledene betekende. Net als de dichter leerde …
 
God zag Bij de schepping van de wereld keek de Heere elke dag naar Zijn scheppingswerk. Steeds weer horen we het refrein. Het was goed. In Genesis 6 lezen we opnieuw dat de Heere naar de aarde keek. ‘En de HEERE zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleen bo…
 
Grond onder de voeten Over het woord ‘geloof’ kun je uren praten. Er zijn heel wat boeken over volgeschreven. Soms maakt al dit schrijven en spreken niet helderder wat feitelijk bedoeld wordt. Jezus’ onderwijs is niet onduidelijk, als het gaat om geloof. Wil je direct onderwijs, houdt dan bij het lezen van de Evangeliën eens een tijd bij wat Hij co…
 
Toplady Als jongeman kwam Toplady tot bekering. De woorden ‘Maar gij, die eertijds verre waart, zijt nu nabij geworden door het bloed van Christus,’ (Ef. 2: 13) kregen bijzondere betekenis voor hem. Eens hoorde hij daar een preek over van een zekere ds. Morris, die diepe indruk op hem maakte. Het was geen bijzondere predikant, maar een eenvoudige p…
 
Hiermee is de positie van de vreemdeling op aarde getekend. In zichzelf een ruïne, het wordt nooit wat. In Christus een hemeling, heilig en rechtvaardig. Dit bewustzijn zet een pelgrim aan tot een heilig leven. Zij zijn immers niet door hun eigen daden verlost, maar door het bloed van het Lam. Heilig Petrus roept in 1 Petrus 1: 13-16 christenen op …
 
Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest zijn betrokken op de verlossing van zondaren. Je kunt het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wel onderscheiden, maar niet los van elkaar zien. God is één in Zijn verlossende werk. Vanuit de woorden ‘al wat de Vader mij geeft, zal tot Mij komen’ (Joh. 6: 37) wijst John Bunyan op twee dingen die g…
 
Thuiskomen Efraïm kwam ver van huis tot bezinning. Lang leek hij onbereikbaar voor Gods spreken, maar nu is hij verlegen om genade. Dan blijkt de Heere genadig. De Heere kan met Efraïm niet doen zoals Hij met andere volken en steden deed. Hij kan hem niet vernietigen. Hij heeft hem lief. Opnieuw lijkt Jeremia 31: 16-20 een Oud Testamentische weerga…
 
Terugblik Bij zijn 55-jarig ambtsjubileum blikte ds. D.J. van Dijk terug op zijn periode als zendingspredikant. Van 1927-1950 werkte hij voor de zending in Torajaland. Hij werkte er met zegen, maar moest vanwege de oorlog ook door een heel moeilijke periode heen. Pionieren Zoals de gemeenten in de Handelingen heel klein ontstonden, zo ook in het ge…
 
Lezen en zingen Wie een samenleving wil vormen, moet kinderen niet over het hoofd zien. Dat besefte Christian Gottlob Barth. Hij schreef tal van Bijbelverhalen voor kinderen, die in veel levens invloed hadden. Door vertaalwerk kwamen kinderen vanuit allerlei taalgebieden in aanraking met de Bijbelse boodschap. Niet iedereen is in staat om zelf woor…
 
Twee personen Christen is weggevlucht uit stad Verderf, met een zondenpak op zijn rug. Hem werd de weg gewezen naar een poortje, tot behoud. Daar gaat hij heen. Inmiddels heeft hij een reismaatje, een vroegere buurman, met de naam ‘Plooibaar’. We treffen hen niet aan in goede omstandigheden, maar in een moeras. Moeras Bunyan vertelt hoe hij hen aan…
 
Maakt verschil Een christen bidt, daar twijfelde J.C. Ryle (1816-1900) niet aan. Hij moedigt ouders aan om met en voor hun kinderen te bidden. ‘Leer je kinderen om het bidden tot een vaste gewoonte te maken. Gebed is de ademtocht van de ware religie. Het is een van de eerste tekenen dat een mens opnieuw geboren is. “Want zie”, zei de Heere over Sau…
 
Ver van huis Efraïm kwam in een periode van ballingschap tot inkeer, ver van huis. De Heere hoorde zijn gebed vanuit de hemel. De stem van een boetvaardige. Tijdens de straf die hij kreeg, was hij nog niet tot inkeer gekomen, maar nu wel. De ballingschap is het middel tot zijn redding gebleken. Als in een boetpsalm bidt hij om Gods ontferming: ‘Bek…
 
Belijden Steeds weer staat er een nieuwe generatie op die vele jaren na hun doop, komt tot persoonlijke geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Steeds weer een wonder, want er blijken veel jongeren te zijn die daar niet toe komen. Ds. L. Kievit schreef ruim vijftig jaar geleden een artikel over belijdenis doen. Veel veranderde in tussentij…
 
Twee posities Ieder mens zal eens sterven. Volgens Bavinck toont het Evangelie ons dat er twee mogelijkheden zijn, als het gaat om ons staan in dit leven. De mogelijkheid van het alleen-zijn en die van het in-Christus-zijn. In het eerste geval ben je gebonden in de macht van duisternis (Kol. 1: 13). In het tweede geval is de mens geborgen in Christ…
 
Ziekte Als jong predikant werd Robert ernstig ziek. Hij besefte niet dat dit zijn einde zou worden. Hij dacht op dat moment dat de ziekteperiode een tijd van bezinning vormde. Het werd echter zijn einde. In een brief aan een vriend schreef hij het volgende: ‘Ik hoop, dat deze ziekte aan mijn ziel gezegend zal worden. Altijd gevoel ik de slaande han…
 
Leerdienst De tweede dienst op zondag noemen we ‘de leerdienst’. Waarom? Omdat in deze diensten de grondlijnen van de Bijbelse boodschap helder worden. Alles komt aan bod. De Heidelbergse Catechismus geeft daarbij net als andere belijdenisgeschriften in de wereldkerk bijzondere aandacht aan 1) Geloofsbelijdenis (12 artikelen), 2) Gebod (tien gebode…
 
Ballingschap Het volk is in ballingschap afgevoerd, als gevolg van hun zonden. Daarop blikt Jeremia terug in hoofdstuk 31: 18-20. Waarschijnlijk verzamelden de Babyloniërs de Israëlieten bij Rama, als doorvoerplaats naar Babel. Daar kwam men samen en begon de lange gevangenenmars richting Babel. Als geketenden (40: 1). Het moet een aangrijpend gezi…
 
Tegenslag Een periode van tegenslag, bleek een bijzondere vrucht op te leveren. Blijkbaar gebruikt de Heere dit soms om iemand wakker te schudden en te behouden. Het goede leven kwam voor David Brainerds’ vertaler Moses Tinda Tautemy in een totaal ander licht te staan, dankzij een crisis. Boodschap komt aan Als zendeling onder de Indianen in Amerik…
 
Onderzoek Volgens Spurgeon is het van groot belang om te leven met de Bijbel. Hoe zul je immers Hem kennen, als je het Woord waardoor Hij spreekt gesloten laat? De Londense pastor wijst er echter op dat we oog moeten krijgen voor Christus in de Schriften: ‘Ik geef toe dat het van het allergrootst belang is dat u de Schriften onderzoekt, want daarin…
 
Poëzie Woorden vinden om wat welhaast onzegbaar is, tóch te zeggen, is een gave. Jacqueline van der Waals had die gave. Zo blijkt in haar gedicht ‘Ik ben mijn zonde moe’. Zij klaagt daarin over de cirkelgang van zonde en berouw. Waar God om Jezus’ wil genadig is, toont Hij Zijn vasthoudende geduld met zondaren. Steeds weer staan wij met gebogen hoo…
 
Gevoel voor Jezus ‘"Hebt gij Mij lief?" mag op het eerste gezicht een eenvoudige vraag zijn’, meent Ryle. ‘Enerzijds is dat het dat het ook. Zelfs een kind kan liefde verstaan, en kan zeggen of hij iemand bemint of niet. Toch is: "Hebt gij Mij lief" in werkelijkheid een heel beproevende vraag. Wij kunnen veel weten, en veel doen, en veel belijden, …
 
Zien Daar vallen Nathanaël de schellen van de ogen: ‘Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.’ (Joh. 1: 50) De Heilige Geest overweldigt Nathanaël. Hij ziet nu wat hij eerder niet zag. Dit is Hem. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen …
 
Erskine De broers Ebenezer en Ralph Erskine opereerden in een ingewikkelde fase van het kerkelijk leven in Schotland. Hun bediening werd niet alleen tot zegen in hun eigen tijd, maar ook vandaag vinden hun boeken de weg naar veel lezers. In zijn dagboek schreef Ralph Erskine met regelmaat over zaken die hem raakten, terugblikkend op de dag. Zo ook …
 
Donker Als het licht uitdooft, wordt het donker. Soms is dat de ervaring van het gevoelsleven. Dat een donkere wolk je stemming overheerst. Spurgeon kende dit: ‘Omdat ik door de meest pijnlijke ervaring wist wat een diepe depressie van de geest betekent, daar ik er gedurende periodes niet zeldzaam door werd bezocht, dacht ik dat het voor sommige va…
 
Mozes en de profeten Filippus kan er niet over zwijgen, hij moet zijn vriend Nathanaël spreken. ‘Wij hebben Die gevonden, van welke Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth.’ Voor Filippus is heel de inhoud van het Oude Testament op z’n plek gevallen. Van de moederbelofte in Genesis 3: 15 af,…
 
Mathesius Johann Mathesius (1504-1565) was een Lutheraan, die als pastor en hervormer zijn werk deed in de zestiende eeuw. Hij had er al een periode van studeren en werken opzitten, toen een geslaagde investering in een mijnproject hem de financiële middelen verschafte om zijn leven in dienst te stellen van het Koninkrijk. In 1540 leefde hij enkele…
 
Vertwijfeling In een lezing voor de Bondsdag van de Ned. Herv. Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag te Utrecht, sprak ds. W. Vroegindeweij op 19 oktober 1963 over de zekerheid van het geloof. Volgens hem gaat het geloof niet buiten het gevoelsleven om. ‘Maar het gaat niet om de zekerheid van het gevoelsleven, maar van het geloof.’ Geloof r…
 
Hooglied De woorden waarin wij ons uitdrukken over God en geloof, maken hoorbaar hoe de omgang met de Heere functioneert. Dat geldt ook voor ons spreken in preken en mediteren. In de Middeleeuwen kwam er een beweging op die zich kenmerkte door de taal van liefdesomgang. Denk daarbij aan Bernardus van Clairvaux (1090-1153), die veel preken over het …
 
Rechter Jezus kwam geheel onschuldig voor de rechterstoel van Pilatus te staan. Wie zich deze situatie voorstelt in gedachten, beseft hoe alles hier wordt omgekeerd. Pilatus zou moeten buigen voor Jezus, maar Jezus staat als een gedaagde voor Pilatus. Vroeg of laat zal echter ieder mens, ook Pilatus de knie moeten buigen voor Jezus. Calvijn: ‘Wij w…
 
Beelden bijstellen Het beste wat je elkaar kunt adviseren als iemand vol vooroordelen zit ten opzichte van een ander, is om er zelf op af te gaan. Als je de ander hoort, spreekt en er kennis mee maakt, blijkt het altijd weer anders dan gedacht. Hoe vaak hebben we onze beelden die wij in het hoofd hadden al niet bij moeten stellen? We zien dit ook g…
 
Liederen Als je een lied hoort, weet je niet altijd waar het vandaan komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor liederen als ‘Volle verzeek’ring, Jezus is mijn’, ‘Zijn uw zonden als scharlaken?’ en ‘Veilig in Jezus’ armen’. Deze liedteksten vloeiden uit de pen van Fanny Crosby, samen met tientallen andere liederen. Fanny bezocht vanaf haar vijftiende een bl…
 
Vooruitwijzend In het Oude Testament wordt er in allerlei beelden vooruitgewezen naar het offer van Christus. Petrus van Maastricht (1630-1706) verwijst daarbij naar diverse situaties. Denk aan Izak op de berg Moria (Gen. 22: 2, 10, Hebr. 11: 17-18). De verhoging van de koperen slang in de woestijn is eveneens een beeld van wat verlossing betekent …
 
In de plaats van zondaren Jezus ging een weg van lijden, tot behoud van hen die dit niet verdienen. Spurgeon opent een venster op het lijden van Jezus in de hof van Gethsemané: ‘Een andere diepe bron van verdriet werd gevonden in het feit dat Christus nu vollediger Zijn officiële positie innam met betrekking tot de zonde. Hij werd nu tot zonde gema…
 
Luther Luther preekte eind jaren ’20 van de zestiende eeuw over het hogepriesterlijk gebed, uit Johannes 17. Het is troostvol om te horen hoe Jezus bidt tot Zijn Vader, voor hen die Hij liefheeft. Hieronder volgt wat Luther preekte naar aanleiding van de woorden: ‘Vader, Ik wil, dat waar Ik ben ook zij bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.’ Je ho…
 
Jezelf tot koning Didorot, een tijdgenoot van de filosoof Kant, bad: ‘O God, ik weet niet of U bestaat, maar ik wil mij voorstellen alsof U bent, en mijn ziel beschouwt. Ik wil handelen als stond ik voor U.’ Diderot bad dus tot een denkbeeldige God. Hij wilde met deze god omgaan, alsof hij bestond. Ten diepste bid je dan niet tot God, maar tot jeze…
 
Zonder schuld De Heere Jezus is ons in alle dingen gelijk geworden. Maar zonder zonden. Hoewel Hij leefde te midden van dezelfde verleidingen die wij kennen en ervaringen, bleef Hij geheel rein. De duivel heeft Hem verzocht, maar Christus’ weerstond Hem met het Woord. Hij Die zonder zonde was, heeft geleden en is gestorven voor schuldige zondaren. …
 
Preek kwijt In februari 1967 moest dominee Doornenbal voorgaan in een doordeweekse dienst in Zeist. Naar aanleiding daarvan reflecteerde hij op een aantal ervaringen waarbij voor zijn gevoel het nodige mis ging. Doornenbal: ‘Vorige zondag was mijn preek zoek, en ik kon hem nergens terugvinden – en omdat ik in de week altijd de preek van zondags hou…
 
Koninkrijk Op de kruisheuvel Golgotha vond een gesprek plaats tussen de gekruisigden. Een misdadiger vraagt aan Jezus: ‘Gedenk mijner, wanneer Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ Wie deze woorden op zich in laat werken, beseft dat dit een vreemde uitspraak lijkt, als je die hoort uit de mond van de ene gekruisigde tot de andere. Calvijn: ‘Hoe …
 
Drie personen Als we spreken over hen die op aarde de Heere van harte liefhebben, moeten we eigenlijk in de hemel beginnen. J.C. Ryle geeft aan dat Jezus verklaarde: “Ik zal mijn gemeente bouwen.” Ryle: ‘De ware Kerk van Christus komt voort van al de drie Personen in de gezegende Drie-eenheid. In de huishouding van verlossing is boven alle twijfel …
 
Hartzeer De koning ziet het, als hij de beker krijgt aangereikt van Nehemia. Hij spreekt hem erop aan. ‘Waarom is je gezicht verdrietig, terwijl je niet ziek bent?’ De koning blikt erdoorheen. Het is niets anders dan hartzeer. Er staat een gepijnigde man voor de koning en tegelijkertijd is zijn leven in gevaar, omdat hij het uit. Want niemand mocht…
 
Johan de Heer Het bespelen van muziekinstrumenten is niet iets waar ik talent voor kreeg. Hoewel ik een tijdlang orgelles kreeg, is er geen kwartje op zijn plek gevallen. Ik bleef een toetsendrukker en van muziek maken kwam het niet. Spijtig natuurlijk, want wat moet het fijn zijn om je hart al musicerend leeg en vol te kunnen spelen. Na lange tijd…
 
Borstharnas Een strijder draagt niet alleen wapens om zich te verweren, maar beschermt ook zijn eigen lichaam. Dit gebeurt volgens Paulus bijvoorbeeld met het borstharnas van de gerechtigheid. Matthew Henry legt uit wat daarmee bedoeld wordt: ‘De gerechtigheid van Christus, in ons uitgestort, is ons borstwapen, dat ons hart beschermt tegen de aanva…
 
Aandoen Paulus dringt er bij de gemeenteleden van Efeze op aan dat zij de wapenrusting van God aandoen. Het feit dat de duivel rondgaat als een leeuw, zoekend wie hij kan wegtrekken bij God vandaan, dient ons wakker te houden. We zijn niet zonder middelen. De Heere legt in de Bijbel een wapenrusting klaar voor gelovigen. We dienen deze aan te doen …
 
Missie James Hudson Taylor (1832-1905) had een hart voor China. Als pionier baande hij een weg voor zending in dit immens grote land. Hij wordt gezien als oprichter van China Inland Mission (1865), een organisatie die bijna een eeuw actief zou zijn in China. Grote dingen groeien langzaam en de eerste fase gaat vaak met grote offers gepaard. Dat was…
 
Bericht Vier maanden lang zit Nehemia er al mee in het hoofd. Het ernstige bericht vanuit zijn vaderland. De stad Jeruzalem ligt in puin. De muur ligt er verscheurd bij, de poorten zijn met vuur verbrand. Nehemia was zo door dat bericht geschokt dat hij neerzat, huilde en een paar dagen in de rouw ging. Hij vastte en bad voor het aangezicht van de …
 
Aangeboden ‘Zondaren, er is nog plaats om uw afwijzing van Christus en Zijn zaligheid in te trekken en uw woord terug te nemen. Christus is u aangeboden, maar velen van u hebben in werkelijkheid gezegd: ‘Wij willen niet dat Deze over ons Koning zij.’ U wilde niets met Hem te maken hebben. Welaan, als Hij u op uw woord zou nemen, dan zou u onherstel…
 
Kern Veel bladzijden vol schrijven over een hoofdpunt uit de geloofsleer is niet moeilijk. Het kort en krachtig samenvatten blijkt veel lastiger. Om jongeren of aankomende belijdende leden in kernpunten van de inhoud van de geloofsleer mee te geven, koos men in het verleden vaak voor het gebruik van een catechismus. Door middel van vragen en antwoo…
 
Rondom het kruis Opvallend is dat de inhoud van de ‘Olney Hymns’ gekenmerkt wordt door het verlossingswerk van Christus. Cowper en Newton putten kracht uit het bloed van het Lam. Voor hen betekende zingen vooral het bezingen van Gods genade in Christus. Waarbij de geestelijke worstelingen van gelovigen in gezangen tot ontknoping kwamen in de beloft…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login