show episodes
 
Inspiratie | christen van vandaag | kerk van morgen. Samen met 5500 andere christenen denk je na over actuele christelijke thema's. Bijvoorbeeld: christen-zijn in je straat of vernieuwing van je kerk. Ds Arjan Berensen is je host in de podcast, hij startte LichtendLicht in 2020. Check ook onze site op LichtendLicht.nl!
  continue reading
 
Is het volgen van de livestream van een kerkdienst voor een christen niet voldoende? Is het nog wel de moeite waard je bij een plaatselijke gemeente aan te sluiten? Is het echt zo belangrijk om iedere week samen te komen? Collin Hansen en Jonathan Leeman gaan op deze vragen in. Herontdekking gaat over onderwerpen als de bedoeling van de gemeente, het belang van de preek, het lidmaatschap, de tucht en hoe we leden kunnen liefhebben die zo heel anders zijn dan wij. Jij hebt anderen nodig (en a ...
  continue reading
 
Een goed begin neemt je iedere werkdag mee naar een gedeelte uit de Bijbel. Deze periode staat ‘christelijk leven’ centraal. Wat is christelijk leven? En hoe leef jij als christen? Wat vertelt de Bijbel hierover? In zes weken denken we hier over na. Een goed begin is een podcast van danielonline.nu, een initiatief van de Jeugdbond.
  continue reading
 
In deze christelijke podcast ontmoet je vervolgde broers en zussen. Je hoort unieke, bemoedigende en inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Richard Groenenboom en Arco van Doleweerd, werkzaam bij SDOK. brengen de verhalen dichtbij. Podcast De Stem is een podcast voor christenen in Nederland die willen groeien in geloof en in het volgen van Jezus. Je ontmoet inspirerende mensen uit allerlei landen. Zij dagen je uit in geloof, overgave, moed en vertrouwen. Ontdek meer op www.sdok.nl/c ...
  continue reading
 
Luister gratis naar alle recente preken van DoorBrekers. DoorBrekers is een kerk met meerdere locaties in Nederland met goed nieuws voor iedereen. We vertrouwen er dan ook op dat deze preken je bemoedigen en inspireren. Meer informatie over DoorBrekers vind je op doorbrekers.nl
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In deze podcast het intrigerende verhaal van broeder Bae. Hij groeide als christen op in Noord-Korea. Bae vertelt hoe ze thuis vroeger de Bijbel in een pot in de grond verstopten om maar niet ontdekt te worden. Zingen gebeurde alleen fluisterend. Noord-Korea wordt al decennia lang geregeerd door de familie Kim. Het bezit van een Bijbel genoeg reden…
  continue reading
 
Schouders We zijn niet de eersten die het Woord bestuderen. Sterke schouders uit het voorgeslacht dragen ons, maar ook de invloed van de studietijd werkt door in het ambtelijk werk. Ds. W. L. Tukker merkt op als het gaat over een predikant die verdieping zoekt: ‘Gelukkig staan wij daar niet alleen. Daar zijn vooreerst onze meesters, onze hooglerare…
  continue reading
 
Een gesprek met SDOK-collega Derk Vink. Hij reisde recent naar Zuid-Korea waar een van de SDOK-partners actief is om Noord-Koreanen te bereiken met het Evangelie. Dit is erg gevaarlijk werk. Het Noord-Koreaanse regime probeert op allerlei manieren mensen die zich hiermee bezig houden te liquideren. Derk vertelt hoe het ondanks alle risico's toch lu…
  continue reading
 
Lied Roept uit aan alle stranden, Verbreidt van oord tot oord, Verkondigt allen landen Het Evangeliewoord! Roept uit den Heer der Heeren, Als aller volk’ren vriend! De volk’ren moeten leren Wat tot hun vrede dient. Verbreekt de vreemde altaren En bouwt des Heeren huis! De wereld moet zich scharen, Zich scharen om het kruis. De doven moeten horen. D…
  continue reading
 
Dienen 'Dient elkander door de liefde'.Galaten 3 : 13. Dat wordt dan in de gemeente Gods geboden. Op het geloofsartikel van de kerk kerk volgt direct dat van de gemeenschap van de heiligen. Dit mag in de kringen der eerstgeroepen heiligen, namelijk die van de apostelen, dienaren van het Evangelie, dan wel in de eerste plaats gelden. En dan ook geld…
  continue reading
 
Bovendien verbiedt Hij op godsdienstige gronden enige afbeelding te vereren. Leren wij alsvolgt uit dit gebod, dat de dienst en de eer van God van geestelijke aard zijn. Want zoals Hijzelf Geest is, vordert Hij ook, dat wij "Hem in Geest en in waarheid dienen" (Joh. 4 : 24). Hij voegt er dan ook een vreselijke dreiging aan toe, door welke Hij verko…
  continue reading
 
Ziek Stel je voor dat jij een kwaadaardig gezwel onder de huid droeg. Je had er geen idee van. Op een dag komt er een dokter voorbij. Die observeert je met zijn kennersblik en spreekt je aan. Je bent ernstig ziek, ik zie het. Zou je die man dan naderhand niet dankbaar zijn? Jezus komt als hemelse arts langs Levi’s tolhuis en zegt hem niet alleen ‘j…
  continue reading
 
Lied Gij, Jezus Christus, opgestegen tot hoogste heerlijkheid, blijft ons nabij op onze wegen; U zij de lof gewijd Uw weg ging voort door smaad en dood; o Heer’ die ons Uw lichaam bood als 't levensbrood Gij, 's Vaders Zoon, ten troon verheven, betoont Uw majesteit, belooft voor ons verloren leven behoud in eeuwigheid. Gij zijt de doodspoort doorge…
  continue reading
 
Het eerste gedeelte van dit gebod is als het ware een inleiding tot de gehele Wet. Want wanneer God uitdrukkelijk zegt, dat Hij de Heere, onze God is, dan geeft Hij zich als Degene te kennen, Die het recht heeft om te gebieden en gehoorzaamheid te eisen aan deze geboden. Zo zegt Hij door Zijn profeet: "Ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben…
  continue reading
 
Evangelie Het is een goede regel dat elke prediking het Evangelie moet inhouden, en op de duidelijkste wijze ontvouwen, want ondanks alle prediking van het Evangelie in onze kringen, is niets zo weinig bekend of wordt niets zo weinig begrepen als het geloof in de Heere Jezus Christus. Ik houd het daarom er voor dat veel verklaringen van het geloof …
  continue reading
 
Handige jongen Wat voor man ziet Jezus daar? Geen leidinggevende, machtige belastinginner zoals Zacheüs. Levi is een tollenaar van de gewone soort. De man die zich heeft te verhouden tot de belastingbetaler enerzijds en anderzijds tot de leiding boven hem. Er zit geen buffer tussen hem en de burgers van de stad. Ze hebben met hémzelf te maken. Hij …
  continue reading
 
Lied Leer ons, Vader! U verbeiden, Volgen, waar Gij ons wilt leiden, Steunen op uw trouw en macht, Psalmen zingen in den nacht, Horen, wat Gij ons wilt leren, Uw bevel met daden eren, En, voor d’ uitkomst willig blind, Stil zijn als ’t gespeende kind. Leer ons wars zijn van het zorgen Voor den naderende morgen, Bij het kwaad, dat ons ontmoet, Stil …
  continue reading
 
Boodschap Juist zo. U behoort tot die soort van personen, voor wie de boodschap van de genade bestemd is. Het Evangelie is niet nodig voor volmaakte mensen: zondeloze mensen hebben geen genade nodig. Geen offer is nodig waar geen schuld is; geen verzoening is nodig waar geen overtreding is. Wie gezond zijn hebben de medicijn­meester niet van node, …
  continue reading
 
Zoon U ziet de liefde van Abraham tot God, waar hij gereed staat om op Gods bevel zijn zoon Izaäk te offeren. U herinnert de woorden: 'Neem uw zoon, uw enige Izaäk, die u liefhebt en offer hem tot een brandoffer.' Dit is juist wat de hemelse Vader voor ons deed, en toch waren wij Zijn vijanden, die in opstand tegen Hem verkeerden. - Hoort, o hemele…
  continue reading
 
Wij bidden erom, dat wij "vergeving" deelachtig mogen worden, zoals wij onze schuldenaren dat schenken, dat wil zeggen, zoals wij allen vergeven, die ons - hoe dan ook - door handelingen of woorden beledigden en kwetsten. Het gaat hier evenwel niet om een toegevoegde voorwaarde, die zo zou zijn te verstaan, alsof wij door de vergeving, die wij aan …
  continue reading
 
Als herboren Een betrouwbare profeet blijkt uit het uitkomen van zijn profetisch woord. Wat Jezus zojuist aankondigde, is werkelijkheid geworden. De man die door de kracht in zijn benen niet gedragen werd, wandelt nu genezen naar huis. God verheerlijkend. ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God’ (Rom. 5: 1). Dit zien we…
  continue reading
 
Lied Van veel liederen is zowel de dichter als de componist bekend. Bij het lied ‘Die hier om Jezus’ wille verlaten’, blijft het gissen van wie de tekst afkomstig is. Er zijn wel ideeën over wie de componist van de muziek kan zijn, maar ook dat is niet zeker. Een onbekende christen uit de geschiedenis van de Kerk, reikt ons dus deze woorden aan. Zo…
  continue reading
 
Goed Het eerste wat Hij daarover wil zeggen betreft dat Hij ‘goed’ is. Denk aan wat de dichter over deze eigenschap zegt in Ps. 25: 7: ‘Gedenk niet de zonden van mijn jonkheid, noch mijn overtredingen; gedenk mij naar Uw goedertierenheid, om Uw goedheid, o HEERE!’ Mozes krijgt Gods goedheid te zien. Deze heeft zich richting het volk Israël geuit in…
  continue reading
 
Samenspraak ‘Omdat het gebed een manier van samenspraak is tussen God en de mens, waardoor wij aan Hem onze verlangens, onze vreugden en onze klachten, ja alles wat ons hart ontroerd, bekend kunnen maken, moeten wij telkens, als wij de Heere aanroepen, er zorgvuldig voor waken, dat wij ons alleen uit de diepste grond van onze harten tot Hem wenden …
  continue reading
 
1. God is sterker dan de satan. Satan is niets in Zijn hand. Het is voor de Heere eenvoudiger de satan onder onze voeten te verpletteren, dan dat het voor jou is om een vlieg te doden. God is oneindig sterker dan de satan. Satan kan evenmin God beletten ons tot de heerlijkheid te brengen, als dit een vliegje kan, die jij onder je voet vermorzelt. "…
  continue reading
 
Wantrouwen Deze vraag komt ook tot ons vandaag: Wat is eenvoudiger; zonden vergeven, of iemand genezen? Iemand zal wellicht antwoorden: het ene kun je controleren, het andere niet. Of iemands zonden werkelijk vergeven zijn, wie kan dat nagaan? Maar of iemand genezen is van verlamdheid, dat zie je gelijk. Als zodanig is dat waar. Dat is wellicht wat…
  continue reading
 
Nabijheid Mozes pleit voor het volk en is bereid om met zijn eigen leven voor hen in te staan. Liever zou hij eeuwig omkomen, dan dat het volk de gevolgen van hun zonden zou krijgen in de vorm van vernietiging. Opnieuw laat de Heere zich verbidden. De Heere belooft Zijn Engel met hen mee te zenden naar het land dat van melk en honing vloeit. Trekt …
  continue reading
 
Lied Gij, die kroonjuwelen zoekt, Weet, dat dikwijls in het slijk, Nog de beste paarlen zijn Voor des Meesters koninkrijk. Kroonjuwelen, kostb’re zielen, Nog bedekt met stof en slijk, Zoeken wij als kostb’re zielen, Voor des Meesters Koninkrijk. Zielen, ver verdwaald van God, Zielen, door de smart verscheurd, zielen zuchtend, roepen u, moeten uit h…
  continue reading
 
Anderen Jezus weet van de nieuwsgierigheid van de discipelen hoe het anderen zal vergaan in de toekomst. Ryle legt uit wat Jezus daar tegenover stelt: ‘Wat wij ook mogen denken van de toestand van andere mensen, wij moeten het eerst aan onszelf denken. Toen Petrus nieuwsgierig en bezorgd vroeg naar de toekomst van de apostel Johannes, ontving hij v…
  continue reading
 
Gods voorzienigheid is allerheiligst. “De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.” (Ps. 145: 17) Hoewel de Voorzienigheid gaat over zondige daden, toch is ze heilig. De zon wordt niet verontreinigd, hoewel ze op een mesthoop schijnt. God is niet de natuurlijke of de zedelijke oorzaak van het kwaad in enige daad, z…
  continue reading
 
Tegenspreken Diep van binnen zeggen de farizeeën en schriftgeleerden: ‘Wie is deze, Die lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen?’ (Luk 5: 21) Zij zien een Mens, Jezus. In Hem zien zij echter niet wie Hij is. Zij zijn blind voor de Godheid van Jezus. De kwetsbare, onopvallende gestalte van de rabbi uit Nazareth heeft voor hen m…
  continue reading
 
Lied Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp'loos. Zonder Uw hulpe durf 'k alleen niet gaan. Vat mijne hand, en dan, o dierb're Heiland, kan in Uw kracht, ik elke storm weerstaan. Vat mijne hand en trek mij nader tot U. Dicht aan Uw hart is 't veilig voor Uw kind. Vat mijne hand, opdat ik niet verdwale; steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint! Vat…
  continue reading
 
Geloof Dit moet een indrukwekkend gebeuren zijn geweest. Plotseling viel er licht in de ruimte, van boven. Door een gat zakte een draagbed naar beneden, met daarop een verlamde. Iedereen blikt omhoog, met name Jezus. Hij blikt de mannen in de ogen. We zijn hier getuige van een dramatisch moment. ‘Hij ziende hun geloof’ (20). We kunnen niet voor een…
  continue reading
 
Confrontatie Deze farizeeën en wetsgeleerden zijn mannen van de theorie, maar ook van de praktijk. Zij kennen de oude bronnen en passen deze toe op de tijd van vandaag. Hun doel is helder. Voorkomen dat de Romeinse, heidense invloed, de overhand neemt. Zij doen er alles aan om God in de hemel te dienen, niet beseffend dat de beloofde Zoon van God o…
  continue reading
 
Leven ‘Wij zijn zo geneigd het leven aan te merken als de enige tijd om Christus te verheerlijken, en dat daden de enige manier zijn om onze godsdienst te tonen. Zodat wij de dood voorbijzien, behalve als een verdrietig einde aan een nuttig leven. Toch mag dit niet. Wij kunnen voor de Heere sterven, even goed als voor de Heere leven. Wij kunnen ged…
  continue reading
 
Ik wil Calvijn zegt over vertwijfeling in het geloofsleven: ‘Wie strijdend tegen zijn eigen zwakheid bij alles wat hem benauwt de toevlucht neemt tot het geloof, heeft al grotendeels de overwinning behaald.’ Wacht op de Heere, wees sterk, Hij zal uw hart versterken.’ Ons gevoelsleven gaat op en neer. Soms is het ver weg. Zoals Abraham die zijn zoon…
  continue reading
 
Lied Rust, mijn ziel! uw God is Koning, Heel de wereld Zijn gebied; Alles wisselt op Zijn wenken, Maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring, En betreurt ze dag aan dag, Hunkert naar het geen hij zien zal, Wenst terug ’t geen hij eens zag. Rust, mijn ziel! uw God is Koning, Wees tevreden met uw lot; Zie, hoe alles hier verandert,…
  continue reading
 
Met een pistool op hem gericht werd pastor Yacub onder druk gezet om te stoppen met Evangeliseren. Toch kan hij er niet mee stoppen omdat God hem roept om het goede nieuws te verkondigen. In de vorige podcast hoorden we welke prijs de voorganger betaalt voor het Evangelie. Wat kunnen wij leren van leren van pastor Yacub als het gaat om getuigen zij…
  continue reading
 
Toekomst Volgens J.C. Ryle leren we van Jezus in Joh. 21 dat de toekomstige geschiedenis van de christenen bij Christus vooruit bekend is. Zowel in leven als sterven. ‘De Heere zegt tegen Simon Petrus: "Wanneer gij zult oud geworden zijn, zal een ander u gorden, en brengen waar gij niet wilt." Deze woorden waren een niet te weerspreken voorspelling…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding