show episodes
 
Inspiratie | christen van vandaag | kerk van morgen. Samen met 5500 andere christenen denk je na over actuele christelijke thema's. Bijvoorbeeld: christen-zijn in je straat of vernieuwing van je kerk. Ds Arjan Berensen is je host in de podcast, hij startte LichtendLicht in 2020. Check ook onze site op LichtendLicht.nl!
 
Is het volgen van de livestream van een kerkdienst voor een christen niet voldoende? Is het nog wel de moeite waard je bij een plaatselijke gemeente aan te sluiten? Is het echt zo belangrijk om iedere week samen te komen? Collin Hansen en Jonathan Leeman gaan op deze vragen in. Herontdekking gaat over onderwerpen als de bedoeling van de gemeente, het belang van de preek, het lidmaatschap, de tucht en hoe we leden kunnen liefhebben die zo heel anders zijn dan wij. Jij hebt anderen nodig (en a ...
 
Een goed begin neemt je iedere werkdag mee naar een gedeelte uit de Bijbel. Deze periode staat ‘christelijk leven’ centraal. Wat is christelijk leven? En hoe leef jij als christen? Wat vertelt de Bijbel hierover? In zes weken denken we hier over na. Een goed begin is een podcast van danielonline.nu, een initiatief van de Jeugdbond.
 
Loading …
show series
 
Herfst Guur waait de wind weer om onze oren. De avonden korten, het duister valt vroeg in. Hier en daar laten bomen hun bladeren vallen. Het is eind september, de herfst doet zijn intrede. Het jaargetijde waarin alles haar glans verliest, maar dat tegelijkertijd een eigen schoonheid toont. Wie er oog voor heeft, ziet er een boodschap in. De negenti…
 
Niet gevonden De profeet Jeremia toont wat de Heere doet: ‘In die dagen en in die tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar zij zullen niet gevonden worden; want Ik zal ze degene vergeven, die Ik zal doen overblijven.’ (Jer. 50: 20) Spurgeon werkt uit wat dit betekent,…
 
Voorbereiding ‘Er bestaat altijd weer het gevaar van luiheid, stelt Van Brummelen. ‘Hebben wij welsprekendheid — wij laten ons gauw drijven op de woordvaardigheid. Denken wij, dat wij geen enkel hulpmiddel mogen gebruiken — wij gaan zo maar hopen dat het goed afloopt. Studeren weinig en deinen voorts op innerlijk licht. In verreweg de meeste gevall…
 
Zijn eigen zin Saul koos ervoor om tijdelijk zijn eigen zin door te drijven. Het begon voor ons gevoel allemaal zo klein. Hij wilde zelf offeren, omdat hij de situatie in de hand wilde houden, omdat hij zijn eigen ideeën had over wat wijs was. Uiteindelijk vertrouwde hij ten diepste op zichzelf en zijn eigen inzicht, en niet op God. En zie waar het…
 
Muziek De knechten van Saul nemen dit waar, vertellen Saul wat er volgens hen gebeurt. ‘Een boze geest Gods verschrikt u’. Men weet dus ook de oorzaak aan te duiden. Blijkbaar was dat niet onduidelijk in deze situatie. Hier bij Saul bestaat er geen twijfel over wat er aan de hand is. Dit is een boze geest, door God beschikt. De knechten stellen voo…
 
Wijnstok en ranken In de eerste acht verzen van Johannes 10 spreekt Jezus over Zichzelf als de wijnstok en hoe Hij Zich verhoudt tot de ranken. Alleen in gemeenschap met Hem, dragen de ranken vrucht. Ten Kate schreef een lied waarin hij als het ware antwoord geeft op deze woorden van de Heere Jezus, in een gebed. Gebed 1 Laat m’ in U blijven, groei…
 
Kinderlijk In een postkoets zat een vijf jarig kind naast haar moeder. Een medereiziger gaf aandacht aan het kind. Na een tijdje keek zij hem met haar blauwe ogen rechtstreeks aan. Kinderlijk lief en op haar eigen manier vroeg zij: ‘Houd jij van God?’ De man probeerde zo goed als hij kon de vraag van het meisje te laten voor wat het was, door eromh…
 
Westminster In een grote kerkvergadering kwamen in de zeventiende eeuw theologen uit heel Engeland en Schotland bijeen in Westminster, om samen een belijdenis vast te stellen. Met 120 predikanten en 30 andere betrokkenen sprak men zich uit over de kern van het Bijbels belijden. Honderden keren kwam men samen, maar uiteindelijk lag er een breed gedr…
 
Waarom is het jodendom wezenlijk veranderd na de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr? Wat zijn de gevolgen voor het hedendaagse jodendom. We praten hierover met Prof. Pieter Siebesma. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief Bid mee via Telegram of WhatsApp…
 
Heilige Geest Saul was de gezalfde van de Heere. Hij had een afbeelding kunnen zijn van de beloofde Koning, Jezus Christus. Maar daar is niets van terechtgekomen. We zien in Samuël 16 dat de Geest van God wijkt. De aanwezigheid van de Heilige Geest kun je vergelijken met de wolkkolom en de vuurkolom boven Israël in de woestijn. Zolang deze er waren…
 
Opgejaagd ‘In dit woord van de profeet Jesaja wordt ons iets gegeven dat heel bijzonder is. Vooral voor onze tijd’, stelt ds A. van Herk. De voormalige predikant van Sint Annaland ziet hoe mensen worden opgejaagd door activiteiten: ‘Moderne mensen hebben veel last van moeheid. Zij doen dat zelf. Immers, wie laat zich niet opjagen in de vaart der da…
 
Golgotha De oud-zendingspredikant ds. D.J. van Dijk schreef in 1968 een meditatie in het blad ‘Alle volken’ over Christus op Golgotha. Naar aanleiding van de woorden ‘En Jezus in het midden’, Joh. 19: 18b. Hierbij laat de predikant, die meerdere jaren de gemeente van Sint Annaland diende, zich in het hart kijken. Christus vormde voor hem het hart v…
 
Zwak geloof ‘Als eerste leren wij wat een vreemde mengeling van genade en zwakheid zelfs in de harten van ware gelovigen kan gevonden worden.’ Dat blijkt volgens Ryle in de reactie van Martha en Maria op het overlijden van Lazarus. Als Jezus wilde dat Lazarus was blijven leven, had Hij hem immers ook op afstand kunnen genezen. Ryle concludeert: ‘Zi…
 
Gewone jongen Deze week staan de deuren van de scholen in Zeeland weer open. Leerlingen van het Calvijn College kwamen daarom vorige week samen voor een openingsbijeenkomst, op verschillende plaatsen. Achterop het programmaboekje plaatsten de organisatoren van deze bijeenkomsten een gedicht van Willem de Mérode. Dit gedicht beschrijft hoe Vitellus …
 
David Kijk eens wat er in Samuël 16 gebeurt. De Heere laat een jongen uit het veld halen. Hij heeft hem nodig voor Zijn dienst. Hij is niet geïnteresseerd in wat je al kunt, Hij weet echter wat Hij van je maken kan. Hij opent het hart, schenkt de zalving van Zijn Geest. Waar de Heere voor Zijn rekening neemt houdt Hij vast en werkt de Heere uit wat…
 
Kevin, René en David bekijken de groei van de kerk. De cijfers laten heel goed zien waar religie nog een rol speelt in de maatschappij en waar niet. Bij ons in West-Europa haalt een reeks zoals "Under the banner of heaven" meer kijkers dan de zendelingen mensen bereiken, spijtig genoeg. en René is een tijdje zoet nu hij Gerald Lund heeft ontdekt.…
 
Gods mogelijkheden In de meest donkere omstandigheden zegt de christen, volgens Smytegelt. Hij laat zien dat menselijke mogelijkheden en verwachting eindig blijkt, maar dat de mogelijkheden van de Heere oneindig zijn. Daarom is er nooit een reden voor wanhoop: ‘Tot Wie zouden wij heen gaan? U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven". "Als de m…
 
Ziekte ‘De Heere Jezus, die macht had over alle ziekten, had ongetwijfeld deze ziekte kunnen voorkomen, als Hij het goed had gedacht. Maar Hij deed het niet.’ Volgens J.C. Ryle ervaren zij die de Heere toebehoren evenals anderen de kwetsbaarheid van het lichaam in het lijden. Ziek zijn raakt niet alleen je lichaam, maar ook je denken en gevoelsleve…
 
Ambrosius Kerkvader Ambrosius werd geboren in Augusta Treverorum, het huidige Trier. Zijn vader had daar een belangrijke functie. Ambrosius studeerde in Rome en werd aangesteld als gouverneur in overheidsdienst, in Milaan. Daar koos het volk hem in 374 onverwachts tot bisschop. Zijn stijl van leidinggeven en optreden ten opzichte van de keizer maak…
 
Gemeenschap De beste voorbereiding voor Davids’ koningschap betekent niet een militaire training of een periode aan een profetenschool. Nee, de Heere oefent hem in de gemeenschap met God. Als iets bij David duidelijk is, dan wel de manier waarop de omgang met God bij hem gestalte kreeg. Tokkelend bij zijn harp, was hij een psalmzanger voor de Heere…
 
Vul uw hoorn In het eerste vers van 1 Samuël 16 krijgt de oude profeet een opdracht van God. ‘Vul uw hoorn met olie.’ Geen kruik, geen fles, een hoorn. Een hoorn werd gebruikt als muziekinstrument (Jozua 6: 5), of als fles (1 Kon. 1: 39). De kracht van een hoorn werd aangehaald door profeten, denk aan Micha (4: 13) en Ezechiël (34: 21). Zou Zachari…
 
Verkondiging Twee keer gaan op zondag de sluizen van de hemel open en daalt de regen neer. De Woordverkondiging is een groot geschenk. Daaruit blijkt Zijn trouw aan ons. Na alles wat wij in een week dachten, deden en zeiden; zou de Heere er het zwijgen toe kunnen doen. Hij komt ons echter tegen en spreekt. Eerlijk, onthullend en tegelijkertijd verl…
 
Gebeden Wie iemand hoort bidden, blikt mee in het hart van degene die zich richt tot de Heere. Althans, wanneer men oprecht bidt. Wat dit betreft zijn gebeden onthullend, als het gaat om de omgang met God. Calvijn liet ons een aantal gebeden na, die hij uitsprak in antwoord op de verkondiging van het Woord. Woord en gebed ‘Daar wij zo snel geneigd …
 
Huis-motief Dr. Graafland legt de vinger bij de zogenaamde ‘huis-teksten’ in de Bijbel. ‘Juist vanuit het Oude Testament, met name bij Abraham, vinden wij duidelijk gemaakt dat dit inhoudt: het huis is het nageslacht èn allen die als dienstbaren, slaven en slavinnen, tot het huis behoren. Welnu, in hand. 16: 15 lezen wij van Lydia zelf en van haar …
 
Instemmen Aan de hand van het dienstboek van de kerk geeft de predikant die de belijdenisdienst leidt, kort onderwijs. Daarna legt hij je drie vragen voor. Eén vraag ten aanzien van God en Zijn Woord. Eén vraag die ingaat op de roeping door de Heere. Eén vraag die raakt aan het opzicht in de gemeente, de sacramenten en het christen-zijn in de prakt…
 
De manier waarop Hierbij spelen Psalmen, lofzangen (hymnen) en geestelijke liederen een belangrijke rol volgens Paulus. We horen in Davids Psalmen hoe hij zingt voor God, voor de mensen, voor zichzelf. Dat is wat er gebeurt binnen de christelijke gemeente. We zingen voor de Heere, voor de engelen, maar ook voor anderen. Ja, het is een uiting van he…
 
Vaak denken we dat het jodendom in de tijd van de Heere Jezus hetzelfde was als vandaag de dag. Maar er zit 2000 jaar tussen en in die tijd is er veel gebeurd. Over de verschillen praten we met prof. Pieter Siebesma. Meer weten over Israël en de Bijbel? Klik hier. Blijf op de hoogte Via Facebook, Instagram Via IB Magazine of de gratis nieuwsbrief B…
 
Catechismus Kennis overbrengen door vragen te stellen en daar antwoord op te geven, is een heel oude vorm van onderwijs. Door vragen en antwoorden ten aanzien van de geloofsleer op te schrijven, ontstaat een catechismus. De broers Ralph en Ebenezer Erskine schreven in vragen en antwoorden een uitleg op de kleine catechismus van Westminster. Daarbij…
 
Eenzaam ‘Nergens is de mens zo eenzaam als in een grote stad. Wie daar het kleine nest van zijn gezin verlaat en de huisdeur achter zich sluit, wordt plotseling een silhouet in de straat, een voorbijganger, een naamloze.’ Dit citaat haalt Dirk de Wachter aan in zijn boek Borderline Times. Het beeld van de eenzame stadswandelaar is bruikbaar als een…
 
Alle dingen De Heere belooft dat voor hen die in Hem geborgen zijn, alle dingen meewerken ten goede. Dwars door storm en aanvechting heen, brengt Hij hen tot Zijn doel. De klei wordt gekneed; de Heere vormt het tot wat Hij voor ogen heeft. Dit doet ons leven in de slagschaduw van het kruis op Golgotha en steeds weer op de Heere zien. Leidt mij Heer…
 
Licht en leven In de Bijbel is sprake van een nauwe verbinding tussen ‘licht’ en ‘leven’. Kremer: ‘Geen wonder dat ook het Woord van God telkens van het licht spreekt, als van de weg ten leven. Het is vooral in het evangelie van Johannes dat wij deze nauwe verbinding van licht en leven telkens terugvinden. Christus Jezus, de openbaring Gods in deze…
 
Controleverlies Als iemand onder invloed is van alcohol verliest hij controle. Bij vervuld zijn door de Heilige Geest, is het de Heere die in ons Zijn werk voortstuwt. Paulus neemt het ene, het onmatige leven weg; en plaatst er het andere voor in de plaats, namelijk het door de Geest vervulde leven. Het is dus niet te combineren. Het is of het één:…
 
Een kapitein kan zijn vaarroute bepalen door om zich heen te kijken. Hij ziet de vaarbewegingen van andere schepen. Aan de hand van hun snelheid en richting, bepaalt hij een veilige vaarroute. Tussen de rondom varende schepen, zonder averij op te lopen. Een goede kapitein kijkt echter niet alleen om zich heen, maar ook op zijn instrumenten. Daarmee…
 
Wil mij, wanneer ik roep, verhoren Laat als ik roep mij op U hopen, o God van mijn gerechtigheid. Geef mij Uw antwoord, doe mij open, die mij, als ik ben ingesloten, ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. Hoe lang zult gij mij blijven smaden, gij groten, door de schijn bekoord? Weet toch: de Heere slaat mij gade. Weet dat ik leef van zijn genade. Hi…
 
Zegen Ds. L. Kievit neemt ons opnieuw mee naar Pniël. De plaats die een levenslange indruk achterliet bij Jakob. Kievit: ‘Daar pas werd ik gezegend, vertelt Jakob. Hij was als kind reeds op die zegen gesteld. Hij heeft er zijn broer van beroofd, en hem als een dief van zijn vader ontvangen. Was hij gezegend? Wel zeker, maar ... Ik denk dat Jakob in…
 
Dieptepunt en hoogtepunt Pas lieten we Jakob achter bij het ochtendgloren in Pniël. Vandaag kijken we opnieuw met ds. L. Kievit (1918-1990) mee in de geschiedenis van Jakob en zijn ontmoeting met Jezus. Ds. L. Kievit: ‘Pniël? Waar was dat ook weer? O ja, nu herinnert u het zich, dat lag aan de grens van Kanaän en daar liep Jakob God in de handen. P…
 
Voorzichtig wandelen Paulus heeft de Efeziers erop gewezen dat ze eerst in het duister wandelden, maar nu kinderen van het licht zijn. Wandel dus in het licht (Ef. 4: 8). In Efeze 5: 15 trekt Paulus een conclusie vanuit het onderwijs dat hij eerder in dit hoofdstuk gaf. ‘Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.’ In…
 
Gods daden in herinnering Ds. G. Boer (1913-1973) herinnert zich bij een lezing over ‘geloof’ een mevrouw die op latere leeftijd tot bekering kwam. Boer: ‘In mijn pastoraat vertelde mij een vrouw van 67 jaar, dat zij bijna een kerkbank had versleten, het Woord gehoord en toch ook weer niet gehoord had, totdat God haar het wonder van de verlossing d…
 
Lied Nadat Paulus in Efeze 5: 8-13 onderwijs gaf, volgt er in vers veertien een uitroep. ‘Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.’ In mijn Griekse Bijbel staat dit afgedrukt als een afzonderlijke tekst, als was het bijvoorbeeld een citaat uit een lied. Sommigen stellen dan ook dat Paulus hier citeert uit…
 
Van Lodenstein Als predikant en dichter had Van Lodenstein speciaal oog voor de persoonlijke omgang met God. Bij hem geen uitleg zonder woord voor het hart. Nee, juist de omgang met Christus was het hart van zijn spreken en zingen. Veraf en dichtbij, in donker en in licht, verlangde hij naar hartelijke omgang met Jezus Christus. Dit was voor hem ee…
 
Stilte Jesaja zegt tegen zijn luisteraars dat zij zich terug moeten trekken in stilte: ‘Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.’ (Jes. 26: 20) Een christen dient zich geregeld terug te trekken in de stilte om omgang met de Heere te zoeken. In gebed te…
 
God komt In de stille nacht die valt over Pniël heeft Jakob een ontmoeting met een Man, waarmee hij in gevecht raakt. Ds. L. Kievit (1918-1990) laat het ons meemaken: ‘Sluipen de zonden en de zorgen hier inPniëlnu naar hem toe? En wie doemt daar op uit het diepe duister van de nacht? Is het Ezau? Is het iemand anders? Het is Iemand anders: Ik heb G…
 
Reizen In een meditatie bespreekt ds. L. Kievit in de zomer van 1966 de strijd die Jakob met zichzelf en God voerde bij Pniël. Ik wil daar twee afleveringen aan wijden, door samen met dominee Kievit als het ware om de hoek te kijken bij Pniël. Kievit: ‘De zomermaanden zijn maanden om te reizen. De meeste mensen zoeken het steeds verder van huis; en…
 
Geen gemeenschap We kunnen allen wel iemand bedenken bij wie we ons een beetje inhouden met wat we zeggen, omdat we weten dat hij of zij dat liever niet heeft. Je slikt een lelijk woord in en houdt roddel achter de kiezen. Wat je op andere plaatsen rustig zegt, voelt daar zondig. Blijkbaar zijn er mensen die geen gemeenschap willen hebben met de we…
 
We zijn er veel te lang uit geweest, maar we geven niet op en blijven terugkeren. Deze keer staan we stil bij de begiftiging en het tempelhuwelijk van René. Hij en David vertellen over wat deze verbonden betekenen in hun leven. Verder stellen ze ook vast dat het standpunt omtrent abortus heel goed aansluit bij hun bezorgdheden. Hun voornaamste bezo…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login