show episodes
 
Artwork

1
PuriteinenPodcast

Albert-Jan Regterschot, Steven Middelkoop

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Reg ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Het zijn dan ook de discipelen die zich rondom Jezus scharen daar op de berg waar Hij onderwijs geeft. Dat merk je uit de manier waarop zij worden aangesproken. Jezus spreekt tot twee cirkels van personen. Allereerst in directe zin tot Zijn discipelen (mathetai). Tegelijkertijd in indirecte zin tot de omstanders. Jezus roept in dit gedeelte niet op…
  continue reading
 
‘Zoek uw troost in de woorden van onze tekst, dat u niet verbranden zult, wanneer u door het vuur gaat, en dat de vlam u niet zal aansteken. Dank er God voor wanneer u bent staande gebleven in die beproevingen, in de vele verleidingen van deze wereld. Wees standvastig, onbeweeglijk, altijd sterk in Hem die u eenmaal zal bekleden met witte klederen,…
  continue reading
 
Paulus citeert Psalm 18: 50, Deut. 32: 43, Psalm 117 en Jesaja 11: 10 in Romeinen 15. Al deze teksten spreken volgens Wright over lofprijzing voor de God van Israël, door de volken. Het doel van het uitgaan richting de volken is dat zij worden verzameld tot het koninkrijk van God, als vervulling van het visioen zoals de schrift dat toont. Van veraf…
  continue reading
 
Koninkrijk Het beeld van het mosterdzaad (Luk. 13: 19) wordt door dr. A. Noordegraaf verbonden met dat van het gezaaide zaad in Luk. 8: 1 en 10. Hierbij is sprake van de verkondiging van het rijk Gods. Met verwijzingen naar Ezechiël en Daniël toont Noordegraaf aan dat daarin plaats is voor alle volken. ‘En daar zullen er komen van Oosten en Westen,…
  continue reading
 
Lezen Het is een zegen dat we een Bijbel hebben en die mogen lezen. Watson had daar als zeventiende-eeuwer oog voor. De geletterdheid van Nederlanders lag toen lager dan vandaag. Watson: ‘Melanchton dronk al op jonge leeftijd de zuivere melk van het Woord. Koning Alfons V van Aragón las de gehele Bijbel veertien keer. Hiëronymus vertelt over een vr…
  continue reading
 
Op deez' onze aard' leefde eens een Kind, Zo als men er geen kind meer vind; Dat Kind wies op, werd sterk van geest, En vond voor 't allerminst en meest Gena bij God en bij de mens; Dat Kind deed alles met de wens, Dat Hij veel kind'ren medebracht Ten hemel, waar Hij werd verwacht. En sedert zijn op Zijn gebed Veel kind'ren van 't verderf gered. He…
  continue reading
 
Geen leven Ze zijn als klinkende cimbalen; veel geluid, maar tegelijk hol, leeg en zonder inhoud. Ze hebben de naam te leven, maar ze zijn dood. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Wat ze belijden, brengen ze niet in praktijk. Ze zeggen dingen die ze niet denken. Ze praten veel, maar doen weinig. Hun woor…
  continue reading
 
Zending Op donderdag 26 maart jl. overleed in het ziekenhuis „Dadi" te Makassar Ds. Jesaja Sumbung. Het geringe aantal predikanten van de Toradja-kerk is weer met één verminderd. En met dit heengaan heeft de Toradja-kerk in haar geheel en de grote Toradja-gemeente te Makassar een gevoelig verlies geleden. In 1927 kwam hij als jonge man van de Norma…
  continue reading
 
Hij is de man in het midden. De man die staat voor zijn volk. Hij daagt Israël uit. Of moeten we het anders zien? Het sleutelwoord in Samuël 17 is het ‘honen’ van Goliath. Hij hoont de slagorden van Israël, denkt hij. David doorziet echter wat er echt aan de hand is: ‘Ik kom tot u in de Naam van de HEERE der heirscharen, den God der slagorden van I…
  continue reading
 
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, geminacht als de minste der verloornen, en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, aan 't kruis geslagen. Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, U dus, mijn Vorst, gescepterd en gekroond heeft, - Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, moest Gij dus sterven? Hoe vreemd, dat voor de schapen…
  continue reading
 
Bekijk uzelf vanuit het juiste oogpunt, dan zult u zeggen: „Het is al een wonder dat Hij naar mij hoort, onwaardige die ik ben. Luistert de Oneindige werkelijk naar mij? Mag ik hopen dat Hij mij uiteindelijk verhoren zal? Dan mag ik wel blijven bidden". Bedenk dat het uw enige hoop is. Er is geen andere Zaligmaker, Deze of niemand, het bloed van Ch…
  continue reading
 
Bijbel Zo is de hemel volgens de Bijbel. Een andere is er niet. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Niets ervan zal blijken onjuist te zijn. Echt, als we ook maar de laagste plaats mogen krijgen in Gods Koninkrijk is dat een beetje pijn, moeite en gezwoeg op aarde dubbel en dwars waard. Wie er niet binnengaan Laten we nu verder gaan en ove…
  continue reading
 
God zag Bij de schepping van de wereld keek de Heere elke dag naar Zijn scheppingswerk. Steeds weer horen we het refrein. Het was goed. In Genesis 6 lezen we opnieuw dat de Heere naar de aarde keek. ‘En de HEERE zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleen bo…
  continue reading
 
Als schoolmeester – daar ben ik immers ooit voor opgeleid – kan me dit gedicht van Ida Gerhardt raken. Omdat het getuigt van trouw, steeds weer. Dienend in de van God gegeven taak. Dat is nodig. Overigens, het predikantschap werd door een ouderling ooit aangeduid als een taak die belangrijker is dan die van de bewoner van het Witte Huis. In dienst …
  continue reading
 
Koninklijk Kom nogmaals met mij. Er is een koninklijk feestmaal aangericht; de Koning zelf is aangezeten en engelen zijn de dienaren. Laat ons ingaan. En wij treden binnen en wij zitten aan en wij eten en drinken, maar hoe dienen wij dit te doen? Onze gerechtigheid is een verwerpelijk kleed, hoe kunnen wij dan wagen aan te zitten? O, omdat onze ger…
  continue reading
 
Verdienen Charles Haddon Spurgeon beschrijft in een meditatie hoe mensen in diverse culturen proberen om met hun eigen lichaam een prijs te betalen, die zou kunnen voldoen. Zij en wij dienen te beseffen dat Christus alles heeft volbracht. Dat mogen we mensen die zichzelf willen redden voorhouden. Spurgeon: ‘Alles wat God eist, heeft Christus gelede…
  continue reading
 
In de geschiedenis is er verschillend gedacht over het al of niet lezen van preken. De bekende kanselredenaar en hoogleraar in de welsprekendheid te Leiden, J. H. van der Palm (1763-1840), had de gewoonte om zijn preken te lezen. Over ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) zei een gemeentelid naderhand: ‘Ik heb maar vier of vijfmaal in mijn leven van domi…
  continue reading
 
Bijbel Met kracht hebben wij dit getuigenis van de Heilige Schrift te handhaven ook in deze tijd. Hoezeer het waar is - wat Bavinck (Geref. Dogm. I, 565) - schrijft, dat wij de divinitas (het goddelijk karakter) der Schrift niet moeten uitbreiden tot de historische, aardrijkskundige data en de volgorde van de tijd, en hoezeer het waar is, dat de fe…
  continue reading
 
Strijd Nu worden we heen en weer geslingerd op een stormachtige zee, maar dan liggen we veilig in de haven. Nu moeten we ploegen en zaaien, maar dan zullen we de oogst inzamelen. Nu hebben we de arbeid, maar dan het loon. Nu hebben we de strijd, maar dan de overwinning en de buit. Nu moeten we het kruis dragen, maar dan zullen we de kroon ontvangen…
  continue reading
 
God Hetzij wij van jongsaf door de Heere getrokken zijn, hetzij wij op latere leeftijd tot bekering gekomen zijn, er is maar één verklaringsgrond: God is ons te sterk geworden. Het geloof is een gave Gods, een werking van de Heilige Geest. Daarachter steekt en daarmee gepaard gaat de wedergeboorte, dat is een totale en radicale verandering van ons …
  continue reading
 
Leerschool Goddank is dit leven niet alles. Ik weet en ben ervan verzekerd dat er een heerlijke rust is die het graf overstijgt. Deze aarde is slechts een leerschool voor de eeuwigheid. Het graf is slechts een stapsteen, een pleisterplaats op onze weg naar de hemel. Ik ben ervan overtuigd dat mijn zwakke lichaam zal verrijzen uit het stof. Dit verd…
  continue reading
 
Hemel Broeders, u hoopt allen dat u naar de hemel gaat. Ieder van u wil na de dood gelukkig zijn. Maar waar is uw hoop op gefundeerd? De hemel is een goed toebereide plaats. Zij die er zullen wonen, hebben allemaal dezelfde aard. Men kan er slechts door één deur binnen- gaan. Vergeet dat niet, broeders. Verder lees ik over twee soorten hoop: een …
  continue reading
 
Ervaring Hier doet Calvijn een beroep op de ervaring van alle gelovigen. „Ik zeg niets anders dan wat iedere gelovige bij zichzelf waarneemt, behalve alleen dat mijn woor­den ver beneden een rechtmatige uitlegging van het onderwerp blijven". (Calv. Inst. I-VII-5). Met andere woorden: hier laten alle menselijke woorden ons in de steek; hier gaat het…
  continue reading
 
God zelf Bij veel pogingen van de apologeten treft ons de belijdenis van Augustinus, dat weliswaar de kerk een bemiddelende plaats heeft om ons tot geloof te brengen, maar dat ten diepste God Zelf het geloof in onze harten werkt op een wonderlijke wijze, zodat wij geloven. Het is pure genade, wanneer God onze wil buigt. Gezag van de Bijbel Calvijn …
  continue reading
 
Vader ‘In het begin van de weg ligt het bij de meesten van de gelovigen zo, dat zij slechts spreken van de liefde van de Heere Jezus Christus. Van de liefde van de Vader hebben zij minder besef, ja voeden daartegen veeleer bange gedachten. En blijven daardoor bekommerd, niet doorbrekend tot het volle licht van de liefde van God tot de verlorenen. T…
  continue reading
 
Aan de ene kant klinkt het waarschuwend, steeds weer in het Oude Testament: ‘Dan zullen alle volken weten dat Ik de Heere ben.’ Dit klinkt tot 25 keer toe in de profetieën van Ezechiël. Het kleurt blijkbaar het Oud Testamentische spreken. Tegelijkertijd zit daar een machtige belofte in. De volken die toen nog onkundig waren, in het duister leefden,…
  continue reading
 
Uw is deez' aarde, lief'lijk stralend, als zonnegloed haar ijs ontdooit. Uw is z', in lenteschoonheid pralend, met bloesems als een bruid getooid. Uw is z', als 't wuivend korenveld een rijke, schone oogstdag spelt. Uw is deez' aard', als woeste vlagen haar akker teist'ren en haar woud, als stormen door het luchtruim jagen en neev'len dalen, kil en…
  continue reading
 
Slavernij Newton beschreef bij één van zijn latere reizen dat de slaven allerlei schaafwonden kregen als gevolg van de kettingen waarmee zij vastgeklonken zaten. Zij schuurden zich aan de planken, terwijl het schip de golven doorkliefde op de oceaan. Iedere ochtend mochten de slaven luchten, eten en bewegen. Uiteraard wel aan een lange ketting. Als…
  continue reading
 
Tijdsbeeld De schrijver van de Klaagliederen bevindt zich niet in hoopvolle omstandigheden. Hij bevindt zich te midden van een alles ontwrichtende catastrofe. De Babyloniërs belegerden Jeruzalem en verwoestten haar. Een groot deel van het volk werd weggevoerd. Tijdens de belegering van Jeruzalem was er sprake van hongersnood en kindersterfte. Het l…
  continue reading
 
Refrein De boodschap is steeds hetzelfde in opbouw. Luister maar. Allereerst wordt duidelijk dat de Heere spreekt: ‘Alzo zegt de Heere’ (vs. 3, 6, 9, 11, 13 en 2: 1). Jahweh, de Verbondsgod van Israël spreekt hier dus als soevereine heerser tot de andere volken. Hij roept hen ter verantwoording en spreekt Zijn oordeel uit. Vervolgens klinkt er stee…
  continue reading
 
Heeft ooit een onnozel kind 't eigen lot beslist? Die als Vader het bemint, weet ook, wat het mist. Gaven schenkt Gij dag aan dag, wie heeft recht op meer? 't Schoonste dat 'k U brengen mag: U alleen zij d' eer! Als Gij mij roept naar het kruis en zijn duisternis, als bezwijken hart en huis: winst wordt het gewis. Laat dan zien mij, hoe uw Zoon wer…
  continue reading
 
Bijbeluitlegger Hendriksen legt de vinger bij drie functies die het kruis heeft voor gelovigen; en dus ook voor Paulus: Een spiegel: Hij ziet er zijn eigen onwaardigheid in, maar ook Gods eigenschappen. Zijn rechtvaardigheid wordt zichtbaar aan het kruis. Zijn kracht, wijsheid, liefde en genade. Ze harmoniëren aan het kruis. ‘De goedertierenheid en…
  continue reading
 
Paulus merkte op richting de gemeente van Korinthe: ‘Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.’ (1 Kor. 1: 23). Als het goed is merkt de gemiddelde Nederlander; bij christenen gaat het altijd maar weer om het kruis. En juist dat geeft ergernis! Het is dus een vreemd beeld als men een beel…
  continue reading
 
De Heere houdt Zich niet alleen met Israël bezig, maar met alle volken. Dat blijkt in Deut. 32: 8 waar duidelijk wordt dat de Heere aan de volken een woonplaats en grenzen gaf. De Heere doet volken opkomen en ondergaan. ‘Die de volken te niet maakt; de richters der aarde maakt tot ijdelheid.’ (Jes. 40: 23) Job sprak erover: ‘Hij breidt de volken ui…
  continue reading
 
Hij miste de vruchten van het geloof, bij deze predikanten. ‘Wat zij voor geloof houden en wat de grond van hun leer is, is volstrekt niet dat ware geloof, gewerkt door het Woord van God door de verlichting van de Heilige Geest; het is slechts een menselijke inbeelding. Zoals anderen enige kennis vergaderd hebben op het terrein van hún studie, hebb…
  continue reading
 
Onder oppervlakte Philip Jakob Spener (1635-1705) zocht de nood van de kerk niet allereerst in streken waar deze onder druk stond door vervolging. Hoewel hij hun ellendige omstandigheden wel zag, meende hij aandacht te moeten vragen voor iets anders. Hij verlangde naar vroomheid van binnenuit. Juist op plaatsen en in omstandigheden waarin de kerken…
  continue reading
 
Geen stap meer ‘Zijn vader, een godvrezende man, had het met hardheid en met zachtheid geprobeerd, maar hij had het ook op moeten geven. Ik kan alleen nog voor je bidden, zo was zijn laatste woord over deze zaak geweest. Kort daarop was zijn vader ook gestorven. Een zeer ernstige ziekte had hem aangegrepen en in enkele dagen was het beslist. Maar o…
  continue reading
 
Geen erkenning ‘Indien zij Hem gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Geen kennis en daarom geen herkenning noch erkenning! En toch beantwoordde Hij aan het beeld, dat de rol van het boek tekende. Hij heeft de Mèssiaanse tekenen gedaan, nadat Hij op de voorzegde tijd en op de tevoren genoemde plaats verschenen w…
  continue reading
 
Alle roem is uitgesloten onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen! Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong verheerlijkt Hem! Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn geliefde Zoon voor…
  continue reading
 
Toen Hij in de wereld kwam, was echter het gehele Oude Testament voltooid en wanneer we deze boekrol raadplegen, vinden we daarin Zijn komst voorzegd en Zijn Persoon en werk beschreven. Het zou te ver voeren, alles op te sommen, maar het is zoals de Catechismus zegt in Zondag 6: Het Evangelie is eerst geopenbaard in het Paradijs, daarna is het verk…
  continue reading
 
Machteloos Een andere overtuiging die langzaam postgevat kan hebben in je denken, is de gedachte dat de Heere misschien niet bij machte is om de omstandigheden te veranderen. Je hebt Hem in je hoofd onbedoeld verkleint tot een God van de christenen alleen, Die wellicht ook niet opgewassen is tegen het vele ongeloof in deze wereld. Als zoveel mensen…
  continue reading
 
Messiaans Sommigen kennen aan onze psalm een direct-Messiaanse betekenis toe. Met name de eerste helft, en daarin de verzen 7—9, moet als Messiaans beschouwd worden, ook volgens velen, die de hele psalm niet als zodanig kunnen aanmerken. Hetzij dan dat de woorden van onze tekst rechtstreeks op de Messias zijn toe te passen en alléén van Hem zijn te…
  continue reading
 
Nederig Als wij de Meester al vanaf het begin in een deftige optocht door de straten van Jeruzalem hadden zien rijden, terwijl klederen en palmtakken op de weg waren gespreid en het volk zijn “Hosanna” jubelde, zouden wij hebben kunnen denken dat Hij ongenaakbaar was. Maar zelfs toen, rijdend op het veulen van een ezelin, was Hij zo nederig en zach…
  continue reading
 
Kuil Wat betekenen deze woorden in de mond van David, den dichter van deze Psalm? In het verband spreekt hij van zijn uitredding, zeggend, dat de Heere hem uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald heeft en zijn voeten op een rotssteen gesteld heeft. Ook heeft hij zijn gangen vastgemaakt en een nieuw lied in zijn mond gegeven, een lofzang…
  continue reading
 
Het is zo vaak verteld, zo vaak beschreven: hoe Jezus werd geboren in een arme stal. en hoe de herders eens in Beth'lem's dreven de engelen hoorden zingen; en het mooist van al hoe wijzen kwamen en geschenken boden. en hoe God Zelf Zijn Zoon aan hen heeft voorgesteld. en hoe Herodes 't kindje wilde doden — lk heb 't zo vaak gehoord: 't is me zo vaa…
  continue reading
 
Het is een beangstigende Godsverschijning, vanuit Sion, Jeruzalem. De brul heeft als doel dat men terugkeert (Hos. 11: 10). De leeuw staat bekend om zijn macht. De Spreukendichter spreekt erover: ‘De oude leeuw geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren’ (Spr. 30: 30) Overigens horen we de stem van de Heere wel vaker in de Bijbel …
  continue reading
 
Wonen Op hen wil Hij zien, bij hen wil Hij wonen, die van een nederige en verslagen geest zijn; een nederige en verslagen geest is van Hem nooit veracht. Dat zijn Gods offers, die naast het goud, de wierook en myrre van de koningen uit het Oosten in Bethlehem welkom zijn. Elk, die in Bethlehem wat anders zoekt dan een Zaligmaker van zondaren, vindt…
  continue reading
 
Geschiedenis Dat is geen romantiek, want romantisch is er niets aan zijn oude gebouwen, aan zijn geschiedenis, aan hèt gebeuren van dat stadje. Is het dan de roem van de oude geschiedenissen, die daar plaats vonden? Ach neen, de geschiedenis, die het boek Ruth ons daar verhaalt, is er een van de harde werkelijkheid van hongersnood, van armoede, van…
  continue reading
 
Volk We kunnen voorspoed zien als zegen van God. Dat is wat Israël deed. Men dacht: wij zijn het uitverkoren volk van God, daarom is het logisch dat het met ons goed gaat. Men raakte hoogmoedig en zelfverzekerd. Terwijl men in werkelijkheid God combineerde met allerlei zaken die het daglicht niet konden verdragen. Tot in de godsdienst toe. Denk aan…
  continue reading
 
Geboren En in de volheid des tijds is de Heere Jezus geboren. Zijn geboorte was een gave Gods en een wonder Gods. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij is God uit God en Licht uit Licht. En toch is Hij ook mens. Zo kon Hij in de plaats van de zondaar gaan staan. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze onge…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding