show episodes
 
P
PuriteinenPodcast

1
PuriteinenPodcast

Albert-Jan Regterschot, Steven Middelkoop

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Reg ...
 
Loading …
show series
 
Stem Hij laat die boodschap niet fluisteren, Hij steekt Zijn bedoelingen niet onder stoelen of banken. Nee, Hij geeft de opdracht om uit te roepen. De stem roept op om te roepen. De boodschap moet met ernst en overtuigingskracht gebracht worden. Vrijmoedig en duidelijk. Calvijn: ‘Iedereen die tot het ambt geroepen wordt, mag zich ervan bewust zijn …
 
Gebed Terugblikkend schrijft ze daarover: ‘Daarom wendde ik mij tot God en pleitte op de belofte, terwijl ik Hem vroeg hoe zulk een ellendig zondaar als ik zalig kon worden. Ik worstelde niet zozeer om mijn zaligheid, als wel om te weten hoe zo’n hulpeloos zondaar, die niets kan doen, zalig kon worden. Ik stond op van mijn knieën en nam opnieuw mij…
 
Ter Haar Het lied ‘Beveel gerust uw wegen’ is één van de bekendste pennenvruchten van Bernhard ter Haar. Zijn winterlied ‘Het zwerk blijft somber nederhangen’ verdient echter ook onze waardering. Hoewel de taal wat afstand schept, is de inhoud prachtig. Lied Het zwerk blijft somber nederhangen; Een doodse stilte heerst alom; De schepping treurt; zi…
 
Overtuiging Terugkeer naar God is in de Bijbel steeds weer een beeld van de bekering. Voor het eerst, of opnieuw, komt iemand tot de overtuiging dat hij van de Heere weg dwaalde. De realiteit leert dat niet iedereen die beseft schuldig te staan voor God, ook werkelijk aan Jezus’ voeten terechtkomt in een gebed om genade. Terecht merkt Calvijn op da…
 
Vrijspraak Jezus vraagt om een vonnis, waarbij Hij Zelf als schuld voldaan heeft. Daarom gaan verloste zondaren vrijuit. Bunyan: ‘Dan gebeurt de afkondiging in het openbaar, die als volgt luidt: "Doet deze vuile klederen van hem weg, " van hem die gezondigd heeft, en kleedt hem met wisselklederen. Zach. 3. Zo is dan de ziel, die gezondigd heeft, ge…
 
Heerlijkheid Het gaat hier om de heerlijkheid, de ‘kabod’ van de Heere. We horen daar ook over in Jes. 60: 1. Waar de aankondiging van het licht klinkt, daar is het als het ochtendgloren. ‘En de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.’ Het gaat hier om Zijn voortdurende aanwezigheid. Onder het oude volk Israël werd deze aanwezigheid van de Heere be…
 
Eerst bidden Robert Murray MacCheyne trof zichzelf eens aan in omstandigheden waarvoor hij zich schaamde, zo blijkt uit zijn aantekeningen. ‘Ik zou moeten bidden voordat ik mensen ontmoette. Dikwijls als ik lang blijf slapen, of vroeg in de morgen mensen spreek, is het elf of twaalf uur voor ik begin met stil gebed. Dit is een verfoeilijke gewoonte…
 
Zonden ‘Schaamte en schande zijn de gevolgen van de schuld, of van een beschuldiging van de zonde, stelt John Bunyan, op basis van Jeremia 3:25. Als gevolg hiervan hebben we de eeuwige ondergang verdiend (Daniël 12:2, Johannes 5:29). Bunyan richt onze blik op Jezus in de hemel, die daar pleit voor hen die Hem toebehoren. Hij pleit op grond van Zijn…
 
Voorspraak De Heere Jezus is na Zijn opstanding naar de hemel gevaren en is daar nu als Voorspraak bij Zijn Vader. Als advocaat en pleitbezorger bidt Hij voor hen die Hem toebehoren. Hij doet het werk van een hogepriester. Het offer is reeds gebracht; nu bidt Hij bij Zijn Vader op grond van dit volbrachte verzoeningswerk. Johannes houdt ons voor in…
 
Ark Als een ark, zo komt Christus volgens Thomas Boston via de Evangeliebediening langszij in ons leven. Boston: ‘Laat het u dan bekend zijn dat, aangezien wij de ark van de Evangelie-instellingen in ons midden hebben, Christus Zelf tot de deur van uw hart is gekomen om toegang. Velen denken er niet eens over na, noch geloven dat Christus op de deu…
 
Roepende Wie is die roepende? Het is de Heere, Hij legt de woorden in de mond. Bij wie legt Hij ze in de mond. Nu bij Jesaja, maar straks bij Johannes de Doper. De Heilige Geest trekt Zelf de lijn door in de Bijbel: ‘Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den we…
 
Gebed Het persoonlijk gebed raakt volgens dr. A. van Brummelen niet alleen, onszelf, maar ook anderen. Hij pleit voor een houding die het eigen leven overstijgt. Zoals een vogel, die opstijgt en een ruimere blik krijgt. Van Brummelen: ‘Nee, hebben wij breder vlucht in ons gebed, er groeit ook groter kracht in de gemeenschap met de Heere. Denkt u ma…
 
Kwetsbaren Als geen ander had Hendrik Pierson oog voor de moeilijke omstandigheden waarin prostituees zich bevonden. Niet vanuit de zelfvoldane houding van iemand die zelf boven zonden en gebrokenheid verheven denkt te zijn. Maar als geredde zondaar die ernaar verlangt dat ook anderen vrede vinden in het bloed van het Lam. Had de Heere Jezus niet e…
 
Zes voorrechten Volgens Thomas Watson (1620-1686) geeft het dienen van de Heere zes voorrechten. In een vorige aflevering van ‘Vorming voor elke dag’ kwamen de eerste drie voorbij: vrijheid, eer en veiligheid. In deze aflevering werkt Thomas Watson uit wat de voordelen van het dienen van de Heere zijn, hoe Hij hulp biedt en op welke manier Hij hen …
 
Dienen Dienen betekent dat je aan iemand verantwoording schuldig bent. Tegelijkertijd draagt die ander ook zorg voor jou. Zo is het bij de Heere. Hij is de best denkbare Meester om te dienen. Als Hij je voor Zich inwint om Hem te dienen, geeft dit volgens Watson zes voorrechten. De eerste drie behandelen we vandaag: vrijheid, eer en veiligheid. Vri…
 
Teder Het hart kan in het Hebreeuws evenzeer over de gedachten gaan, als over het gevoelsleven. De Heere gaat hen in de armen nemen, zoals een Herder de schapen (vs 11). Hij gaat tot het volk spreken, zoals een jongen tegen zijn meisje. Zoals Ruth aangeeft, over Boaz woorden, in Ruth 2: 13: ‘omdat u naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt…’…
 
Gebed Dr. A. van Brummelen: ‘Ons geestelijk leven wordt naar letterlijk alle kanten door het gebed verrijkt en verdiept. Op de knieën leren wij in de bangste noden en het zwaarste leed na veel strijd eenswillend met de Heere onze God te zijn. Wie geen vreemdeling in de gemeente is, merkt steeds weer dat in de stilte van de binnenkamer de overwinnin…
 
Lied Hoe zal ’t ons zijn na alle leed beneden, En aan het einde van den aardse strijd, Wanneer wij daar het Vaderhuis betreden, Verlost en vrij in ’s Heeren heerlijkheid; Het laatste stof geschud is van de voeten, De laatste traan gedroogd is voor Gods troon, En wij elkander daar vereend ontmoeten, In ’t eeuwig licht ontvangen ’t zaligst loon. Hoe …
 
Vooronderstelling Dit veronderstelt dat de ervaring van eenheid binnen de wereldkerk veel meer een houding is van ‘ontvangen’ dan ‘verwezenlijken’. Samen putten christenen immers uit eenzelfde Bron. Christus Zelf sprak in Joh. 17: 21: ‘Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de werel…
 
Woord Als iemand de Bijbelse boodschap deelt met anderen, doet hij dat met overtuiging. Toch kan een boodschapper niemand overtuigen; dat doet de Heere zelf. Thomas Boston legde dit op 24 juni 1716 in een voorbereidingspreek op het heilig avondmaal in Ettrick uit: ‘In het Woord komt Christus Zichzelf aan zondaren aan te bieden. Overal waar het Evan…
 
Assimileren Inderdaad, zo is het met een deel van het volk gegaan. Zij hebben zich al snel thuis gevoeld in Babel. Het leven bleek er goed. De tempel ver weg. De godsdienst van hun voorvaders glipte hen door de vingers. Het kwam er niet meer van. Zoals we dat vandaag ook wel meemaken. Als je wat verder van huis bent, dan lijkt de lokroep van de ker…
 
Vergeving van zonde is een daad van Gods vrije genade. Het Griekse woord voor "vergeving", charizomai, maakt duide­lijk wat de bron van vergeving is: vergeving ontstaat niet uit iets wat eigen is aan ons, maar het is louter de vrucht van vrije genade, Grieks: charis. "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil", Jesaja 43:25. Als e…
 
Delen J.C. Ryle richt de aandacht op Andreas, die zijn broer vertelt over Jezus: ‘Zodra Andreas een discipel is geworden, vertelt hij zijn broeder Simeon tot welk een ontdekking hij gekomen is. Zoals iemand die onverwachts goedebericht heeft gehoord, haast hij zich deze mee te delen aan één, die hem het meest nabij en dierbaarst is. Hij zegt tot zi…
 
Lam J.C. Ryle wijst bij de ontmoeting van Johannes met Jezus op het belang van de naam; het Lam van God. ‘Met deze naam werd niet enkel bedoeld, zoals sommigen hebben gemeend, dat Christus zacht en geduldig was als een lam. Dit zou ongetwijfeld waarheid zijn, maar slechts een klein gedeelte van de waarheid. Hier zijn grotere dingen dan deze! Het be…
 
Ook de heidenen Dat de Heere Zijn trouw niet alleen uitstrekt naar Joden, maar ook naar heidenen, dat wordt duidelijk als Jezus de woorden in Luk. 4: 24-26 terughaalt als Hij in Zijn geboortedorp het Evangelie verkondigt. In Nazareth verkondigt Hij dat wat in het Oude Testament werd voorspeld in hun oren is vervuld. ‘De Geest des Heeren is op Mij, …
 
Belijdenisvragen U bent hier verschenen om voor God en Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Alzo staande in het midden van de gemeente betuigt u na ontvangen onderwijs in de Schriften dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en van nature kinderen des toorns, zodat wij in he…
 
Belofte Midden in het territorium van Baäl, te midden van een oordeel over Israël vanwege hun ontrouw dat ook de omliggende volken raakt, tegen een heidense vrouw, die aan het eind van haar voorraad is en met de dood voor ogen leeft, zegt de HEERE de God van Israël: ‘Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbre…
 
Lied Een bekend lied dat hier uitdrukking aan geeft, draagt de titel ‘Uren, dagen, maanden, jaren’. Als een schaduw gaat het voorbij, maar het is bepaald niet doelloos. Integendeel. De dichter belijdt: ‘Onder Uw genadeleiding, wordt hem deze levensbaan, slechts ontwikkeling, voorbereiding; tot een eindeloos bestaan.’ 1 Uren, dagen, maanden, jaren V…
 
Weinig Zij heeft genoeg voorraad voor nog maar één maaltijd samen met haar zoon. Daarna weet zij niet meer waarvan te leven. Een handvol meel, een beetje olie in de fles. Dat is zo weinig, dat ze maar een klein vuurtje gaat maken. Ze wil wat houtsprokkelen, letterlijk staat er ‘twee stukken hout’ in de grondtekst. Een kleine maaltijd. Elia’s vraag …
 
Persoonlijk Nadat ds. D.J. van Dijk het verlossingswerk door Jezus’ voldoening aan het kruis uitwerkte, sprak hij zijn belijdeniscatechisanten aan in de preek. Dit naar aanleiding van de tekstwoorden ‘Volg gij mij’ in Joh. 21: 22c. ‘Maar dan wordt dat ‘gij’ voor ons een persoonlijke zaak. ‘Gij’ zei de Heere Jezus tot Petrus. Maar dat zegt Hij dan o…
 
Met een paar woorden De kracht van sommige dichters is dat ze met enkele treffende zinnen stem geven aan wat in het hart leeft. Het bekendste gedicht van Beets doet dat, als hij spreekt over omgang met God in de stilte van de nacht. Waar we in gebed Hem zoeken en Hij van Zich laat horen door Zijn Woord. De moerbeitoppen ruisten; God ging voorbij; N…
 
Minste ‘Als Gods Woord in al zijn delen waar is, moeten wij ernaar handelen,’ stelt Spurgeon. ‘Al wat de Heere ons geboden heeft, behoren wij nauwgezet na te komen. Want de Meester zegt ons dat, als wij het minste van die geboden verbreken en dan mensen aldus leren, wij ook de minste zullen zijn in het koninkrijk der hemelen. Wij behoren heel nauwg…
 
Kribbe Charles Haddon Spurgeon vraagt zich in een kerstpreek af waarom Jezus in een kribbe moest worden gelegd. Hij legt dit als volgt uit: ‘Ik denk dat dit ook heeft moeten gebeuren om Zijn vernedering aan te tonen. Overeenkomstig de profetie is Hij gekomen om “veracht en de onwaardigste van de mensen te zijn, een man van smarten, en verzocht in k…
 
Geen druppel We lezen dat in 1 Koningen 17: 1. Tenzij Elia er opdracht toe geeft, zal er geen druppel meer glinsteren en geen druppel meer vallen. Israël is drooggevallen. Daarom verbleef Elia bij de beek Krith. Tot ook die droogviel en de Heere hem opdracht gaf om naar Zarfath Sidon te gaan. Waarschijnlijk begon de droogte in Israël eerder dan in …
 
Reformatie Oorspronkelijk betreft dit een zestiende eeuws Duits lied, met de titel: ‘Es ist ein Ros entsprungen’. Destijds een lied met 23 coupletten. Onder invloed van de reformatie is het lied niet alleen ingekort maar ook aangepast. In de eerste versie ging de aandacht namelijk met name naar Maria. De versie zoals wij die kennen stamt van na de …
 
Verwondering Volgens ds. J.J. Poort spreekt de dichter van Psalm 23 allereerst tot zichzelf, als hij zegt: De God des heils wil mij ten Herder wezen. ‘Tot wie richt de psalmist zich? Toe wie spreekt hij dit woord, deze belijdenis? Niet tot God. Tot Hem begint hij pas te spreken in vers 2: “Hij blijft mij bij in alle tegenspoeden…” Ook niet tot mens…
 
Kribbe Johannes Calvijn legt in een preek over Lukas 2: 1-14 uit wat Jezus’ vernedering bij Zijn geboorte voor ons betekent. ‘Zo vaak wij dan ook naar onze Heere Jezus Christus verlangen om in Hem kracht tegen al onze ellenden en een veilige en zekere bescherming te vinden, moeten wij bij Zijn geboorte beginnen. Nu wordt ons hier niet alleen verhaa…
 
Volgen Jarenlang diende ds. D.J. van Dijk als zendingspredikant op het zuidelijk halfrond. Vervolgens riep de Heere hem naar Sint Annaland. In 1954 bevestigt hij nieuwe lidmaten met de woorden van Joh. 21: 22c: ‘Volg gij mij.’ Nadat Van Dijk benadrukte dat Christus de zonden droeg en dat volgen betekent dat we delen in Zijn overwinning, legt hij ui…
 
Mus De dichter van Psalm 84 maakt een vergelijking die we allemaal kunnen volgen. Hij denkt aan de mussen en de zwaluwen in het heiligdom. Het woord dat hier vertaald wordt met mus, wordt ook wel gebruikt voor vogels in het algemeen. Sommige vertalers kiezen voor duif, in plaats van voor zwaluw. Al deze aanduidingen hebben echter één ding gemeen. H…
 
Diep verlangen De dichter van Psalm 84 lijkt ver van het heiligdom te verblijven en intens te verlangen naar een ontmoeting met de Heere. Zijn ziel verlangt en kwijnt zelfs weg. Het gaat om heimwee, naar de plek waar je thuis bent. In dit geval naar het huis van de HEERE. Hij verlangt naar de Heere met zijn hele persoon, met alles wat in hem is. So…
 
Bijbel In een christelijk lied komen het spreken van de Heere in de Bijbel en de ervaring van de gelovige samen. Althans, als het een lied is waarbij de dichter nadrukkelijk het verlangen had om de Bijbel als norm en bron te kiezen. Het bekende lied ‘Nu daagt het in het oosten’ refereert aan Jes. 9: 1-5, Jes. 60: 1-5 en Lukas 1: 68-69. Ik haal hier…
 
Eerlijk gemaakt Het Heilig Avondmaal is tot versterking van het geloof. Waarbij in brood en wijn de zekerheid van de schuldvergeving zichtbaar wordt. Dr. A. van Brummelen wijst erop dat besef van Gods heiligheid verlangen naar vergeving van zonden versterkt. We verlangen te schuilen achter het bedekkende bloed van Christus. Van Brummelen: ‘De gemee…
 
Genade ‘Is het niet eigenaardig dat de beste manier is om mij aan de ontvangen genade te herinneren, tot God te komen en nog meer genade te krijgen? Als Christus mij ooit zoet is geworden, dan kan ik die zoetheid bestendigen door tot hem te komen en Hem opnieuw te smaken. Geliefden, probeer niet op uw oude bevindingen te teren. Zelfs het beste soor…
 
Kerkelijk Bij de volkstelling van 1879 gaf 0.31% van de mensen aan onkerkelijk te zijn. Door de jaren heen is dit getal gegroeid. In 1920 betrof het 7,77%, in 1947 was het 17,04% en in 1971 was het 23%. Daarbij gold dat het aantal onkerkelijken naar verhouding in de steden groter was dan op de dorpen. Waren al de mensen die aangaven kerkelijk te zi…
 
Schaakspel Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van het Licht. Dr. J.H. Bavinck (1895-1964) zag een schaakspel voor zich en realiseerde zich dat daar een les in ligt voor ons, op dit punt. ‘Ieder die een schaakspel gespeeld heeft tegen iemand, die het spel veel beter mach…
 
Spiegel Het leven van Jezus is als een spiegel voor gelovigen. In alles is Hij gericht op Zijn Vader. Hij leefde op aarde in omgang met de hemel en gaf zich over in lijden en dood. De dichter verlangde ernaar om gevormd te worden naar Jezus’ beeld. De woorden klinken voor ons wat verheven, wat uit de tijd. Probeer echter te doorzien waarom de inhou…
 
Levenslang Als een dominee van de opleiding afkomt, mag hij zich theoloog noemen. Een godgeleerde. Dit betekent niet dat hij nu is uitgeleerd, integendeel. Een pas afgestudeerde dominee is zich vooral bewust van wat hij nog niet weet. Het opdoen van kennis betekent immers altijd weer de confrontatie met onze beperktheid van weten. Een dienaar van h…
 
Verantwoordelijk ‘Van nature volgen we Hem niet,’ stelt ds. D.J. van Dijk. ‘Eenmaal hebben we allen in Adam onze keuze gedaan tegen Jezus. Zoals we geboren zijn is ons gezicht naar de wereld gekeerd en niet naar Jezus. Dan lokt en boeit en bekoort de wereld. Dan zijn we ook wel volgelingen, maar volgelingen van de overste van deze wereld. We menen …
 
Erkenning De geschiedenis van de stokbewaarder in Filippi toont ons een man die verlossing vindt in het bloed van het Lam. Bij hem zien we gebeuren, wat allen raakt die overweldigd raken door Gods genade. We gaan het goedkeuren dat het Gods manier is om zondaren zalig te maken door Jezus Christus, tot roem van Zijn genade. Het rechtvaardigmakende g…
 
Persoonlijk In een artikel over Bijbellezen in de Waarheidsvriend (1992) benadrukt dr. A. van Brummelen het belang van persoonlijk Bijbellezen. ‘Velen vinden het vreemd, wanneer iemand zo maar eens in de bijbel lezen ging. Juist dit persoonlijkbijbellezenmoet maar niet eens een enkele keer gebeuren, zo wanneer een mens er behoefte aan gevoelt. Het …
 
Loading …

Korte handleiding