show episodes
 
Artwork

1
PuriteinenPodcast

Albert-Jan Regterschot, Steven Middelkoop

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Reg ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Belijden Onder de titel ‘Blijmoedig belijden – overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal’, schreef dr. H. Bavinck een handzaam boekje. In een gezamenlijk voorwoord duiden prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. W. van Vlastuin het aan als een ‘gouden kleinood’. Bavinck publiceerde het boekje in 1901 voor hen die geloofsbelijdeni…
  continue reading
 
Leven Dat is dus de Schrift, die de Moorman las. En die hij dus weer voorlas aan Filippus. En dan komt zijn vraag: „Ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelven of van iemand anders. Wees zo ootmoedig: Ik bid u." Eerst bad hij of Filippus op de wagen bij hem wilde komen zitten. Nu bidt hij om uitlegg Hij staat hier voor het grote geheim va…
  continue reading
 
Lezen ‘Hij zocht een lange, eenzame, woeste weg, om onderweg te kunnen lezen. Hij had het in Jeruzalem niet gevonden. Nou, dan hou je op, hè, en gaat teleurgesteld naar huis. En rolt die rol dicht. En als je een godsdienst vindt, waar je niets van begrijpt, dan houd je ook op. De man leest, hotzebots op zijn wagen. Maar 't heeft hem zo te pakken, d…
  continue reading
 
Nederig Daar geschiedden onder deze eenvoudige figuur tekenen en grote krachten. Filippus is zo'n eenvoudige figuur, hij vond het niet erg, dat hij niét kon, wat de apostelen Petrus en Johannes wèl konden, namelijk de handen opleggen, zodat de gemeente van Samaria de Heilige Geest ontving. Mooi is dat, als iemand achter anderen weet te gaan staan. …
  continue reading
 
Staat op en strijdt de goede strijd tot al wat God u vraagt, bereid, Hij is uw kracht, Hij is uw recht; Hij heeft de zeeg' u togezegd Staat op en richt het aangezicht tot God omhoog en doet uw plicht en schoon uw weg oneffen zij, Hij licht u met Zijn schijnsel bij. Vertrouw, tenslott' uw levenslot uw aards, uw eeuwig heil aan God, Maakt u geen zorg…
  continue reading
 
Eén van mijn voorgangers in de gemeente van Sint Annaland is ds. D.J. van Dijk. Hij overleed in 1987 op 89-jarige leeftijd. Jarenlang schreef hij in het zendingsblad ‘Alle volken’ over ontwikkelingen ten aanzien van het zendingswerk dat door de Gereformeerde Zendingsbond werd verricht. Zelf diende hij vele jaren in Toradjaland (Indonesië) als zende…
  continue reading
 
God en de kerk De Heere Jezus had al de landen van de wereld voor ogen, toen Hij de discipelen uitzond om Zijn getuigen te zijn. Inmiddels zijn alle zes continenten bereikt met het Evangelie. Dit is niet allereerst het werk van mensen, maar dat van de Heere Zelf. We spreken over ‘missio Deï’; God doet het Woord verbreiden op de aarde. Zending vormt…
  continue reading
 
Anders Door zijn relatie tot Christus is een christen iemand anders dan een niet-christen. Hij staat in een afzonderingspositie. Niet door eigen kwaliteiten, hoe hoog ze ook zijn, niet door eigen daden en werken, hoe edel ze ook zijn, maar uitsluitend door het werk van Christus en door de Geest van Christus die in ons woont, zodat Paulus juist ook …
  continue reading
 
Kracht Uit het drietal is het met name het tweede, dat hier door de Catechismus genoemd wordt, hetwelk in dit artikel onze aandacht zal krijgen. Het gaat dus over de kracht die er uitgaat van Christus' opstanding, zodat wij daardoor opgewekt worden tot een nieuw leven. Romeinen InRomeinen 6spreekt Paulus over 'het leven met Christus'. Hij grijpt hi…
  continue reading
 
Kracht De Spreukendichter spreekt van een deugdelijke vrouw (Spr. 31: 10). Beter is het om te vertalen ‘een vrouw van kracht’. In zichzelf kwetsbaar, als ieder ander. Zij is echter sterk gemaakt in haar zwakheid, door de wijsheid, genade en het dienen van de Heere. Straks zal duidelijk worden dat dit in allerlei activiteiten tot uitdrukking komt. L…
  continue reading
 
Vinden De ideale vrouw; wie zal haar vinden? In feite overkomt het je. Je keek om je heen, raakte geïnteresseerd in iemand, werd verliefd. Van het één kwam het ander. Toen waagde je met elkaar de stap naar het huwelijk. Een sprong in het diepe, omdat niemand weet wat achter de horizon ligt. In het Spreukenboek sprak de Heere zich uit over de vraag …
  continue reading
 
Verlaten David, de begenadigde van zijn jeugd af aan, heeft tijden gekend van geestelijke verlating als hij door boze vijanden omringd werd. Maar David was niet van God verlaten. Een afgewend aangezicht Gods is nog niet een heengegane God. Daar was toch nog de verborgen ondersteuning. Daar was inPsalm 22toch nog: “Op U stond vast der vaderen betrou…
  continue reading
 
Donker Daar is inderdaad een getuigenis van Dionysius, een man uit Egypte, die meldt van deze duisternis ook in dat land. Drie uren lang hield de zon haar licht in. Van een zoneclips kan er door de stand van de zon, de maan en de aarde geen sprake zijn in de Paastijd, omdat dat de tijd van de nieuwe maan is. Daarenboven duurt een zoneclips nooit zo…
  continue reading
 
Aalders stelt de Bijbelse boodschap tegenover het lust gedreven denken: ‘In de Bijbelse huwelijksorde worden man en vrouw weggetrokken uit het krachtveld van de brute, instinctieve driften. De man-vrouw verhouding wordt er gesteld in het licht van de verhouding van God en Zijn volk.’ ‘In deze orde vernieuwt zich de schepping vanuit haar goddelijke …
  continue reading
 
Hij, die voor ons Zijn leven gaf, Rees zegevierend uit het graf Hij heeft voor ons den strijd volstreden: Nu zijn wij met Hem opgestaan, Nu vangt het nieuwe leven aan, Dat w' eeuwig in Zijn' dienst besteden. Dat vrees noch angst ons hart beknell'; Hij leeft voor ons: Immanuël Hij kan en zal ons nooit begeven; Hij is met ons in allen nood, Hij overw…
  continue reading
 
Kijken Ook op Golgotha staan zoveel mensen rondom het kruis, die ons het rechte gezicht op de Borg kunnen ontnemen. Want het gaat niet om Simon Petrus of om Judas Iskarioth, om de hogepriester Kajafas of de stadhouder Pontius Pilatus, om de menigte die lasterend meetrekt met de Heere Jezus, of om de vrouwen die om Hem wenen. Nee, het gaat om de Chr…
  continue reading
 
Daarom moet de Heere God wel toornig op ons zijn. Hij moet ons wel straffen om zoveel zonden en ongerechtigheden. Wanneer de Heere dan ook met ons in het recht zou treden en ons zou dagvaarden voor zijn rechterstoel en tegen ons zou inbrengen alles wat wij tegen Hem misdreven hebben van onze jonkheid aan en ons ook zou wijzen op onze erfzonde... ac…
  continue reading
 
Onschuldig Velen zullen weer geboeid en ontroerd naar de lijdensprediking hebben geluisterd. En in menig hart zal er medelijden gekomen zijn met deze Man van smarten, Die zo'n bange lijdensweg moest gaan terwijl Hij toch onschuldig was. Alleen, het is niet zo gemakkelijk om het geheim van dit lijden van de Heere Jezus te doorgronden. En wanneer we …
  continue reading
 
Taboes doorbroken Moderne omstandigheden maken een nieuwe seksuele moraal mogelijk en nodig, zo lijkt de wereld om ons heen te betogen. Lewis ziet een verband tussen de technische mogelijkheden die de seksuele omgang en de daarmee samenhangende zelfbeheersing vervormden: ‘De oude taboes hebben ongetwijfeld hun betekenis gehad voor de instandhouding…
  continue reading
 
Onderwijs Wanneer de Heere daarin komt onderwijzen, lijkt dat kleed eerst erg dun. Maar hoe verder we in die weg der zaligheid onderwezen worden, hoe dikker dat voorhangsel wordt. Dan gaan we verstaan, dat het niet alleen die éne boezemzonde is, die ons eerst zo benauwde, maar dat het een geheel verzondigd leven is, waardoor we schuldig staan voor …
  continue reading
 
1 Is dat, is dat mijn Koning! Dat aller vaadren wensch! Is dat, is dat zijn krooning? Zie, zie, aanschouw den mensch! Moet Hij dat spotkleed dragen, Dat riet, die doornenkroon? Lijdt Hij dien smaad, die slagen? Hij, God! uw eigen Zoon! 2 Ja, ik kost Hem die slagen, Die smarten en dien hoon; Ik doe dat kleed Hem dragen, Dat riet, die doornenkroon. I…
  continue reading
 
Kruis Want aan het kruis hangt Jezus, de Zone Gods, Die in bange zielesmart uit moet roepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? En aan de voet van het kruis zien we schimpende Joden, vloekende krijgsknechten en huilende vrouwen. Wie zou niet huiveren bij alles wat hij hier ziet en hoort? En toch: Goede Vrijdag! Want hier wordt God me…
  continue reading
 
Op de brede weg lopen kost weinig energie. Je kunt je zo’n beetje mee laten voeren door het wereldgebeuren. Het gaat haast vanzelf en er is vermaak genoeg onderweg. Die smalle weg ziet er niet aanlokkelijk uit. En jongeren hoor ik het zeggen: Wie zegt mij waar ik uiteindelijk uitkom als ik dat pad volg; en kom ik dan wel echt op een goede plek aan?…
  continue reading
 
Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik: "Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet." Hoor ik dan, hoe Jezus bad voor wie Hem gekruisigd had, 'k weet dan: "Bij de Heiland is ook voor mij vergiffenis." Zie ik, hoe genaad' ontving, die met Hem aan 't kruishout hing, 'k bid, mij voelend Hem gelijk, "Heer, ged…
  continue reading
 
Liefde Ik heb lief. De Heere Jezus heeft zo bijzonder geleden als de Zoon des mensen. Zo heeft Hij daar gestaan. Maar geldt dan Zijn liefde ook niet dat andere gebod, dat aan het eerste gelijk is? En alsPsalm 116eindigt met de woorden, dat Jezus zal gaan in het heiligdom, waar 't vrome volk vergaart, ziet dat dan niet op die andere zijde van het ge…
  continue reading
 
Lijden Men moet evenwel zich ervan bewust zijn, dat ook deze Psalm een lijdenspsalm is in die bijzondere zin, dat Jezus met Zijn discipelen hem gezongen hebben aan het Avondmaal, bij de ingang van hetlijden, gelijkPsalm 115ook deze. Wij herhalen dat de Lofzang, het Hollel, steevast bij de Paasmaaltijd gezongen werd:Psalm 113en 114 of alleen 114 aan…
  continue reading
 
Onder de zon Hij beziet dat ‘onder de zon’. Dat is een terugkerend refrein in het boek Prediker. Hij bekijkt het dus niet allereerst vanuit God, maar allereerst van onder de zon. Dus hij gaat als het ware naast ons zitten en wijst rond. Hij toont ons het wereldgebeuren, de voort wentelende eeuwen, heel het bonte leven. Zijn conclusie heeft hij echt…
  continue reading
 
Leider Graag houden wij zoveel mogelijk de touwtjes in handen. We willen graag zelf leidinggeven aan ons leven. Dat is begrijpelijk, want leven in onzekerheid over de toekomst valt niet mee. Toch moet ieder mens geregeld erkennen zelf de touwtjes niet in handen te hebben. Er zijn omstandigheden die zo groot zijn, dat we ze met onze kleine invloed n…
  continue reading
 
Middelpunt van ons verlangen, Trooster van ’t ontrust gemoed, Jezus! onze dankbre zangen Loven uwen liefdegloed, Gij wild’ van de hemel dalen Op deez’ diep bedorven aard, En voor ons de schuld betalen, Die ons bang gemoed bezwaart. Liefde! met wat medelijden Zaagt Gij Adams kind’ren aan? Voor die snoden wild’ Gij strijden, Zulken van den vloek onts…
  continue reading
 
Boek Wat is dit boek des levens? Er is een boek, een klein boek, een boek dat voorbereid is van eeuwigheid, dat God de Vader verzegeld houdt: het boek van Zijn verkiezing. Van dit boek weet de mens niets, behalve de gezegende waarheid dat het bestaat. Met dit boek heeft de mens weinig of niets te maken. Maar er is nog een ander boek, een klein boek…
  continue reading
 
Nog eens de stem: Waar zijt gij? Hier ben ik. Beladen met de schuld van heel het menselijk geslacht. God spant de vierschaar; Christus moet vóórkomen; de aanklacht wordt ter Zijner kennis gebracht. Nu wordt het spannend, het paradijs is in het geding. Wat antwoordt Jezus? Dat God de verkeerde voorheeft, dat anderen overtraden. Dat Hij niets misdeed…
  continue reading
 
Pilatus, de stadhouder, staat er versteld van: Een beklaagde, die er het zwijgen toe doet. Terwijl de aanklagers zich alle moeite getroosten om aan hun beschuldiging kracht bij te zetten. Dat heeft hij op dit plein wel anders meegemaakt. Wat heftige tonelen speelden zich hier af; het geschreeuw over en weer ontaardde soms in een vechtpartij. Zó sti…
  continue reading
 
Het zijn dan ook de discipelen die zich rondom Jezus scharen daar op de berg waar Hij onderwijs geeft. Dat merk je uit de manier waarop zij worden aangesproken. Jezus spreekt tot twee cirkels van personen. Allereerst in directe zin tot Zijn discipelen (mathetai). Tegelijkertijd in indirecte zin tot de omstanders. Jezus roept in dit gedeelte niet op…
  continue reading
 
‘Zoek uw troost in de woorden van onze tekst, dat u niet verbranden zult, wanneer u door het vuur gaat, en dat de vlam u niet zal aansteken. Dank er God voor wanneer u bent staande gebleven in die beproevingen, in de vele verleidingen van deze wereld. Wees standvastig, onbeweeglijk, altijd sterk in Hem die u eenmaal zal bekleden met witte klederen,…
  continue reading
 
Paulus citeert Psalm 18: 50, Deut. 32: 43, Psalm 117 en Jesaja 11: 10 in Romeinen 15. Al deze teksten spreken volgens Wright over lofprijzing voor de God van Israël, door de volken. Het doel van het uitgaan richting de volken is dat zij worden verzameld tot het koninkrijk van God, als vervulling van het visioen zoals de schrift dat toont. Van veraf…
  continue reading
 
Koninkrijk Het beeld van het mosterdzaad (Luk. 13: 19) wordt door dr. A. Noordegraaf verbonden met dat van het gezaaide zaad in Luk. 8: 1 en 10. Hierbij is sprake van de verkondiging van het rijk Gods. Met verwijzingen naar Ezechiël en Daniël toont Noordegraaf aan dat daarin plaats is voor alle volken. ‘En daar zullen er komen van Oosten en Westen,…
  continue reading
 
Lezen Het is een zegen dat we een Bijbel hebben en die mogen lezen. Watson had daar als zeventiende-eeuwer oog voor. De geletterdheid van Nederlanders lag toen lager dan vandaag. Watson: ‘Melanchton dronk al op jonge leeftijd de zuivere melk van het Woord. Koning Alfons V van Aragón las de gehele Bijbel veertien keer. Hiëronymus vertelt over een vr…
  continue reading
 
Op deez' onze aard' leefde eens een Kind, Zo als men er geen kind meer vind; Dat Kind wies op, werd sterk van geest, En vond voor 't allerminst en meest Gena bij God en bij de mens; Dat Kind deed alles met de wens, Dat Hij veel kind'ren medebracht Ten hemel, waar Hij werd verwacht. En sedert zijn op Zijn gebed Veel kind'ren van 't verderf gered. He…
  continue reading
 
Geen leven Ze zijn als klinkende cimbalen; veel geluid, maar tegelijk hol, leeg en zonder inhoud. Ze hebben de naam te leven, maar ze zijn dood. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Wat ze belijden, brengen ze niet in praktijk. Ze zeggen dingen die ze niet denken. Ze praten veel, maar doen weinig. Hun woor…
  continue reading
 
Zending Op donderdag 26 maart jl. overleed in het ziekenhuis „Dadi" te Makassar Ds. Jesaja Sumbung. Het geringe aantal predikanten van de Toradja-kerk is weer met één verminderd. En met dit heengaan heeft de Toradja-kerk in haar geheel en de grote Toradja-gemeente te Makassar een gevoelig verlies geleden. In 1927 kwam hij als jonge man van de Norma…
  continue reading
 
Hij is de man in het midden. De man die staat voor zijn volk. Hij daagt Israël uit. Of moeten we het anders zien? Het sleutelwoord in Samuël 17 is het ‘honen’ van Goliath. Hij hoont de slagorden van Israël, denkt hij. David doorziet echter wat er echt aan de hand is: ‘Ik kom tot u in de Naam van de HEERE der heirscharen, den God der slagorden van I…
  continue reading
 
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, geminacht als de minste der verloornen, en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, aan 't kruis geslagen. Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, U dus, mijn Vorst, gescepterd en gekroond heeft, - Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, moest Gij dus sterven? Hoe vreemd, dat voor de schapen…
  continue reading
 
Bekijk uzelf vanuit het juiste oogpunt, dan zult u zeggen: „Het is al een wonder dat Hij naar mij hoort, onwaardige die ik ben. Luistert de Oneindige werkelijk naar mij? Mag ik hopen dat Hij mij uiteindelijk verhoren zal? Dan mag ik wel blijven bidden". Bedenk dat het uw enige hoop is. Er is geen andere Zaligmaker, Deze of niemand, het bloed van Ch…
  continue reading
 
Bijbel Zo is de hemel volgens de Bijbel. Een andere is er niet. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Niets ervan zal blijken onjuist te zijn. Echt, als we ook maar de laagste plaats mogen krijgen in Gods Koninkrijk is dat een beetje pijn, moeite en gezwoeg op aarde dubbel en dwars waard. Wie er niet binnengaan Laten we nu verder gaan en ove…
  continue reading
 
God zag Bij de schepping van de wereld keek de Heere elke dag naar Zijn scheppingswerk. Steeds weer horen we het refrein. Het was goed. In Genesis 6 lezen we opnieuw dat de Heere naar de aarde keek. ‘En de HEERE zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleen bo…
  continue reading
 
Als schoolmeester – daar ben ik immers ooit voor opgeleid – kan me dit gedicht van Ida Gerhardt raken. Omdat het getuigt van trouw, steeds weer. Dienend in de van God gegeven taak. Dat is nodig. Overigens, het predikantschap werd door een ouderling ooit aangeduid als een taak die belangrijker is dan die van de bewoner van het Witte Huis. In dienst …
  continue reading
 
Koninklijk Kom nogmaals met mij. Er is een koninklijk feestmaal aangericht; de Koning zelf is aangezeten en engelen zijn de dienaren. Laat ons ingaan. En wij treden binnen en wij zitten aan en wij eten en drinken, maar hoe dienen wij dit te doen? Onze gerechtigheid is een verwerpelijk kleed, hoe kunnen wij dan wagen aan te zitten? O, omdat onze ger…
  continue reading
 
Verdienen Charles Haddon Spurgeon beschrijft in een meditatie hoe mensen in diverse culturen proberen om met hun eigen lichaam een prijs te betalen, die zou kunnen voldoen. Zij en wij dienen te beseffen dat Christus alles heeft volbracht. Dat mogen we mensen die zichzelf willen redden voorhouden. Spurgeon: ‘Alles wat God eist, heeft Christus gelede…
  continue reading
 
In de geschiedenis is er verschillend gedacht over het al of niet lezen van preken. De bekende kanselredenaar en hoogleraar in de welsprekendheid te Leiden, J. H. van der Palm (1763-1840), had de gewoonte om zijn preken te lezen. Over ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) zei een gemeentelid naderhand: ‘Ik heb maar vier of vijfmaal in mijn leven van domi…
  continue reading
 
Bijbel Met kracht hebben wij dit getuigenis van de Heilige Schrift te handhaven ook in deze tijd. Hoezeer het waar is - wat Bavinck (Geref. Dogm. I, 565) - schrijft, dat wij de divinitas (het goddelijk karakter) der Schrift niet moeten uitbreiden tot de historische, aardrijkskundige data en de volgorde van de tijd, en hoezeer het waar is, dat de fe…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding