Vorming Voor Elke Dag openbaar
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Spreekt Wat een zegen dat God een God van orde is. Hij vraagt ons niet om naar de kerk te gaan als we eraan toe zijn, of zin in hebben. De Heere leert ons niet om elke week iets naar onze eigen smaak uit te zoeken. Hij roept eenvoudig tot trouw, in het komen onder het Woord. Als gemeente, die door Hem aan elkaar gegeven is. We hebben voeding nodig.…
 
Misleiden In Efeze 5: 6 waarschuwt Paulus ervoor dat we ons niet zouden laten misleiden. Je kunt dit ook verklaren met ‘bedriegen’ of ‘voor de gek houden’. Je kunt jezelf een excuus geven voor het doen van bepaalde zonden. Je laat je in iets meeslepen, onder de schijn dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Je dient echter te beseffen dat zonden ons…
 
Beets Als dichter van bekende liederen, maakten we onbewust waarschijnlijk al eens kennis met het werk van Nicolaas Beets. Hij schreef bijvoorbeeld het lied ‘Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord.’ Ook is het lied ‘Mijn goede Herder is de Heer’, van zijn hand. Hij vertaalde het lied ‘Ach blijf met Uw genade, Heer’ Jezus ons nabij…
 
Terugblikkend op ons leven overwegen wij wat achterligt. In de stilte van onze persoonlijke gedachten. De één meent niet al te veel zonden te hebben gedaan. Het kan immers erger? Een ander meent te diep schuldig te staan, waardoor alle hoop op behoud verloren lijkt. Ook zijn er die al weifelend voortgaan; zou het voor mij nog kunnen? Juist voor hen…
 
Jong en oud ‘Het werk van een prediker is belangrijker dan dat van de president in het Witte Huis in Washington’. Archibald Alexander was zo’n man. Iemand die het evangelie van de verlossing in Jezus Christus preekte met heel zijn bestaan. In een preek over Joh. 6: 37, ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen,’ benadrukt Archibald Alexander da…
 
Oude bekende John Newton schrijft in een brief over een oude bekende die hij weer tegenkwam. Lang geleden had Newton geprobeerd om deze jongen tot een ongelovige vrijdenker te maken. Zoals hij zelf toen ook was. Nu geloofde hij met heel zijn hart in Jezus Christus en wilde daar zijn oude vriend ook in meenemen. Zijn pogingen faalden echter. Brief ‘…
 
Spreken Hoe makkelijk is het om mee te gaan in een gesprek dat werkelijk nérgens over gaat, hoe moeilijk is het om een goed Woord van God te spreken. Paulus heeft daar aandacht voor in zijn aanwijzingen voor de christelijke levenswandel in Efeze 5: 3-8. Hij wijst op het belang van dankzegging. Lofprijzing van God klinkt op onze verjaardagen bijna a…
 
Riet Riet is kwetsbaar. Als het knakt door de wind, verliest het zijn schoonheid. In een serie preken waar meerdere jaren overheen ging, legde Smytegelt uit hoe het ‘gekrookte riet’ een beeld kan zijn voor het geestelijk leven. Daarbij had hij speciaal oog voor ‘kleinen in de genade’. Prof. de Vrijer legt uit hoe de preken van Smytegelt tot stand k…
 
Gemeente en gebed Paulus toont een diep verlangen naar het werk van de Geest in de gemeente. Dat blijkt in Efeze 1: 17: ‘Opdat de God van onze Heere Jezus Christus de Vader der Heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis.’ Ds. A. van Herk mediteerde in 1992 over deze woorden in de Waarheidsvriend. ‘Hoe zouden wij in …
 
Bubbel We zitten als christenen in een bubbel. Dominees al helemaal. Als predikant loop je veelal rond in een cirkel van preekvoorbereiding, catechese, pastoraat en kerkelijke vergaderingen. Over heidenen spreken we genoeg, maar we spreken ze niet elke dag. Hoewel ik weet dat collega’s elke gelegenheid aangrijpen, om te proberen een goed woord van …
 
Gebed Soms weet je niet wat te bidden. Dan kniel je in stilte, maar lijkt het vanbinnen ook stil te zijn. Ging het bidden gisteren als vanzelf, nu stokken je woorden. Ons bidden kan per dag verschillen. Er zijn namelijk ook momenten dat de stroom van gedachten die uitmondt in het gebed eindeloos lijkt te zijn. Er is dan zoveel om de Heere om te bid…
 
Christenen Het is van belang om daarbij te beseffen dat hij dit niet zegt tegen mensen op straat, niet tegen heidenen die nog in het heidendom leven, maar hij spreekt de gemeente erop aan. Zij zijn immers ‘heiligen’ (3), zij zijn erfgenamen van het Koninkrijk van Christus en van God (5). Zij wandelden eerst in de duisternis, maar nu wandelen zij in…
 
Lezen Veel in de Bijbel lezen, dat deden de farizeeën ook. Ze konden er veel over vertellen. Het was voor hen geen straf om de Bijbel te lezen. Hun hele bestaan was gericht op Bijbels leven. Op alle terreinen wilden ze dit toepassen. Jezus verweet hen echter dat ze Hem niet erkenden, in antwoord op wat de Bijbel hen leerde. Luther wijst daarbij op …
 
Bidden De Heere weet wat wij nodig hebben. Toch leert Hij ons bidden. Manton: ‘God is de grote eigenaar van de wereld, Die ons voortdurend ons dagelijks brood geeft en alles wat wij nodig hebben. Daarom wil Hij er om gevraagd zijn, opdat wij onze afhankelijkheid zullen erkennen en tonen.’ Manton wijst erop dat we volledig afhankelijk zijn van de He…
 
Onderweg Een schaap kan niet zonder verzorging. Veel dieren zijn prima in staat om zichzelf te redden, maar een schaap alleen is kwetsbaar. In de kudde zijn ze beschermd en worden ze gevoed, doordat een herder er leiding aan geeft. Het beeld van de Herder met Zijn kudde is een geliefd onderwerp voor dichters door de eeuwen heen. Zo ook voor dichter…
 
Kern Paulus maakte de mensen in Kolosse duidelijk dat in Christus alle verschillen tussen volken en maatschappelijke positie wegvallen. Christus is alles en in allen (Kol. 3: 11). Er is niets wat iemand een streepje voor geeft, er is evenmin iets dat iemand tegen zou hoeven houden om tot Christus te vluchten. Hij neemt zondaars aan. Zelf trekt Hij …
 
Offer Voor Paulus vormt het offer van Christus het uitgangspunt bij zijn spreken over heiliging. Het wandelen in de liefde waar Paulus mee inzet in Efeze 5 verbindt hij direct aan Christus’ offer. ‘En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, G…
 
Oog voor krijgen Dr. A. van Brummelen schreef in de jaren ’90 van de vorige eeuw een artikel over bidden. Hij rondde dit af met enkele opmerkingen over het bidden voor anderen. Hij waarschuwde voor egocentrisch bidden, waarbij het vooral om onszelf gaat: ’Er gaat van de oefening van het gebed een nog grotere werking uit, als wij onszelf op de achte…
 
Water Spurgeon geeft in enkele zinnen aan de hand van een tekst uit Ezechiël onderwijs over het reinigende werk van de Heilige Geest. ‘Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.’ (Ez. 36: 25). ‘Wat een buitengewone vreugde is dit! Hij, die ons heeft gezuiverd met…
 
Ontmoeting In India leerde ik een voorgangersechtpaar kennen dat uit eigen ervaring wist van lijden om Christus’ wil. Pastor Prakash en zijn vrouw Urmila stichtten jaren geleden een gemeente in een arm en achtergelegen gebied in India. Door Gods genade kwamen er mensen tot bekering en breidde de gemeente zich uit. In reactie daarop daagde een groep…
 
Geliefd Toen Jezus werd gedoopt, klonk er een stem uit de hemel. ‘Deze is Mijn Zoon, mijn geliefde, in dewelke Ik mijn welbehagen heb.’ (Matt. 3: 17). Voor wie klonk die stem? Niet allereerst voor Zijn Zoon, want Die wist dat al. Van eeuwigheid hadden Vader en Zoon elkaar lief. Deze stem klonk voor de mensen die het hoorden, klonk voor ons. Opdat w…
 
Jong en oud Als je jong bent ligt het leven voor je, als je ouder bent kun je terugblikken. Wijsheid komt met de jaren. De Heere vormt door levenservaringen heen. Als je luistert naar een oudere die terugblikt, leer je veel dat jouw toekomst aangaat. De Heere is immers gisteren en vandaag dezelfde. Ds. D.J. van Dijk mediteerde over 1 Kor. 15: 10a: …
 
Pinksteren Aanstaande zondag is het Pinksteren. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest. De boodschap van het Evangelie is sinds Pinksteren uitgewaaierd over de wereld. Eeuwen geleden bad Melanchton rondom Pinksteren een gebed rondom Pinksteren. Hij voelt zich in dat gebed niet alleen verbonden met God, maar ook met hen die reeds bij God z…
 
Besef van schuld Nadat J.C. Ryle bij zijn uitleg van Jezus’ ontmoeting met een vrouw bij een waterput aandacht gaf aan de vraag en houding van de Zaligmaker, richt hij zich op de reactie van de vrouw. Ryle: ‘Wij moeten ten vierde opmerken de volstrekte noodzakelijkheid van de overtuiging van zonde, voordat een ziel tot God bekeerd kan worden. De Sa…
 
Vraag Jezus begint het gesprek niet met een verwijt, hij confronteert de vrouw niet allereerst met haar zonden. Hij vraagt haar om een gunst. Ryle: ‘Direct zegt Hij tot haar: "Geef Mij te drinken." Hij wacht niet, totdat zij tot Hem spreekt. Hij begint niet met haar zonden te bestraffen, ofschoon Hij ze ontwijfelbaar kende. Hij opent het gesprek me…
 
Imitators ‘Wees dan navolgers Gods’, houdt Paulus in Efeze 5 de gemeente voor. Navolgers, mimetes. In het Engels kun je dit vertalen met ‘Become imitators of God’. Als je iemand imiteert, dan doe je precies zoals hij doet. Dat herken je dan ook, als je ziet dat iemand wordt nagedaan. Wie een navolger is, gaat de trekken vertonen van degene die hij …
 
Dienaar van slaven Charles Colcock Jones (1804-1863) en zijn vrouw Mary waren kinderen van rijke planters in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. Samen bezaten ze meer dan 900 acres land, waar rijst en katoen verbouwd werd. Naarmate de tijd vorderde nam hun vermogen toe. De plantages ‘Arcadia’ (2000 acres) en ‘Maybank’ (700 acres) werden aan hun…
 
Alle volken Zijn leven lang zouden herinneringen aan de tientallen jaren die hij diende in Toradjaland zijn werk kleur geven. Ds. D.J. van Dijk was zendingspredikant voor het leven, hoewel hij verschillende gemeenten in Nederland diende na zijn zendingsperiode. Waaronder de Hervormde gemeente van Sint Annaland. In 1967 schreef ds. Van Dijk een medi…
 
Krummacher De Duitse predikant Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845) was jarenlang predikant in Bremen. Hij schreef allerlei boeken, zowel theologische werken als liederen. Ook liet hij een catechismus achter. Deze week bezocht ik een begrafenis waarbij bleek dat een lied van Krummacher veel voor de overledene betekende. Net als de dichter leerde …
 
God zag Bij de schepping van de wereld keek de Heere elke dag naar Zijn scheppingswerk. Steeds weer horen we het refrein. Het was goed. In Genesis 6 lezen we opnieuw dat de Heere naar de aarde keek. ‘En de HEERE zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te alle dagen alleen bo…
 
Grond onder de voeten Over het woord ‘geloof’ kun je uren praten. Er zijn heel wat boeken over volgeschreven. Soms maakt al dit schrijven en spreken niet helderder wat feitelijk bedoeld wordt. Jezus’ onderwijs is niet onduidelijk, als het gaat om geloof. Wil je direct onderwijs, houdt dan bij het lezen van de Evangeliën eens een tijd bij wat Hij co…
 
Toplady Als jongeman kwam Toplady tot bekering. De woorden ‘Maar gij, die eertijds verre waart, zijt nu nabij geworden door het bloed van Christus,’ (Ef. 2: 13) kregen bijzondere betekenis voor hem. Eens hoorde hij daar een preek over van een zekere ds. Morris, die diepe indruk op hem maakte. Het was geen bijzondere predikant, maar een eenvoudige p…
 
Hiermee is de positie van de vreemdeling op aarde getekend. In zichzelf een ruïne, het wordt nooit wat. In Christus een hemeling, heilig en rechtvaardig. Dit bewustzijn zet een pelgrim aan tot een heilig leven. Zij zijn immers niet door hun eigen daden verlost, maar door het bloed van het Lam. Heilig Petrus roept in 1 Petrus 1: 13-16 christenen op …
 
Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest zijn betrokken op de verlossing van zondaren. Je kunt het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wel onderscheiden, maar niet los van elkaar zien. God is één in Zijn verlossende werk. Vanuit de woorden ‘al wat de Vader mij geeft, zal tot Mij komen’ (Joh. 6: 37) wijst John Bunyan op twee dingen die g…
 
Thuiskomen Efraïm kwam ver van huis tot bezinning. Lang leek hij onbereikbaar voor Gods spreken, maar nu is hij verlegen om genade. Dan blijkt de Heere genadig. De Heere kan met Efraïm niet doen zoals Hij met andere volken en steden deed. Hij kan hem niet vernietigen. Hij heeft hem lief. Opnieuw lijkt Jeremia 31: 16-20 een Oud Testamentische weerga…
 
Terugblik Bij zijn 55-jarig ambtsjubileum blikte ds. D.J. van Dijk terug op zijn periode als zendingspredikant. Van 1927-1950 werkte hij voor de zending in Torajaland. Hij werkte er met zegen, maar moest vanwege de oorlog ook door een heel moeilijke periode heen. Pionieren Zoals de gemeenten in de Handelingen heel klein ontstonden, zo ook in het ge…
 
Lezen en zingen Wie een samenleving wil vormen, moet kinderen niet over het hoofd zien. Dat besefte Christian Gottlob Barth. Hij schreef tal van Bijbelverhalen voor kinderen, die in veel levens invloed hadden. Door vertaalwerk kwamen kinderen vanuit allerlei taalgebieden in aanraking met de Bijbelse boodschap. Niet iedereen is in staat om zelf woor…
 
Twee personen Christen is weggevlucht uit stad Verderf, met een zondenpak op zijn rug. Hem werd de weg gewezen naar een poortje, tot behoud. Daar gaat hij heen. Inmiddels heeft hij een reismaatje, een vroegere buurman, met de naam ‘Plooibaar’. We treffen hen niet aan in goede omstandigheden, maar in een moeras. Moeras Bunyan vertelt hoe hij hen aan…
 
Maakt verschil Een christen bidt, daar twijfelde J.C. Ryle (1816-1900) niet aan. Hij moedigt ouders aan om met en voor hun kinderen te bidden. ‘Leer je kinderen om het bidden tot een vaste gewoonte te maken. Gebed is de ademtocht van de ware religie. Het is een van de eerste tekenen dat een mens opnieuw geboren is. “Want zie”, zei de Heere over Sau…
 
Ver van huis Efraïm kwam in een periode van ballingschap tot inkeer, ver van huis. De Heere hoorde zijn gebed vanuit de hemel. De stem van een boetvaardige. Tijdens de straf die hij kreeg, was hij nog niet tot inkeer gekomen, maar nu wel. De ballingschap is het middel tot zijn redding gebleken. Als in een boetpsalm bidt hij om Gods ontferming: ‘Bek…
 
Belijden Steeds weer staat er een nieuwe generatie op die vele jaren na hun doop, komt tot persoonlijke geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente. Steeds weer een wonder, want er blijken veel jongeren te zijn die daar niet toe komen. Ds. L. Kievit schreef ruim vijftig jaar geleden een artikel over belijdenis doen. Veel veranderde in tussentij…
 
Twee posities Ieder mens zal eens sterven. Volgens Bavinck toont het Evangelie ons dat er twee mogelijkheden zijn, als het gaat om ons staan in dit leven. De mogelijkheid van het alleen-zijn en die van het in-Christus-zijn. In het eerste geval ben je gebonden in de macht van duisternis (Kol. 1: 13). In het tweede geval is de mens geborgen in Christ…
 
Ziekte Als jong predikant werd Robert ernstig ziek. Hij besefte niet dat dit zijn einde zou worden. Hij dacht op dat moment dat de ziekteperiode een tijd van bezinning vormde. Het werd echter zijn einde. In een brief aan een vriend schreef hij het volgende: ‘Ik hoop, dat deze ziekte aan mijn ziel gezegend zal worden. Altijd gevoel ik de slaande han…
 
Leerdienst De tweede dienst op zondag noemen we ‘de leerdienst’. Waarom? Omdat in deze diensten de grondlijnen van de Bijbelse boodschap helder worden. Alles komt aan bod. De Heidelbergse Catechismus geeft daarbij net als andere belijdenisgeschriften in de wereldkerk bijzondere aandacht aan 1) Geloofsbelijdenis (12 artikelen), 2) Gebod (tien gebode…
 
Ballingschap Het volk is in ballingschap afgevoerd, als gevolg van hun zonden. Daarop blikt Jeremia terug in hoofdstuk 31: 18-20. Waarschijnlijk verzamelden de Babyloniërs de Israëlieten bij Rama, als doorvoerplaats naar Babel. Daar kwam men samen en begon de lange gevangenenmars richting Babel. Als geketenden (40: 1). Het moet een aangrijpend gezi…
 
Tegenslag Een periode van tegenslag, bleek een bijzondere vrucht op te leveren. Blijkbaar gebruikt de Heere dit soms om iemand wakker te schudden en te behouden. Het goede leven kwam voor David Brainerds’ vertaler Moses Tinda Tautemy in een totaal ander licht te staan, dankzij een crisis. Boodschap komt aan Als zendeling onder de Indianen in Amerik…
 
Onderzoek Volgens Spurgeon is het van groot belang om te leven met de Bijbel. Hoe zul je immers Hem kennen, als je het Woord waardoor Hij spreekt gesloten laat? De Londense pastor wijst er echter op dat we oog moeten krijgen voor Christus in de Schriften: ‘Ik geef toe dat het van het allergrootst belang is dat u de Schriften onderzoekt, want daarin…
 
Poëzie Woorden vinden om wat welhaast onzegbaar is, tóch te zeggen, is een gave. Jacqueline van der Waals had die gave. Zo blijkt in haar gedicht ‘Ik ben mijn zonde moe’. Zij klaagt daarin over de cirkelgang van zonde en berouw. Waar God om Jezus’ wil genadig is, toont Hij Zijn vasthoudende geduld met zondaren. Steeds weer staan wij met gebogen hoo…
 
Gevoel voor Jezus ‘"Hebt gij Mij lief?" mag op het eerste gezicht een eenvoudige vraag zijn’, meent Ryle. ‘Enerzijds is dat het dat het ook. Zelfs een kind kan liefde verstaan, en kan zeggen of hij iemand bemint of niet. Toch is: "Hebt gij Mij lief" in werkelijkheid een heel beproevende vraag. Wij kunnen veel weten, en veel doen, en veel belijden, …
 
Zien Daar vallen Nathanaël de schellen van de ogen: ‘Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls.’ (Joh. 1: 50) De Heilige Geest overweldigt Nathanaël. Hij ziet nu wat hij eerder niet zag. Dit is Hem. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen …
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login