show episodes
 
P
PuriteinenPodcast

1
PuriteinenPodcast

Albert-Jan Regterschot, Steven Middelkoop

Unsubscribe
Unsubscribe
Maandelijks
 
Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Reg ...
 
Loading …
show series
 
Berouw Ach God, erbarm U over mij, naar Uw grote barmhartigheid. Met die woorden zet Psalm 51 in volgens Luther, waarna de dichter vraagt om vergeving van zonden. ‘De Psalmist spreekt eerst over de grootheid en nu over de veelheid van Gods erbarming. Zulke woorden gebruikt alleen het ware berouw, dat de genade van God groot een talrijk maakt, door …
 
Gemeente Volgens ds. W.L. Tukker (1909-1988) behartigt Christus in de hemel niet alleen de belangen van enkelingen, maar ook van de kerk als geheel. ‘Christus staat voor leden van de kerk, voor kerken en voor “de” kerk. Dat is een zeer troostrijke gedachte, dat Hij niet alleen aan personen denkt in Zijn gebedsarbeid, maar meer, aan gemeenschappen, …
 
Houding van actie Wie bij de brandweer zit, legt zijn spullen ’s avonds zo klaar dat hij erin kan schieten als er een melding komt. Een zuster in de nachtdienst kan wel even wegdommelen, maar is direct tot handelen gereed als een patiënt het knopje voor hulp indrukt. Zij zijn bezig met de gewone dingen, maar altijd actiebereid. Dat is waar Jezus op…
 
Visverkoper Op een markt ergens in Nederland staat wekelijks een visboer die niet alleen vis verkoopt, maar ook visser van mensen wil zijn. Op zijn verkoopwagen staat een manshoge afbeelding van een Ichthus-vis, met daarbij de betekenis van deze tekening uit de vroegchristelijke kerk: “Het geheim van de vis – Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser”. …
 
Als geen ander is ds. Kloosterman bekend met het werk van Rutherford. Hij is eindredacteur van de serie ‘theologische werken van Samuël Rutherford’ die momenteel verschijnt bij uitgeverij De Banier. In deze aflevering van de PuriteinenPodcast werpt ds. Kloosterman licht op het oeuvre Samuël Rutherford. Hij plaatst hem tegen de achtergrond van zijn …
 
Voorzienigheid Op allerlei manieren zien we in de Bijbel dat de Heere betrokken is op mensen, omstandigheden en de wereld als geheel. Je ziet dat concreet in het leven van Bijbelse personen. Jezus maakt een vergelijking met de musjes die we kennen vanuit de natuur. Geen van hen valt op de aarde, zonder de wil van de Vader. Waarop hij concludeert te…
 
Gebed Biddend voor de gemeente blikken we niet alleen Spurgeon in het hart, maar krijgen we ook zicht op dat wat het gebed mag stempelen. Grote verwachting van de Heere, die samengaat met een diep besef van afhankelijkheid bij bidders. Spurgeon vervolgt: ‘Maar er zijn velen die zich voelen als die man toen hij werd hersteld. We zouden onze Herstell…
 
Zendingsdrang Amy Carmichael (1867-1951) verbleef als jonge zendelinge in Japan. Ze kreeg echter last van hevige hoofdpijnen, waardoor een dokter zich afvroeg of ze wel geschikt was voor dit klimaat. Men stuurde haar naar Shanghai om daar in het zendingsstation uit te rusten. Nadat ze daar nog maar een week was, stapte ze in juli 1894 op een schip …
 
Jezus Koninkrijk Betekent dit dat Jezus de bestaande wereldordes omverwerpt? Was Hij de wereldheerser die men verwachtte? Als we de duivel beluisteren in Matt. 4: 1-11 dan lijkt het of hij Jezus een handje wil helpen. Hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’ Blijkbaar was de…
 
God in het midden Openbaring kreeg in de eerste eeuwen een stem door middel van een boodschapper die sprak namens God. In het Oude Testament had de profeet hier een belangrijke taak in. Dankzij de overlevering van de Bijbel kunnen wij putten uit de door hen doorgegeven boodschap. Zij keken niet alleen door de ontwikkelingen van hun eigen tijd heen,…
 
Reactie De preken van de Heere Jezus riepen een reactie op. Geloof, of ongeloof. Geloof en bekering horen bij elkaar. Geloof is volgens Exalto tegelijk bekering, vernieuwing, wedergeboorte. Exalto: ‘Jezus noemt ze in één adem. Bekering is een zich afwenden van het leven in de zonden en een toewenden tot Christus en het heil dat in Hem verschenen en…
 
Taken en verantwoordelijkheden Lev. 24: 1-9 geeft instructie voor het brandend houden van de lamp, de hele nacht, in het heiligdom en het offeren van toonbroden op iedere sabbat. Het wijst hier op de voortdurende aanwezigheid van God. De verantwoordelijkheid voor de zaken die binnen in de tent dienen te gebeuren wordt gegeven aan Mozes. In Lev. 24:…
 
Zondaar Veel mensen hebben er geen besef van dat ze zondaar zijn. Als ze het wel weten, lijken zij er geen last van te hebben. We zijn immers allemaal onvolmaakt. Wie echter eerlijk wordt, moet erkennen als zondaar schuldig te staan voor God. Hij opent je daar al meer de ogen voor. Dat je beseft: ik moet met God verzoend worden. Buiten Hem is er ge…
 
Delta Wie vanuit de lucht kijkt naar Egypte kijkt ziet de rivier de Nijl kronkelen door het landschap richting de zee. Voor de rivier de zee instroomt, waaiert het water uit in allemaal kleinere stromen. De delta. Dat is het gebied, het land Gosen, waar de Israëlieten wonen. Er is daar veel water, waardoor er veel groeide op het land en de dieren g…
 
Contact Je hoeft in het leven niet dezelfde opdracht te hebben, om elkaar toch diep te kunnen verstaan. Dat was de ervaring van ds. J.J. Poort in het contact met ouderling Timmerman. Terugblikkend schrijft hij: ‘Een dubbel functie? Iemand die zowel vuilnisman is als timmerman? Niet gebruikelijk! Toch was hij dat, in geestelijk opzicht. En niemand h…
 
In deze aflevering van de PuriteinenPodcast is prof. dr. W. van Vlastuin te gast. Hij deed onderzoek naar de manier waarop Wilhelmus à Brakel spreekt over omgang met God. Wat opvalt daarbij is dat hij intieme taal gebruikt; huwelijkstaal. Gemeenschap met God heeft te maken met verbond, kerk en persoonlijk geestelijk leven. Hoe zien we dit terug bij…
 
Dagelijks ‘Slechts één keer behoren zij gedoopt te worden, maar dagelijks moet er voor hen gebeden worden. De belofte aan hen verzegeld in hun doop moet bij voortduring als pleitgrond bij God worden aangevoerd, hun ten goede.’ Matthew Henry verwijst daarbij naar de geschiedenis waarbij moeders hun kinderen bij Jezus brachten om gezegend te worden. …
 
Hoge prijs Een zondaar kan niet betalen voor zijn zaligheid. De voldoening van de schuld overstijgt alles wat mensen mogelijk kunnen maken. De zondelast is te groot, de schuld te hoog. Wij kunnen God geen recht doen voor het onrecht dat wij deden. Horatius Bonar legt uit: ‘De volledige afdoening gaat alle menselijke pogingen om zichzelf te rechtvaa…
 
Vluchten Blijkbaar kan dat. Vluchten bij God vandaan. Althans, dat is onze overtuiging als we met Jona het schip in gaan de zee op. Luther: ‘Evenwel, wie kan ooit vluchten voor de Heere? Is de Heere zelfs niet aan het einde van de aarde? Psalm 139 zegt: “Waarheen zou ik gaan voor Uw geest, waarheen heenvlieden voor Uw aangezicht? (vers 7). Welnu, J…
 
Droom Nebukadnezar krijgt zijn droom te horen en de uitleg. Hij zag een groot beeld, met een hoofd van goud. De borst en de armen waren van zilver. De buik en de dijen van koper. De enkels en de voeten van ijzer, dat overgaat en gemengd wordt met klei. Van het hoofd naar de voeten is er sprake van achteruitgang. Goud, zilver, koper, ijzer, klei. Go…
 
Korinthe Volgens dr. H. Bavinck spreken de apostelen niet zonder rede over de eigenschappen van de gemeente. Het gaat niet om een onhaalbaar ideaal, maar om een werkelijkheid die zij voor ogen hebben. Bavinck: ‘De plaatselijke gemeente van Korinthe wordt bijvoorbeeld door Paulus, in weerwil van haar vele dwalingen en gebreken, de tempel Gods, de wo…
 
Spreken Spreken en luisteren hebben alles met elkaar te maken. De Engelse prediker John Stott (1921-2011) legt uit hoe de Bijbel spreekt over Gods spreken. ‘Eén van de dingen die over de God van de Bijbelse openbaring gezegd kan worden, is dat Hij een sprekende God is. In tegenstelling tot heidense afgoden, die dood en stom zijn, heeft de levende G…
 
Woord houden De schrijver van Psalm 19 is zich bewust van de waarde van Gods Woord. Juist degene die de kracht van het Woord ervaren heeft, moet zich er steeds weer door laten gezeggen. Want het Woord van God maakt wijs tot zaligheid. Het Woord maakt de zondaar volgens Dickson bewust van zonden en mogelijke valstrikken. Zo heeft het Woord een heili…
 
Verwachting Het levensbegin en levenseinde liggen dichtbij elkaar. Zowel bij het kraambed als aan een sterfbed wordt iets ervaren van het mysterie van het leven. Hoewel we allerlei middelen kregen om in moeilijke omstandigheden hulp te bieden, blijft het leven zelf iets dat we niet vatten kunnen. Wij reiken niet achter het zichtbare, onze gedachten…
 
Gebed Samen met zijn vrienden bad Daniël tot de Heere. Terwijl de doodsdreiging boven Babel hing. Als zij de Heere hebben aangeroepen, klinkt er op een bepaald moment een ‘amen’. Althans, zij beëindigen hun gebeden. Alles is gezegd, wellicht vele malen gezegd. Uitgeroepen, uitgezucht, uitgezegd. Alles ligt nu voor Gods troon. En nu? Nu gaan ze slap…
 
Brieven Het lezen van brieven uit het verleden doet wellicht wat vreemd aan. Hoezo zou ik mij verdiepen in de briefwisseling tussen twee mensen die vierhonderd jaar geleden leefden? De tijden zijn immers veranderd. Tussen de 21ste eeuw en de 17de eeuw vonden allerlei ontwikkelingen plaats die zorgen voor een totaal ander bestaan. Dat is waar. Wij r…
 
Hoogmoed Volgens Johannes Calvijn wil Jezus met de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar in de tempel twee dingen aanwijzen. Allereerst een onterecht vertrouwen op zichzelf, wat we horen in de woorden van de farizeeër die erg gelukkig lijkt met zijn eigen gedrag. Als tweede de trots die daarmee samenhangt, waardoor hij zich beter voelt dan ee…
 
De puritein Burroughs was een invloedrijke figuur in zijn tijd. Thomas Brooks noemde hem de prins van de predikers. Van 1643-1646 nam Burroughs deel aan de Westminster Synode, gelijktijdig met mannen als Samuël Rutherford en Thomas Goodwin. Uit eigen ervaring kende Burroughs de spanning van persoonlijke standpunten en kerkelijke strijd. Hij verblee…
 
Twee delen Psalm 19 toont eerst Gods heerlijkheid in de natuur en wijst daarna op de waarde van Gods Woord. In een eerdere blog werd in zes punten helder dat Gods Woord de leer van leven en verlossing als inhoud heeft. De inhoud van de Bijbel biedt alles wat de mens nodig heeft tot zaligheid. David Dickson legde de waarde van de Bijbel uit in derti…
 
Nacht Kon hij overdag de wereld beheersen, ’s nachts ging hij als ieder mens naar bed. Daar moest hij de schijnbare controle over het leven verliezen. Hij droomde en die droom maakte diepe indruk. Zijn ‘geest was verslagen, verontrust, opgejaagd’ (Daniël 2: 1), zijn ‘geest was ontsteld, verontrust’ (Daniël 2: 3). In het Hebreeuws wordt daar twee ke…
 
Tegenspoed Wie voorspoed ziet als een gave van God, zal Hem daarvoor de dank brengen. De Heere kan echter ook een periode van tegenspoed geven. In ‘Zondagskinderen’, een uitleg van ds. H. Veldkamp op Zondag 10 van de catechismus, geeft de predikant een aantal richtinggevende gedachten mee. De Heere gebruikt tegenspoed in het leven van Zijn kinderen…
 
Gebed Vader van alle barmhartigheid, wees ons alle barmhartigheid. Het licht keert terug - maar zonder Uw licht van binnen, kan het uiterlijke licht zich geen voordeel geven. Geef ons het reddende licht van Uw Heilige Geest, opdat we U mogen zien als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de God van ons heil, de verheuging van onze ziel, di…
 
Onopvallend Waar de Heere Zijn wonderen toont, hoef je niet te kijken naar het grote wereldgebeuren. Wie bij het kleine op het oog niet veel beduidende levens stilhoudt, ziet daar wat genade uitwerkt. De gevolgen daarvan worden vervolgens op Gods tijd zichtbaar in de grotere verbanden. Nu in de tijd, of straks zeker in de eeuwigheid. Als Zijn Konin…
 
Zon Zich koesterend in het zonlicht van Gods heerlijkheid, gaf David in het eerste deel van Psalm 19 hoog op over de Heere. Heel de natuur toont ons de Schepper. Het boek van de natuur toont Zijn majesteit en schoonheid. Vanaf vers 8 opent David het tweede boek, dat van de Bijbel. Door Gods geopenbaarde Woord weten we niet alleen dat de Heere besta…
 
Tegenspoed Zij die Christus lief kregen, hebben te maken met allerlei vormen van kruis en tegenslag. Dit kan volgens Wilhelmus à Brakel (1645-1711) zowel het lichamelijke als het geestelijke leven raken. Het kan zo zijn dat een christen gedurende een langere tijd heel weinig tot niets ervaart van de omgang met de Heere. God lijkt zich te verbergen.…
 
Droom Geen van de wijzen in Babel deed een stap vooruit, toen de koning vroeg om de tekst en uitleg van zijn droom. De zaak was voor hen onoplosbaar. Voor de uitleg moest de koning volgens hen bij de goden zelf zijn. Maar hun optreden toonde aan: de goden zwegen. Terwijl een doodseskader zich klaar maakt om alle wijzen van Babel te doden, meldt Dan…
 
Gebed John Newton stelt dat tegenslagen allereerst het gebed doen herleven. ‘Verdrukking zet ons aan tot gebed. Het is jammer dat het zo moet zijn; de ervaring getuigt dat een lange weg van gemak en voorspoed, zonder pijnlijke veranderingen, een ongelukkige neiging heeft om ons koud en formeel te maken in onze persoonlijke aanbidding; maar moeilijk…
 
Naar boven kijken David Dickson (1583-1663) zegt over Psalm 19: ‘Deze Psalm is een zoete meditatie over de glorie van Gods wijsheid, kracht en goedheid, schijnend in de werken van de schepping.' De puritein richt net als de Psalmdichter zijn aandacht op de hemel. ‘De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.’ (Ps. …
 
Val Heel het leven was voor Adam en Eva lofzeggende dienst. Te midden van de schepping leefden zij tot eer van God. Totdat zij overweldigd werden door de verleidende voorspiegeling van de duivel. Van het één kwam het ander, bij de één na de ander. Zij vielen in zonden en daarmee af van God. Proefgebod Augustinus geeft in zijn boek ‘De stad van God’…
 
Vernedering ‘Nu is het zonder twijfel voor het menselijk geslacht een hoge eer, dat de eniggeboren Zoon, die in de gedaante van God en in de schoot van de Vader was, de gedaante van een mens heeft aangenomen. Want daardoor is Christus aan alle mensen verwant. Hij is met hen hetzelfde vlees en bloed deelachtig en zij hebben met Hem ziel en lichaam, …
 
Overwinning Dat Nebukadnezar een forse overwinning heeft geboekt, wil hij duidelijk laten merken. Dat blijkt in Daniël niet alleen in het afvoeren van edelen en prinsen, maar ook van de tempelschatten. Een afgodsbeeld kwam hij niet tegen in de tempel in Jeruzalem, maar goud en zilverwerk was er genoeg. Het wordt geplaatst in de tempel van zijn god,…
 
Schat Volgens William Gurnall (1616-1679) zou het onnatuurlijk zijn als een vader voor zijn dood zijn vermogen in de grond stopte. Zonder daar iemand iets over te vertellen. Zijn verzamelde schat zou dan onvindbaar zijn voor nabestaanden. Christenen dragen een schat mee die doorgegeven dient te worden, met het oog op de kinderen. Wat onze vaders on…
 
Bloed en water In het Oude Testament vormt de offerdienst het hart van de eredienst. Aanhoudend worden er dieren op het altaar gebracht. Er vloeit bloed. Offers die heenwijzen naar het offer van Christus, tot verzoening van de schuld. Ook bij de besnijdenis vloeit er bloed. In het Nieuwe Testament gaat de doop echter gepaard met water. Graafland: ‘…
 
Kerk Veel is van voorbijgaande aard. Gods gemeente rust echter op vaste grond. J.C. Ryle (1816-1900) is van mening dat Christus daarop doelt, als Hij zegt: ‘Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.’ (Matt. 10: 18) Hoewel de tekst gericht is op de persoon van Petrus, mogen we volgens Ryle daa…
 
Houding In zijn catechismus stelt Calvijn (1509-1564) allerlei vragen over God, het geloof en de Bijbel. Hij geeft in diverse vragen en antwoorden aandacht aan het gebed. Calvijn vindt het belangrijk dat bidden meer is dan een vormelijk gebeuren. Blijkbaar was dat een probleem waar hij in de praktijk tegenaan liep. Dat mensen baden omdat bidden nu …
 
Belofte en offer Israël was met reden afgevoerd naar Babel. Het was door eigen schuld. Toch spreekt de Heere in Jesaja 40 verlossende woorden. ‘Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.’ Het is d…
 
Omgang Hoe word je een theoloog? Hoe leer je dieper verstaan wie en hoe God is? Volgens Luther reikt Psalm 119 daar drie methoden voor aan die door de Heere gebruikt worden. Gebed, meditatie en beproeving. Blijkbaar gaat het bij de omgang met de Heere om het onderhouden van een levende relatie. Waarbij Hij het is die leven geeft, maar tegelijkertij…
 
Zondaars De Engelse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) legt uit dat de Heere Jezus dit inderdaad als Zijn opdracht zag: ‘Hij ontvangt ze - om ze te vergeven, om ze te heiligen en om ze geschikt te maken voor de hemel. Het is Zijn speciale taak om dat te doen. Daartoe kwam Hij in de wereld. Hij kwam niet om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot…
 
Hart Volgens Spurgeon is geloof het hart van omgang met de Heere: ‘Geloof is het hart van ware godsvrucht, want "de rechtvaardige zal door geloof leven." Neem het geloof weg en je hebt het hart uit de begenadigde man gescheurd. Daarom richt Satan, voor zover hij kan, zijn vurige pijlen op het geloof van een gelovige. Als hij alleen het geloof kan v…
 
Ballingschap Al vroeg liet de Heere Zijn waarschuwing horen richting Israël, in Deut. 28. Nadat Hij hen zegen beloofde, als men in Zijn weg zou gaan, toonde Hij hen ook het tegendeel: ‘Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettinge…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login