show episodes
 
Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Reg ...
 
Loading …
show series
 
Christus aan het hoofd Toerusting over huisgodsdienst gaat over die momenten in het gezinsleven waarin opvoeders nadrukkelijk aandacht vragen voor het dienen van de Heere. In een artikel in het Gereformeerd Weekblad ging prof. W.H. Velema hier in 2005 nader op in. Velema sprak daarbij de vooronderstelling uit dat deze ouders zich bewust zijn van hu…
 
Wet en evangelie De verkondiging van de wet confronteert ons met de schuld die openstaat bij God. Erskine:’ De bedreiging dient als een vlammend zwaard, om ons te drijven op de weg van de Heere; en het gebod dient, om ons te besturen, hoe wij die weg zullen houden, wanneer wij daarop zijn. Maar het Evangelie, op zichzelf beschouwd, is anders niet, …
 
Gebed Mensen begonnen in de dagen van Seth de Naam van de HEERE aan te roepen (Gen. 4: 26). We zien dat Abram in Genesis 12: 5-9 een spoor van altaren achterlaat in het landschap en daarbij de Naam van de Heere aanroept. Daarbij zocht men gemeenschap met de Heere, ten aanzien van Zijn beloften voor de toekomst, maar ook ten aanzien van praktische d…
 
Grip houden Wat is dat toch, die behoefte om tegen elke prijs grip te houden op het leven. De toekomst in de vingers te krijgen, zoals je het heden in eigen hand denkt te hebben. Alsof het verleden ons niet leert dat het toch altijd anders gaat dan je eerder dacht. Wij mensen hebben een aanhoudende behoefte om vat te krijgen op het bestaan. Terwijl…
 
Inpakken en opzadelen Het leven is een aanhoudend onderweg zijn. Althans, dat was de ervaring van Abraham nadat God hem riep. Hoewel hij daarvoor reeds het bestaan van een herder had, was hij nu op weg geroepen naar een onbekend maar beloofd land. En Abram ging. Niet alleen; Saraï zijn vrouw en Lot gaan met hem mee. Met de door God gesproken beloft…
 
Goed thuis Een veilig thuis is voor kinderen van onschatbare waarde. Daar leren zij terloops in de dingen van alledag wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. Ds. C.G. Geluk (1945-2015) schreef in de jaren ’80 van de vorige eeuw een serie artikelen over jongeren en de kerk. Hij gaf daarbij uitgebreid aandacht aan het gezinsleven. ‘…
 
Schuldig ‘Van de koning op zijn troon tot de bedelaar aan de weg. Van de landheer in zijn zaal, tot de dagloner in zijn hut. Van de mooie dame in haar zijkamer, tot de nederigste meid in de keuken. Van de prediker op de preekstoel, tot het kleine kind op de zondagschool. Wij zijn alle van nature schuldig; schuldig voor het aangezicht van God.’ Dit …
 
Catechismus Johannes Calvijn schreef in 1647 een voorwoord op de catechismus van Genève die hij opnieuw uitgaf. Zijn samenvatting van de geloofsleer was nuttig gebleken en hij wilde deze graag dienstbaar maken voor het geheel van de kerk. Hij draagt deze versie op aan ‘de trouwe dienaren van Christus die in Oost-Friesland de zuivere leer van het Ev…
 
Reiziger George Whitefield was van geboorte een Engelsman. Hij onderging een bekeringservaring tijdens zijn studiejaren in Oxford en werd prediker van het Evangelie. Kregen andere voorgangers een dorp of stad als werkgebied, voor Whitefield was de wereld zijn akker. Hij reisde zeven keer naar de Verenigde Staten, vijftien keer naar Schotland en kwa…
 
Leven We kregen in Adam de gevolgen van ons gedrag. De straf op onze zonde in het paradijs was immers de dood. ‘Want de bezoldiging van de zonde is de dood.’ (Rom. 6: 23a) Wij poetsen dat op eigen kracht niet weg. Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Hoe zullen zij die gewend zijn kwaad te doen, goed doen? (Jer. 13: 23). Wat dit nu concreet be…
 
Instemmen In de afgelopen periode bestierf ons veelal het loflied op de lippen. Vanuit allerhande overwegingen leek het beter om minder, weinig of niet te zingen. Hier en daar lukte het om dit thuis te compenseren. Door samen de lofzang gaande te houden in het gezin. Velen van ons zongen echter minder dan ooit. Wie beseft dat heel de schepping God …
 
Verdieping Wie de Heere liefkrijgt, leert niet alles op één dag. Hoewel het ontvangen van persoonlijke zekerheid van Gods ontferming voor sommigen terug te voeren is tot op een bepaald moment, is men daarmee niet uitgeleerd. Er is een leven nodig om de diepte van het Evangelie te leren pijlen, terwijl we pas in de eeuwigheid ten volle verstaan. Als…
 
Broeders De jong overleden Schotse predikant Robert Murray MacCheyne (1813-1843) staat bekend vanwege zijn aandacht voor geestelijke herleving. Hij stond niet alleen. Zijn vriend Andrew Bonar (1810-1892) schreef een levensbeschrijving over Roberts leven. Andrews’ broer Horatius Bonar (1808-1889) behoorde eveneens tot dit netwerk. Laatstgenoemde sch…
 
Geloof Reeds eerder schreef ik een blog naar aanleiding van het achttiende eeuwse boek ‘Het geloof in deszelfs vrucht verklaart’, door ds. Isaäc de Leeuw. Met een citaat van De Leeuw als titel: ‘Ga toe als de grootste zondaar en zoek in Jezus uw gerechtigheid.’ In dit blog richt ik nogmaals de aandacht op zaken waar De Leeuw aandacht voor vroeg. Ve…
 
Macht van de duivel Voor dat zij Christus’ Naam beleden, leefden de Efeziërs in een doodse toestand, hoewel je dat niet zag op het eerste gezicht. Ze waren dood in zonden en misdaden. De Efeziërs leefden dus niet vanuit Christus, maar in Adam, (1 Kor. 15: 22). Buiten het paradijs, vervreemd van God, levend voor eigen genoegens. Ten diepste echter g…
 
Thuis ‘Na hetAvondmaalgevierd te hebben komt men thuis. Van belang is om aan onze kinderen door te geven wat er die morgen in de kerk heeft plaatsgevonden. Dat dit op een kinderlijk eenvoudige manier moet gebeuren, zal duidelijk zijn.’ Ds. G.S.A. de Knegt (1938-2016) schreef in de jaren ’90 van de vorige eeuw een serie artikelen over het Heilig Avo…
 
Gebed In Romeinen 8 geeft Paulus in vers 26 en 27 onderwijs over het gebed. Matthew Henry (1662-1714) stelt in zijn uitleg van dit gedeelte dat christenen in deze wereld leven met hoop en verwachting. Niet door wat men ziet, maar door wat men verwacht. Dit geeft gebed in het hart. Niet dat wij altijd zulke goede bidders zijn. We zijn veelal zwakke …
 
Achtergrond De Westminster Confessie komt tot stand op de Westminster Synode, die geopend wordt op 1 juli 1643. Daarbij zijn vertegenwoordigers uit Schotland en Engeland aanwezig, maar ook drie afgevaardigden uit de Franse Gereformeerde Kerk. Prof. dr. A. Baars zegt over deze vergadering: ‘Aan alle Schotse gedelegeerden en zeven van de Engelse afge…
 
Broos De dagen van de mensen zijn als de bloemen. Ze bloesemen of bloeien. Bloemen versieren het landschap. Zij bloeien, kleuren, stralen. Sommige mensen vallen direct op, anderen gaan in eerste instantie schuil. Je hebt grote bloemen zoals paardenbloemen, maar er zijn ook madeliefjes die je op het eerste gezicht niet ziet. Ze hebben dit gemeen, da…
 
Schuldig Dat mensen schuldig staan voor God, is sinds de val in het paradijs niet te ontkennen. De gevolgen van de zonden worden zichtbaar in de gezinnen van de aartsvaders. Het volk Israël blijkt een aanhoudende neiging te hebben tot wegdwalen van God. De afgoden zijn nooit ver weg. Het Oude Testament spreekt over ongerechtigheid, overtreding en z…
 
Wijs maken De Bijbelse boodschap maakt wijs tot zaligheid (2Tim.3:15). Het gaat daarbij om het ‘onderwijzen’ van iemand. De Bijbel onderwijst over de redding door Christus. ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.’ (Handelingen 4:12) De eer…
 
Preek Als we als luisteraars aan elkaar vragen hoe er gepreekt moet worden in de kerk, zijn we het al snel eens. Het Woord moet verkondigd worden. Sommigen drukken zich nog wat concreter uit, zij zeggen: ‘Het moet gaan over drie stukken, twee wegen en één Naam’. Men bedoelt dan dat de drie onderdelen van de Heidelbergse Catechismus aan bod moeten k…
 
Beproeving De duivel verzoekt, God beproeft. Dat verschil ziet ds. L. Kievit in de manier waarop zij met mensen omgaan. Soms worden werkwoorden voor verzoeken en beproeven echter door elkaar gebruikt. Zoals bij de geschiedenis van het offer van Izak, in Genesis 22. Kievit: ‘Dit verzoeken hier in de geschiedenis van Abraham is kennelijk een beproeve…
 
Vermenging In een wereld die vol is van religie, ligt het voor de hand om zelf een godsdienst samen te stellen. Door vanuit de verschillende grote wereldgodsdiensten dingen te nemen die je aanspreken en daar vervolgens een eigen verhaal van te maken. De geestelijke leider van India, Mahatma Gandhi (1869-1948), gaf daar bijvoorbeeld ruimte voor. Hij…
 
Onderwijs Als klein kind werd Timotheüs onderwezen uit de Bijbel. Het gebruikte woord voor kind betekent ‘baby, kindje’. Het pasgeboren kind wordt hier aangeduid, eigenlijk wordt er bedoeld ‘van jongs af aan’. Er is dus geen tijd geweest dat dit geen plaats had in het leven van Timotheüs. Boven de wieg was men er al van overtuigd; dit jongetje moet…
 
Verschil Niet ieder gezin is hetzelfde, dat maakt Newton voorzichtig met zijn adviezen ten aanzien van praktische manieren waarop huisgodsdienst vorm krijgt. ‘De omstandigheden van gezinnen zijn zo verschillend, dat er geen vaste regels kunnen worden vastgesteld, of dat het Woord van God die heeft voorgeschreven. Omdat het een universele verplichti…
 
Huiver De wederkomst van Christus hangt samen met het oordeel. Dat geeft huiver, als je geen zekerheid hebt ten aanzien van de eeuwige bestemming. Het besef van het eindoordeel dringt des te meer aan om met alle zonde en onreinheid te vluchten naar de Heere. ‘Wees mij zondaar genadig.’ Hij laat geen bidder staan. Doel In een preek over de verwachti…
 
Vaste regelmaat Ik hoor nogal eens mensen klagen over hun omgang met de Heere. Waarbij het besef levend is dat het er vaak niet van komt om te bidden. Of dat we met name bidden tussen de bedrijven door. Vroeger zou men zeggen: met de pet op. Nu is dat laatste op zichzelf niet verkeerd. Wie de Heere in alles nodig heeft, zucht geregeld naar de hemel…
 
Dienen We kregen ogen om te zien. Waar onze ogen zich op buiten richten, heeft alles te maken met waar we vanbinnen mee bezig zijn. De apostel Johannes waarschuwt mensen die de Heere lief kregen voor het voeden van zondige verlangens. Hij stelt het liefhebben van de wereld ten opzichte van het liefhebben van God. Johannes zegt dit met het oog op de…
 
Zaad, land en naam De Heere schenkt Zijn belofte dat Abram tot een groot volk zou worden. Daar zit direct de grootste onmogelijkheid. Een groot volk verwachten, maar zelf als man en vrouw onvruchtbaar. Gaat toch niet? Wat heb ik aan een land, als ik geen nageslacht heb? Dus met dat Abram in beweging komt om op reis te gaan, is dat vanuit de verwach…
 
Raak Ieder heeft een eigen manier om uiting te geven aan wat in het hart leeft. Gedichten zijn daarbij reeds eeuwen een vorm van uiting. Daarbij ontwikkelen we al lezend eigen voorkeuren. Als een gedicht je raakt, zegt het meer dan duizend woorden. Een gedicht kan in de verstilling ruimte scheppen in je hart, zoals een lied of muziekstuk bij iemand…
 
Op de vlucht Jona is op de vlucht en bevindt zich in Jona 2 onder de waterspiegel, in de buik van een vis. Daar komt hij tot zichzelf. Ds. J. Overduin (1902-1983) merkt daarbij op: ‘Zolang een mens op de vlucht is voor God, is hij ook op de vlucht voor zichzelf, en kan hij zichzelf niet zijn. Van de verloren zoon staat zo kernachtig geschreven, dat…
 
Rechtvaardig Als wij denken over de toorn van God, dan denken we ten onrechte aan de grilligheid waarmee wij boos kunnen zijn. Onze boosheid is meestal een reactie op iets dat ons overkomt, waarbij wij vaak onevenwichtig reageren. Vaak moet je later erkennen; ik had geen oog voor het geheel en reageerde op een deel. De Heere is echter volmaakt, Hij…
 
Thuiskomen Als je wordt beziggehouden door zorgen, lukt het niet altijd om door de omstandigheden heen te zien. Verder te blikken dan wat voor ogen is. Dat geldt ook voor mensen die aanhoudend beseffen in zonden te struikelen en God niet de eer brengen die Hem toekomt. Een bruid kan uitzien naar de trouwdag. Wie met Christus ondertrouwd is, ziet ui…
 
Babel Wel eens gehoord van de namen van de mannen die meebouwden aan de torenbouw van Babel? Men had namelijk grote plannen in Babel. De mensen wilden zich een naam maken, die generaties lang zou klinken. Een toren die hen zou verbinden, het werd een ruïne die hen verstrooide. De cultuur van Babel werd door de Heere uiteengeslagen. De mensen raakte…
 
Formulier Bij elke doopbediening wordt het formulier van de Heilige Doop gelezen. Wellicht is het zo bekend voor je, dat je in gedachten reeds de zinnen af kunt maken als je de eerste woorden hoort. Het klassieke doopformulier kent een lange geschiedenis. Het doopformulier dat wij kennen komt voort uit de kerkorde van de Palts, in Duitsland. De oor…
 
Omgang met God ‘Ik zal gedenken’. (Ps. 77: 12) In dit twaalfde vers van Psalm 77 neemt het klagende gebed van de Psalmdichter een wending richting de uitkomst. De dichter ziet op Gods daden in het verleden (12). Hij richt zijn aandacht van de historische werken van God op het karakter van God (14). Hij blikt in het heiligdom. In de ontmoeting met d…
 
Klaagpsalm Wij kunnen op het oog van die vrolijke mensen zijn. Die altijd de zon zien schijnen. Voor wie het leven een aanhoudend vreugdelied oproept. Maar wat weten wij van elkaar? In hoeverre peilen wij de diepte van elkaars bestaan? Wie kan afdalen in de vragen van een ander en raken aan de donkere onderstroom die soms alles zwart kleurt op de b…
 
Stem Levenslang luisteren, dat is het devies van Spurgeon als het gaat om de navolging van Christus. ‘We hebben door te gaan met luisteren naar Hem als onze haarlokken grijs zijn en onze leeftijd eerwaardig. Wanneer we op de oevers van de Jordaan staan en onze voeten bijna de heilige grond van het beloofde land raken. En ook dan, dienen we naar Hem…
 
Alexander Na enkele jaren gediend te hebben als voorganger in een gemeente, wordt Archibald Alexander (1722-1851) geroepen om een nieuw seminarie op te zetten. Binnen de Presbyteriaanse kerk in Amerika was behoefte aan een Bijbelgetrouwe opleiding voor predikanten. Als eerste en vooralsnog enige docent, gaf hij tal van vakken. Met de eerste drie st…
 
Waterink Toen dr. J. Waterink als zeventigjarige afscheid nam als hoogleraar van de Vrije Universiteit te Amsterdam kon hij terugkijken op een vruchtbaar leven. Hij was predikant en naderhand hoogleraar in de pedagogiek. Waterink hield zich bezig met de vorming van zondagschool- en jongerenwerkers. Zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet o…
 
Ieder mens Het besef dat er een God is, werd door de Heere in het hart van ieder mens gelegd. Calvijn: ‘Indien wij dat zaad, dat God van nature in ons gelegd heeft, slechts alleen hadden, namelijk dat wij door het aanschouwen van de hemel en de aarde tot de gedachten moeten komen, dat er een Schepper is, van Wie alles komt; zo openbaart God ons daa…
 
Richtpunt Paulus had volgens J.C. Ryle over allerlei zaken kunnen spreken tegen de Korinthiërs. Bijvoorbeeld dat Jezus rijker was dan Salomo, meer overwinningen bracht dan Jozua en geleerder was dan Mozes. Als Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs terugblikt op zijn prediking dan geeft hij aan waar de boodschap zich in de kern op richtte. ‘Want i…
 
Bavinck Wereldwijd staat de Nederlandse theoloog dr. H. Bavinck in de belangstelling. Mede in verband met een recent verschenen biografie van de Schot James Eglinton. Dit boek ontving veel waardering vanuit de christelijke pers in Amerika. Bavinck trok met zijn vierdelige dogmatiek, een uitwerking van de geloofsleer, diepe sporen in het gereformeer…
 
Farizeeën Zojuist had Jezus een confrontatie met de farizeeën. Hij genas een blindgeboren man, maar de farizeeën accepteerden het wonder niet. De Joodse leiders wierpen de genezen man uit de tempel. Waar Jezus iemand zocht, vond en genas, stelden zij hun eigen belangen boven het wonder. Zij toonden zich huurlingen ten opzichte van de goede Herder. …
 
Johannes Johannes schreef diverse brieven. Vanuit die brieven spreekt ds. N. den Ouden over de woorden: ‘Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God…
 
Vreugde Luthers’ taalgebruik bij het verwoorden van Bijbelse gebeurtenissen is opvallend te noemen. Hij had een sterk voorstellingsvermogen en dacht in beelden. Zo stelt hij zich ook concreet voor wat de reactie was van de discipelen op de uitstorting van de Heilige Geest. Volgens hem moet het voor de discipelen een ervaring zijn geweest waarbij he…
 
Wet en evangelie We leren de Heere kennen door Zijn Woord. Hoewel Hij Zich in het algemeen kenbaar maakt in de natuur, hebben we de Bijbel nodig om te begrijpen Wie en hoe de Heere is. De Bijbelse boodschap wordt mede bepaald door twee woorden die vaak klinken onder de verkondiging van het Woord. De wet en het evangelie. Ursinus legt de verhouding …
 
Uitzien De gereformeerde Duitse theoloog Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845) schreef het lied ‘Eine Herde und ein Hirt!’ Hij verzette zich tegen het rationalisme van zijn dagen en bevond zich aan de zijde van hen die uitzagen naar geestelijke opwekking. Zijn broer Gottfried Daniel Krummacher van wie tevens de nodige geschriften in het Nederlands…
 
Stilte Het gebed om verlossing klinkt niet vanaf de daken, maar in de stilte. Tegen alles in. En tegelijkertijd hangt de wereld ervan af. In die zin, dat het gebed van Hizkia heel de wereld raakt. Heel de wereld moet Zijn Schepper kennen. Dat vormt een rode draad door het Oude Testament. Steeds weer klinkt het: Zoals bij de overtocht over de Jordaa…
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login