Desiring God openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
‘Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen’ (Psalm 126:5-6). Er is niets verdrietigs aan het zaaien van zaad. Het kost niet meer werk dan oogsten. Het kan heerlijk weer zijn. Je kunt hopen op een goede oogst. Toch spr…
  continue reading
 
‘Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten’ (Mattheüs 27:65). Toen Jezus gestorven en begraven was en de grote steen voor het graf gerold was, kwamen de Farizeeën bij Pilatus. Ze vroegen toestemming om de steen te verzegelen en het graf te bewaken. Ze deden hun uiterste best — tevergeefs. Het was toen hopeloos, het is vandaag…
  continue reading
 
‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde’ (Hebreeën 4:15). Nooit heb ik iemand horen zeggen: ‘De diepste lessen in mijn leven heb ik geleerd in tijden van voorspoed en comfort.’ Ik heb sterke gelovigen wel horen zeggen: ‘De ti…
  continue reading
 
‘Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood’ (Romeinen 6:20-21). Als de ogen van een christen open gaan voor het God onterende kwaad van zijn eertijds, is het terecht dat hij zich schaamt. Paulus zegt t…
  continue reading
 
‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij’ (Psalm 23:4). We kunnen veel leren van de vorm van deze psalm. In de eerste drie verzen spreekt David over God in de derde persoon: De HEERE is mijn Herder… Hij doet mij neerliggen… Hij leidt mij… Hij verkwikt mijn ziel. In de verzen 4 en 5 schakelt…
  continue reading
 
‘Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten’ (Jakobus 4:7). Hoe duidelijker Satan in onze tijd aanwezig is, hoe meer degenen die in Christus geloven de waarde zullen inzien van de overwinning die Christus behaald heeft. Het Nieuwe Testament leert ons dat Satan is verslagen toen Christus stierf en weer opstond uit de dood. Hij heeft v…
  continue reading
 
‘Heb uw vijanden lief… bid voor hen die u beledigen en u vervolgen’ (Mattheüs 5:44). Bidden voor je vijanden is een van de diepste vormen van liefde, omdat dit betekent dat je echt van harte moet willen dat er iets goeds met hen gebeurt. Je kunt misschien aardige dingen doen voor je vijanden zonder oprecht te verlangen dat het goed met hen zal gaan…
  continue reading
 
'Houd Jezus Christus in gedachten, Die uit de doden is opgewekt, en Die uit het nageslacht van David is, overeenkomstig mijn Evangelie' (2 Timotheüs 2:8, Engelse vertaling). Paulus noemt twee specifieke manieren om Jezus in gedachten te houden: houd Hem in gedachten als de opgestane Levensvorst en als het nageslacht van David. Waarom noemt hij juis…
  continue reading
 
‘En allen die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af’ (Openbaring 13:8). De zaligheid staat vast voor iedereen van wie de naam opgetekend staat in het boek des levens. De reden dat het opgeschreven zijn in…
  continue reading
 
‘En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders’ (Lukas 22:31-32). Hoe zit het dan met de andere tien apostelen (we rekenen Judas even niet mee)? Satan zou de anderen ook ziften. B…
  continue reading
 
‘Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik’ (Romeinen 7:19). Het leven van christenen is niet één grote nederlaag, maar ons leven wordt ook niet continu getekend door een volmaakte overwinning op de zonde. En op de momenten dat het ons niet lukt om de zonde te overwinnen, laat Romeinen 7:14-25 ons de normal…
  continue reading
 
‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Romeinen 8:28). Als je vanuit deze geweldig grote belofte leeft, sta je vaster en stabieler in het leven dan de Mount Everest. Niets kan je omverblazen als je binnen de muren van Romeinen 8:28 bent. Bui…
  continue reading
 
‘Aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus is’ (2 Thessalonicenzen 1:1). Als kerk zijn we ‘in’ een vader en ‘in’ een heer. Wat betekent dat? Het woord ‘vader’ impliceert zorg, eten en drinken, bescherming en opvoeding. In de Vader zijn betekent dus vooral dat Hij voor ons zorgt en ons beschermt. De …
  continue reading
 
‘Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen’ (Kolossenzen 1:3-5). Het probleem van de kerk in deze tijd is niet dat er te veel mensen zijn die …
  continue reading
 
‘God zal u ook bewaren tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere’ (1 Korinthe 1:8-9, Engelse vertaling). Waar hangt het van af of jouw geloof standhoudt tot de dag dat Jezus terugkomt? De vraag is ni…
  continue reading
 
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Romeinen 8:32). God zorgt ervoor dat elk verdriet zijn vernietigende kracht verliest. Dit moet je geloven, anders zul je als christen niet groeien, of zelfs bezwijken onder de druk en de verleidingen van het mode…
  continue reading
 
‘Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij be…
  continue reading
 
‘En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden’ (1 Korinthe 15:17). Hier zijn tien bijzondere dingen die we aan Jezus’ opstanding te danken hebben: 1. Een Zaligmaker die nooit meer zal sterven. ‘Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft’ (Romeinen 6:9). 2. Bekering. ‘De God …
  continue reading
 
‘Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’ (Psalm 119:103). We mogen het christendom niet reduceren tot een kwestie van geboden, goede voornemens en wilskracht. Het gaat er in het christendom om waar we van houden, waarin we ons verheugen en wat ons goed smaakt. Toen Jezus in de wereld kwam, verdeelde dat de me…
  continue reading
 
‘Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE’ (Jeremia 1:8). Angst voor afwijzing en tegenstand is, vooral onder jongeren, een grote belemmering om de Heere te dienen. Allerlei gedachten schieten door je hoofd: ‘Wat zullen de mensen wel niet denken van de manier waarop ik God dien? Misschien zijn ze het er niet m…
  continue reading
 
‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en deugd’ (2 Petrus 1:3). Ik verbaas me over de kracht die de Bijbel toekent aan kennis. Neem nu 2 Petrus 1:3: ‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot …
  continue reading
 
‘Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde’ (1 Petrus 4:1). In eerste instantie is de tekst verwarrend. Is Christus gestopt met zondigen? Nee! ‘Hij heeft geen zonde gedaan’ (1 Petrus 2:22). Dan valt het kwartje. Wanneer we ons …
  continue reading
 
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Romeinen 8:32). De meest verstrekkende belofte van Gods toekomstige genade vinden we in Romeinen 8:32. In heel de Bijbel is dit vers mij het meest dierbaar. Onder andere omdat dit beloftewoord zo allesomvattend i…
  continue reading
 
‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Galaten 2:20). Toen de wekker vanmorgen om 4:59 uur ging, dacht ik een fractie van een seconde aan het sterven. Ik zag …
  continue reading
 
‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petrus 3:18). Dit is een samenvatting om je te helpen het Evangelie te begrijpen en ervan te genieten! 1. God schiep ons tot Zijn eer. ‘Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. I…
  continue reading
 
‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons …
  continue reading
 
‘Alle beloften van God zijn ja in Hem. Daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen tegen God, Hem ter eer’ (2 Korinthe 1:20, Engelse vertaling). Het gebed is een reactie op de beloften, dat is: op de zekerheid van Gods toekomstige genade. Zoals je weleens naar de bank gaat om te pinnen, zo haal je in het gebed als het ware iets van de rekening wa…
  continue reading
 
‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle natiën; en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Ik kan geen zendingsbelofte bedenken die meer inspireert dan wat Jezus hier zegt. Niet: ‘Dit Evangelie zou gepredikt moeten worden.’ Niet: ‘Dit Evangelie kan gepredikt worden.’ Maar: ‘Dit Eva…
  continue reading
 
Toen Jezus de bezetene van Gadara ontmoette, riepen de demonen: ‘Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?’ (Mattheüs 8:28-29). De demonen hadden dit totaal niet verwacht. Ze wisten dat ze verdoemd waren. Ze wisten dat de Zoon van God overwinnaar zou zijn. Maar tot op het moment dat Jez…
  continue reading
 
‘Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen … De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen’ (Jesaja 25:3 en 6). Jesaja voorziet dat er een dag k…
  continue reading
 
‘Alle beloften van God zijn ja in Hem. Daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen tegen God, Hem ter eer’ (2 Korinthe 1:20, Engelse vertaling). Het gebed is de plaats waar het verleden en de toekomst steeds weer met elkaar verbonden worden in ons leven. Ik noem dit nu omdat Paulus Gods 'ja’ op een opvallende manier verbindt met het gebed. In 2 K…
  continue reading
 
‘Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt — een vat tussen aarden vaten. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?’ (Jesaja 45:9, Engelse vertaling). De majesteit van God wordt uitvergroot als we Hem zien door de lens van de schepping ex nihilo (uit niets). Hij geeft bevel aan ie…
  continue reading
 
‘Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jesaja 46:10). Het woord soevereiniteit komt (net zoals het woord drie-eenheid) niet in de Bijbel voor. We gebruiken het om te beschrijven dat God regeert over …
  continue reading
 
‘En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien’ (Openbaring 5:4). Heb je je gebeden ooit beschouwd als de geur van de hemel? Vanwege de lijdenstijd ben ik Openbaring 4 en 5 weer aan het lezen. Hier zien we een glimp van het leven in de hemel. In Openbaring 5 zien we de almachtige Go…
  continue reading
 
‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:6-7). Waarom is angst voor de toekomst een vorm van trots? Gods antwoord op deze vraag zou ongeveer zo kunnen luiden: Ik — de Heere, je Schepper — Ik ben het die je troost, die belooft voor je te zorgen; e…
  continue reading
 
‘Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd… het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen’ (Jesaja 42:1-3). De meest bemoedigende woorden die ik in weken heb gehoord zijn misschien wel de woorden uit deze profetie in Jesaja 42:1-3, over hoe Jezus Zijn geestelijke kracht zal gebruiken. Voel je jezelf als een geknakt r…
  continue reading
 
‘Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden’ (Romeinen 15:4). Hoe kunnen we vervuld worden met de Heilige Geest? Hoe kunnen we een uitstorting van de Heilige Geest op onze kerk ervaren die ons vervuld met een ontembar…
  continue reading
 
‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen’ (Deuteronomium 33:27). Het zou goed kunnen dat je op dit moment pijnlijke dingen meemaakt in je leven, die je voorbereiden op waardevol dienstwerk dat je voor Jezus en Zijn volk mag gaan doen. Als iemand op de bodem van zijn bestaan terecht is gekomen, en zich totaal hulpeloos en …
  continue reading
 
‘Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden… Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden’ (Mattheüs 23:5-7). De jeuk van de ik-gerichtheid geeft een onverzadigbaar ve…
  continue reading
 
'Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe… Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen.' (Jeremia 32:40-41) Dit is een van die beloften van God waar ik elke keer weer bij terechtkom als ik ontmoedigd ben geraakt (ja, predikanten zijn ook wel eens ontmoedigd). Kun je iets bedenke…
  continue reading
 
'Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en Hij elk goed voornemen en het werk van het geloof met kracht volbrengt' (2 Thessalonicenzen 1:11, Engelse vertaling). Als we de kracht van God nodig hebben om ons aan onze goede voornemens te houden, betekent dat niet dat we het ons niet echt voorgenomen hebben, of dat we…
  continue reading
 
'Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien' (Mattheus 5:8). Als Paulus ons ertoe oproept om de werken van het vlees te doden ‘door de Geest’ (Romeinen 8:13), moeten we dat volgens mij doen met het wapen uit de geestelijke wapenrusting dat bedoeld is om mee te doden: het zwaard. Dat is het Woord van God (Efeze 6:17). Als het vlees dus …
  continue reading
 
'Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden' (Johannes 19:15-16). Dat Pilatus de macht had om Jezus te kruisigen, jaagde Hem geen angst aan. Waarom ni…
  continue reading
 
‘Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid’ (Romeinen 12:13). Waarmee beloont God ons als we vertrouwen op Zijn beloften, overvloedig geven en onze huizen openstellen voor elkaar en voor mensen in nood? 1. De heiligen worden verlost van hun lijden, of dat lijden wordt op z’n minst verzacht. Dat bedoelt Paulus als hij…
  continue reading
 
‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt’ (Romeinen 8:33). Paulus had hier kunnen zeggen: ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ en dan het antwoord kunnen geven: ‘Niemand! We zijn gerechtvaardigd.’ Dat is waar. Maar het is niet wat hij zei. In plaats daarvan is zij…
  continue reading
 
‘Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen’ (1 Korinthe 15:19). Paulus zegt dat hij elk uur gevaar loopt, elke dag sterft en moet vechten tegen wilde dieren. Met het oog daarop stelt hij dat het leven dat hij gekozen heeft door Jezus te volgen dwaas en beklagenswaardig …
  continue reading
 
‘Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen’ (Efeze 2:3). Al Gods toorn, alle veroordeling die we verdienen, werd uitgestort over Jezus. Christus voldeed aan Gods eis van volmaakte gerechtigheid. Op het…
  continue reading
 
‘Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, me…
  continue reading
 
‘En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd’ (Handelingen 16:14). Overal waar Paulus preekte, geloofden sommigen wel en sommigen niet. Hoe komt het dat sommigen die ‘dood zijn in ove…
  continue reading
 
‘Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u’ (1 Petrus 4:14). Veel christenen hebben heden ten dage geen ervaring met de levensgrote risico’s die het geloof in Christus met zich mee kan brengen. We zijn eraan gewend geraakt dat we geen last hebben van vervolging. Het…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding