Padmakumar openbaar
[search 0]
Meer

Download the App!

show episodes
 
॥ भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भगवद्भाषया श्रोतुं सुवर्णावसरः ॥ अध्यापकः - Dr. पद्मकुमारमहोदयः श्लोकपठनम्, पदच्छेदः, पदसंस्कारः, प्रतिपदार्थः, आकाङ्क्षापद्धत्या अन्वयक्रमः, तात्पर्यं च । सरलसंस्कृतेन संस्कृतपठनं गीतापठनं च । http://www.samskritabharatiusa.org/index.php/bhagavad-gita-online-classes
 
॥ भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भगवद्भाषया श्रोतुं सुवर्णावसरः ॥ अध्यापकः - Dr. पद्मकुमारमहोदयः श्लोकपठनम्, पदच्छेदः, पदसंस्कारः, प्रतिपदार्थः, आकाङ्क्षापद्धत्या अन्वयक्रमः, तात्पर्यं च । सरलसंस्कृतेन संस्कृतपठनं गीतापठनं च । http://www.samskritabharatiusa.org/index.php/bhagavad-gita-online-classes
 
॥ भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भगवद्भाषया श्रोतुं सुवर्णावसरः ॥ अध्यापकः - Dr. पद्मकुमारमहोदयः श्लोकपठनम्, पदच्छेदः, पदसंस्कारः, प्रतिपदार्थः, आकाङ्क्षापद्धत्या अन्वयक्रमः, तात्पर्यं च । सरलसंस्कृतेन संस्कृतपठनं गीतापठनं च । This podcast covers chapter 3. Please search for additional chapters. http://www.samskritabharatiusa.org/index.php/bhagavad-gita-online-classes
 
Loading …
show series
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-40-43-SBUSA-BG.mp3 इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।3.40।। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।।3.41।। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।।3.42।। ए…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-38-39-SBUSA-BG.mp3 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाऽऽदर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।।3.38।। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।3.39।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-36-37-SBUSA-BG.mp3 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।।3.36।। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।3.37।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-35-SBUSA-BG.mp3 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।3.35।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-34-SBUSA-BG.mp3 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ।।3.34।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-33-SBUSA-BG.mp3 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।।3.33।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-31-32-SBUSA-BG.mp3 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।।3.31।। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः।।3.32।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/03-30-SBUSA-BG.mp3 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।।3.30।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-16-17-SBUSA-BG.mp3 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।।2.16।। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्िचत् कर्तुमर्हति।।2.17।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-15-16-SBUSA-BG.mp3 यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते।।2.15।। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।।2.16।।Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-13-14-SBUSA-BG.mp3 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ||२- १३|| मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ||२- १४||Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-11-12-SBUSA-BG.mp3 श्रीभगवानुवाच | अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ||२- ११|| न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ||२- १२||Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-09-10-SBUSA-BG.mp3 सञ्जय उवाच | एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप | न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ||२- ९|| तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ||२- १०||Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-08-SBUSA-BG.mp3 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् | अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ||२- ८||Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-07-SBUSA-BG.mp3 कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः | यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ||२- ७||Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-04-06-SBUSA-BG.mp3 अर्जुन उवाच | कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन | इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ||२- ४|| गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके | हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ||२- ५|| न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-01-03-SBUSA-BG.mp3 सञ्जय उवाच | तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् | विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ||२- १|| श्रीभगवानुवाच | कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् | अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ||२- २|| क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते | क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-31-33-SBUSA-BG.mp3 ?????????? ? ??????? ????????? ????? ? ? ???????????????? ????? ????????????1.31?? ? ???????? ????? ????? ? ? ?????? ?????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ??? ????????????? ????1.32?? ????????? ?????????? ?? ?????? ????? ?????? ?? ? ??????????? ?????? ?????????????????? ????? ???1.3…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-26-27-SBUSA-BG.mp3 01-26 ????????????????????????? ??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????1.26?? 01-27 ??????????????????? ?????????????? ???????????? ? ???????? ????????????????????????1.27??Door Samskrita Bharati
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-23-25-SBUSA-BG.mp3 01-23 ????????????????????? ? ??????? ???????? ??????????????? ?????????????????? ????????????????1.23?? 01-24 ????? ???? ???????? ???????? ????????? ????? ????????????????? ??????????? ???????????1.24?? 01-25 ?????????????????? ???????? ? ???????????? ???? ????? ??????????????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-21-22-SBUSA-BG.mp3 01-21 ????????????????? ??? ?????? ????????? 01.21? ???????? ??????, ?????, ?????, ????, ??????, ??, ??????? ???????? ?????????????????????????????. ??????. ?. ?????.??????. ??????. ?. ?????.??????. ???. ?. ??.?????. ???. ????. ??.??????????-??. ??????. ???? ???. ??.????????-?.…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-19-20-B-SBUSA-BG.mp3 01-19 ? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??? ?????? ???????????? 01-20 ?? ???????????? ???????? ??????????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????? 01-19 ? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ?????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-19-20-A-SBUSA-BG.mp3 01-19 ? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??? ?????? ???????????? 01-20 ?? ???????????? ???????? ??????????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????? 01-19 ? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ?????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-15-18-SBUSA-BG.mp3 01-15-16 ?????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????? ???????? ???????? ?????????1.15?? ?????????? ???? ???????????? ??????????? ????? ???????? ?????????????????1.16?? ???????? ???????????, ????????, ?????????, ???????? ?????????, ?????, ?????????, ????????, ???????? ??…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-14-B-SBUSA-BG.mp3 01-14-B ??? ??????????????????? ???? ???????? ??????? ????? ??????????? ?????? ????? ????????????1.14?? ???????? ???, ???????, ????, ??????, ????, ????????, ??????? ?????, ???????, ?, ??, ??????, ?????, ??????????? ???????? ????????????????????????????????????????. ???. ????. ??…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-14-A-SBUSA-BG.mp3 01-14-A ??? ??????????????????? ???? ???????? ??????? ????? ??????????? ?????? ????? ????????????1.14?? ???????? ???, ???????, ????, ??????, ????, ????????, ??????? ?????, ???????, ?, ??, ??????, ?????, ??????????? ???????? ????????????????????????????????????????. ???. ????. ??…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-11-13-SBUSA-BG.mp3 01-11 ?????? ? ??????? ???????????????? ??????????????????? ?????? ???? ?? ????1.11?? ???????? ??????, ?, ???????, ????????, ?????????? ???????, ??, ???????????, ??????, ?????, ??, ??? ???????? ?????????????????????????????. ????. ?. ???.????????????????. ???. ????. ?. ???.????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-10-SBUSA-BG.mp3 ?????????? ???????? ??? ????????????????? ????????? ???????????? ??? ????????????????1.10?? 01-10 ?????????? ???????? ??? ????????????????? ????????? ???????????? ??? ????????????????1.10?? ???????? ???????????, ???, ????????, ????, ????????????????? ??????????, ??, ????, ???????,…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-08-09-SBUSA-BG.mp3 ????????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???1.8?? ????? ? ???? ???? ?????? ?????????????? ?????????????????? ????? ???????????????1.9?? 01-08 ????????????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????? ???1.8?? ???????? ?????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-07-SBUSA-BG.mp3 ??????? ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ? ????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ?? ?1.7? 01-07 ??????? ?? ???????? ?? ????????? ?????????? ? ????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ?? ?1.7? ???????? ????????, ??, ?????????, ??, ????, ?????, ?????????? ? ??????, ??, ???????…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-04-06-SBUSA-BG.mp3 ???? ???? ????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ????????? ????????1.4?? ??????????????????? ?????????? ?????????? ???????????????????? ???????? ???????????1.5?? ???????????? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ?? ?????????1.6??…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-02-03-SBUSA-BG.mp3 01-02 ????? ???? ???????? ?? ??????????? ?????? ?????????????? ???????????????? ???? ?????????????1.2?? ???????? ????????, ??, ????????????, ???????, ?????????, ???? ????????, ?????????, ????, ?????, ????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????…
 
???????????????? ?? ???????????? https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/01-01-SBUSA-BG.mp3 ?????????? ???? ???????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ???????????? ????????? ???????1.1?? 01-01 ?????????? ???? ???????????? ???????????? ?????? ????????? ? ?????? ???????????? ????????? ????? ?1.1? ???????? ????????????, ????????????,…
 
https://archive.org/download/BhagavadGitaSanskrit/02-71-72-SBUSA-BG.mp3 विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति।।2.71।। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।2.72।।Door Samskrita Bharati
 
Loading …

Korte handleiding

Google login Twitter login Classic login