Chris White openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Christelijke Apologeet heeft als doel om 'gewone christenen' te helpen om te groeien in hun kennis van het christelijke geloof. Specifiek om het gebod in 1 Petrus 3:15 te kunnen vervullen: "maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag." Ik mag dienen als een van de ouderlingen van Roemeense Evangelische gemeente “Solo Christo” in Rotterdam. Je vindt onze geloofsbelijden ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In deze video staan we stil bij een veelvoorkomende opvatting in de evangelische wereld: het idee dat Gods uitverkiezing gebaseerd is op Gods voorkennis van de vrije wilsbesluiten die mensen zullen maken voor of tegen Hem. Een tekst waar we vooral op zullen inzoomen, en die vaak gebruikt wordt om dit idee te onderbouwen, is de zogenaamde 'gouden ke…
  continue reading
 
Veel christenen in de evangelische wereld verwachten een "verborgen" wederkomst van Christus waarbij de wereldwijde gemeente in een ogenblik weggenomen wordt uit de wereld. Daarna verwachten zij vaak een periode van grote verdrukking, waar de kerk geen deel aan zal hebben. Deze opvatting komt voort uit de bedelingenleer/dispensationalisme. In deze …
  continue reading
 
Het Driestar Wartburg heeft besloten op hun scholen de Herziene Statenvertaling toe te gaan laten naast de Statenvertaling uit 1637. Een groep bestaande uit o.a. betrokken ouders is hiertegen een petitie gestart en doet hierbij een beroep op bijbelteksten uit Openbaring 22 en Deuteronomium 12. In deze video laat ik zien waarom dit geen valide argum…
  continue reading
 
In deze video sta ik met broeder Laurens stil bij de pre-occupatie met de Eindtijd die we tegenkomen in een belangrijk deel van evangelisch Nederland. We hebben het over de subtiele bedreiging die hierin ligt voor een gehoorzaam, eenvoudig, lange termijn-gericht christenleven. Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het concept van "hypergrace theology", oftewel: hypergenade theologie. De invloed van hypergenade theologie is merkbaar in de evangelische wereld in Nederland. Mijn belangrijkste conclusie is dat hypergenade theologie niet een uitvergroting is van Bijbelse genade, maar een verarmde misrepresentatie daarvan. Muziek: K…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het bijbels concept van Gods algemene gunstbewijzen (ook wel "common grace"). Jezus onderwijst namelijk dat God de Vader Zijn zon doet opkomen over goeden en kwaden en Zijn regen geeft aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe diep deze gunstbewijzen aan de algehele mensheid gaan, …
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen het onderwijs van Paulus en het onderwijs van Jakobus. Maarten Luther kwam hier niet uit en noemde Jakobus een 'brief van stro'. We zullen vandaag zien dat er geen daadwerkelijk conflict bestaat wanneer we Jakobus 2:24 goed bestuderen in de bredere context van de brief. Mu…
  continue reading
 
Het YouTube-kanaal "Geloof en Rede" is, naast "Christelijke Apologeet", een van de weinige christelijk-apologetische YouTube-kanalen in het Nederlands. Achter dit kanaal zit Carel de Lange. In dit tafelgesprek staan we samen stil bij enkele thema's die hem na aan het hart staan: abortusbeleid in NL en de vraag waarom Christenen zich over veel thema…
  continue reading
 
In dit tweede deel van mijn tafelgesprek met Arjan Baan staan we stil bij de toekomst van de Kerk in Nederland. Thema's zijn o.a. opwekking, het belang van jongeren die vervuld worden met de Heilige Geest en visie op de lokale gemeente. Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video sta ik met Rik van het YouTube-kanaal "Gedachtegoed" stil bij de belangrijke Islamtische pijler van Tawhid: absoluut unitarisch monotheïsme. We zullen ontdekken dat verschillende Soera's binnen de Koran niet geheel consistent zijn met dit concept (en met elkaar). Deze video betreft een interne kritiek op het Islamitisch godsbeeld. Aan…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij het Boeddhistisch wereldbeeld en de verschillen met een bijbels-christelijk wereldbeeld. Mijn gast, broeder Sam, legt ons uit hoe Boeddhisme in zijn leven eruit zag en hoe hij tot een christelijke geloofsovertuiging is gekomen. Ons gebed is dat deze video je helpt om een effectiever getuige te zijn van Jezus in gespr…
  continue reading
 
In dit eerste deel van mijn tafelgesprek met Arjan Baan, directeur van Stichting Heart Cry, spreken we over zijn bediening en zijn persoonlijk groeiproces. Ook staan we stil bij onderwerpen die hem nauw aan het hart liggen: verlangen naar opwekking een geestelijke groei in Nederland. Preek Paul Washer over het huwelijk: https://www.youtube.com/watc…
  continue reading
 
Een van de sterkste argumenten van Arminianen tegen gereformeerde theologie berust op de at-face-value interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschouwing blijkt er echter een betere verklaring te zijn voor de woorden van de auteur en st…
  continue reading
 
Op vrijdag 2 juni 2023 publiceerde het Nederlands Dagblad een artikel over Stichting Heart Cry ( https://www.nd.nl/geloof/geloof/1177405/hoe-stichting-heart-cry-mensen-in-de-problemen-brengt-ik-voel ). In deze video neem ik het artikel geheel door en geef mijn visie op het stuk. Ik doe dit enerzijds omdat ik geloof dat Stichting Heart Cry een integ…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een veelvoorkomend misverstand omtrent het doel van onze participatie aan de bijeenkomsten van de lokale kerk. Dit misverstand leidt er soms toe dat christenen niet meer naar de kerk gaan of weinig motivatie ervaren om deel te nemen aan het proces van de lokale gemeente. Ik hoop dat deze analyse je tot zegen zal zijn…
  continue reading
 
De wereld waarin wij leven is de afgelopen 30 jaar enorm veranderd. Met de komst van het internet en, sinds 2007, de toenemende populariteit van de smartphone, hebben we meer informatie beschikbaar dan enig mens beschikbaar had voor zichzelf in alle voorliggende eeuwen. De duivel heeft deze nuttige technologie echter gebruikt om veel mannen te verl…
  continue reading
 
Sommige christenen worstelen wel eens met de vraag of zij de onvergeeflijke zonde van lasteren tegen de Heilige Geest begaan hebben. Hierdoor kunnen christenen in de knoop komen te zitten met gevoelens van angst en depressiviteit. In deze video zoomen we wat verder in op wat het precies is waar de Bijbel ernstig voor waarschuwt, en op de vraag of e…
  continue reading
 
Een unieke waarheid van het christelijke geloof is dat wij in Jezus Christus een Grote Hogepriester hebben die de hemelen is doorgegaan. In deze preek, gehouden in de refobaptistengemeente te Urk op 30 april 2023, staan we stil bij de rijkdom van deze waarheid. Ik hoop dat het beluisteren van deze boodschap jou tot zegen zal zijn.…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij de geschiedenis van de Branch Davidians, een zeer beruchte sekte uit de 20e eeuw in Waco, Texas. Naast Jim Jones' Peoples Temple is dit een van de meest beruchte sekten uit de Amerikaanse geschiedenis. Ook Netflix heeft nog vrij recent een documentaire uitgebracht over de verschrikkelijke gebeurtenissen in 1993, toen…
  continue reading
 
Het christelijke geloof onderwijst dat de Zoon van God altijd volmaakt heilig en zondeloos is geweest, zowel voor als na Zijn vleeswording. Toch lijkt er op het eerste oog in Hebreeën 5:9 iets te staan wat dit tegenspreekt; Jezus zou namelijk "volmaakt geworden" zijn. We zullen in deze video zien dat er echter geen tegenstrijdigheid is en dat deze …
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een meer pastoraal onderwerp. Velen van jullie zijn of worden op een dag ouders van kinderen. Wat voor vader (of moeder) wil jij zijn? Hoe is God als Vader en hoe kunnen wij als ouders Zijn eigenschappen reflecteren richting onze kinderen? Daarover gaat deze video. Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
In deze video zullen we stilstaan bij een zeer bekend Schriftgedeelte. Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12 dat hem een doorn in het vlees is gegeven, een engel van de satan, om hem met vuisten te slaan. Hij heeft de Heer drie maal gesmeekt om hem weg te nemen, maar het antwoord van de Heer is "Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakh…
  continue reading
 
In deze video zullen we inzoomen op de boodschap van de Heilige Geest in Jakobus 4 omtrent hoogmoed in het doen van uitspraken over onze toekomstplannen. Past deze boodschap in de wijze waarop jij kijkt naar Gods plan voor je leven? Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
In de vorige video heb ik laten zien waarom de doctrine van het "onderzoekend oordeel" van Christus, verbonden aan het jaar 1844, bijbels bezien slecht onderbouwd is en ook in tegenstrijd met de leer van het nieuwe testament. Ik kreeg als reactie de vraag wat Daniël 8:14, en in het bijzonder het getal 2300 daar, dan precies wel betekent. In deze vi…
  continue reading
 
In een recente video heb ik een beknopt overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis en kenmerkende leerstellingen van het Zevendedagsadventisme (ZDA). In deze video wil ik inzoomen op een van de meest problematische leerstellingen binnen ZDA, namelijke die van het "Investigative Judgement" (Onderzoekend Oordeel) en de samenhang hiervan met het j…
  continue reading
 
Deze preek heb ik gehouden voor een jeugddienst in Wijngaarden. We staan stil bij de gebeurtenis van de Heer Jezus die loopt op de zee te midden van een nachtelijke storm en Petrus roept om tot Hem te komen. De boodschap is een uitdaging aan alle mensen om in gehoorzaamheid tot Jezus te komen. Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
Op verzoek van verschillende mensen hier een inleidende video over het Zevendedagsadventisme (ZDA). Twee jaar geleden heb ik al eens een video gemaakt over de vraag "Moeten christenen de Sabbat houden? En zo ja, op zaterdag of op zondag?". Die video kun je hier terugluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=SMPV_-CZ9Yo Wat veel mensen niet weten i…
  continue reading
 
Recent mocht ik dienen met het Woord in de Family Bible Church in Rotterdam, waar mijn geliefde broeders Jurgen Tholel en Sam Jayasinghe dienen als ouderlingen. Na afloop van de prediking vond er een vraag-antwoord sessie plaats. Hierin werd o.a. stilgestaan bij apologetiek, pinkstertheologie, Word Of Faith en hoe je als christen je kunt verhouden …
  continue reading
 
Deze week heb ik een gesprek opgenomen met Marcel Vroegop. Hij is samen met Maarten Baan oprichter van (internet)bediening Geloofstoerusting. We staan stil bij hun bediening, (hyper)calvinisme, hoe om te gaan met dwaalleer en de impact die internet heeft op kansen en bedreigingen voor het christelijk getuigenis. Geloofstoerusting: https://www.geloo…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een veel voorkomende en gevaarlijke denkfout: "Er gebeuren in die religieuze groep wonderen en tekenen, dus het moet wel waarachtig en van God zijn!" Door deze foutieve gevolgtrekking zijn velen in diverse sekten, dwalingen en anti-christelijke religie terecht gekomen. De bijbel waarschuwt ons echter voor deze manier…
  continue reading
 
Momenteel zorgt Frontrunners Ministries / Tom de Wal voor een nieuwe wind van Welvaartsevangelie-onderwijs in Nederland. Een van zijn argumenten voor het Welvaartsevangelie berust op een verkeerde, onbijbelse toepassing van de "Zegen van Abraham" (Galaten 3:14) op christenen. In deze video laat ik je zien waarom. Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
Ongeveer twee maanden geleden postte Frontrunners Ministries (Tom de Wal) een video met als titel "Hoe zit het met Job?". Hierin probeert Tom een tegenargument tegen zijn Word of Faith leer te beantwoorden. Mijns inziens maakt hij enkele belangrijke fouten in zijn argumentatie. Omdat deze video in het publieke domein is gelanceerd door Frontrunners…
  continue reading
 
Deze korte preek met Mattheüs 11:28-29 als uitgangstekst mocht ik houden voor een groep jongeren met verschillende achtergronden. We stonden stil bij de kernboodschap van het Evangelie en de koppeling met kerst. Mogelijk is de boodschap jou ook tot zegen, vandaar dat ik hem heb geupload.Door Chris Verhagen
  continue reading
 
In deze video leek het mij goed om in dankbaarheid terug te kijken op het jaar 2022 en de genade die God heeft gegeven om dit YouTube kanaal te kunnen voortzetten. We kijken terug op enkele thema's aan de orde zijn gekomen en enkele theologische boeken die hierin nuttig kunnen zijn. Ook kijken we vooruit naar het jaar 2023. Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
In het afgelopen jaar heb ik verschillende video's gemaakt over de Canon van de Nieuwtestamentische Geschriften. Hierin heb ik Michael Kruger's "self-authenticating model for canonicity" uiteengezet (zie het boek "Canon Revisited" van Kruger). Een laatste ingredient van dit model is dat van het Testimonium Spiritus Sancti Internum. In deze video le…
  continue reading
 
In deze video sta ik samen met mijn gast, Rik van YouTube Kanaal Gedachtegoed (https://www.youtube.com/@gedachtegoed), stil bij een zeer belangrijk vers in de Koran in Soera 4 wat in de kern de belangrijkste tegenstelling vormt met de Bijbelse openbaring van het Evangelie van Jezus Christus. YouTube kanaal Gedachtegoed: https://www.youtube.com/@UC9…
  continue reading
 
In kerken die beïnvloed worden door 'Word Of Faith'-theologie wordt Spreuken 18:21 vaak geciteerd. Men tracht hiermee aan te tonen dat onze woorden bovennatuurlijke kracht hebben om de realiteit te beïnvloeden. Vaak wordt hiermee ook de praktijk van 'positief belijden' of proclamatie ondersteunt. Maar is dit wat de Bijbel bedoelt te communiceren mi…
  continue reading
 
In deze video zullen we stilstaan bij het subtiele gevaar van afgoderij in de kerk. Een kerk kan gemakkelijker in de zonde van afgoderij vallen dan veel mensen denken. Wanneer de bijbelse boodschap van het waarachtig Evangelie vermengd raakt met mens-gecentreerde elementen die de zondige verlangens van het vlees voeden, bevinden we ons in dezelfde …
  continue reading
 
In charismatische kringen (ook in Nederland) bestaat er het fenomeen van het "vallen in de geest" ('slain in the spirit'). In deze video geef ik mijn perspectief hierop en geeft tegenargumenten op de vaak genoemde bijbelse onderbouwing van deze praktijk. Muziek: Khi Rho BeatsDoor Chris Verhagen
  continue reading
 
Binnen charismatische en pinksterkringen is er een beweging genaamd de “Apostolisch-profetische” beweging. Een bekend stempel is ook wel dat van de NAR (“New Apostolic Reformation”). In de kern geloven zij dat de zogenaamde "Vijfvoudige Bediening" hersteld moet worden. Grondleggers van dit gedachtegoed waren o.a. Bill Hamon en C. Peter Wagner omstr…
  continue reading
 
Een belangrijk concept in Christelijke Theologie is dat van Adam als vertegenwoordigend hoofd van de mensheid. En dat van Christus Jezus als nieuw vertegenwoordigend hoofd van de mensheid die in Hem vertegenwoordigd is. In deze video staan we stil bij dit idee zodat het je helpt om beter te begrijpen hoe Jezus voor onze zonden aan het kruis kon ste…
  continue reading
 
Wanneer de Westminister Confession of Faith spreekt over de Canon van de Schrift, spreekt die van "the consent of all the parts, the scope of the whole". Gods Woord vormt een consistent en harmonieus geheel. In deze video laat ik je zien hoe dit weer een puzzelstukje is van het zogenaamde 'Zelf-authenticerende' model voor canoniciteit. En hoe Gods …
  continue reading
 
Voor alle duidelijkheid: deze video bevat wat meer sarcasme dan mijn gemiddelde video. En ik weet dat sommigen van jullie dat niet zullen waarderen. Maar ik vind het noodzakelijk om wat feller dan gebruikelijk te reageren op de recente dwaasheid van deze "geestelijk leider". Specifiek heeft hij in een preek vorige week ( https://www.youtube.com/wat…
  continue reading
 
In deze video staan we stil bij een andere goddelijke eigenschap van de canonieke geschriften, namelijk die van "efficacy": kracht / doeltreffendheid. Dit als onderdeel van een serie over het Zelf-authenticerend model voor canoniciteit. Aanbevolen literatuur: Michael J. Kruger - Canon Revisited Muziek: Khi Rho Beats…
  continue reading
 
Een opmerkelijk fenomeen vandaag de dag is dat veel christelijke jonge mannen graag luisteren naar mensen als Ben Shapiro, Jordan Peterson of (in Nederland) Thierry Baudet. Dit terwijl vooralsnog geen van deze mannen hun christelijk geloofsfundament met hen deelt. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze soms op een radicale, rationele, vurige, ov…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding