Aanbestedingsrecht openbaar
[search 0]
Meer
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. dr. Erik Plas (Infense Advocaten) over wezenlijke wijziging in het aanbestedingsrecht. Hij promoveerde op dit onderwerp. Wat te doen met transparantie van wijzigingen? Hoe om te gaan met uitlegclausules en zijn ze strijdig met het aanbestedingsrecht? Is er afdoende ruimte? Moet het 'mandje' anders worden ge…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. dr. Sophie Prent over haar onderzoek naar de redelijk handelende aanbesteder. Ze bespreken de rol van de aanbestedende dienst ten aanzien van twee belangrijke thema’s: herstel van fouten en de voortijdige beëindiging van een aanbesteding. Wanneer kan of moet herstel of beëindiging plaatsvinden? Is het aanbe…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. Georg Huith (Croon Advocaten) over de vraag wat de rechtsgevolgen zijn van een overeenkomst die in strijd met de uitspraak Didam is gesloten. Is het nietigheid of vernietigbaarheid? Ze bespreken recente jurisprudentie over deze vraag en bediscussiëren de gevolgen voor de praktijk.…
  continue reading
 
Matanja en Willem spreken met elkaar over het artikel dat Willem schreef voor het Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun samen met Fenna Faaij, Ruben Silva Kas en Julian Geraedts over het Internationaal Aanbestedingsintrument (IPI). De IPI moet ervoor zorgen dat ondernemingen uit derde landen (zoals China) minder voet aan de grond krijgen bij…
  continue reading
 
In deze aflevering spreken Matanja én Willem met mr. dr. Gerrieke Bouwman over haar proefschrift, waarin zij onderzoek deed naar de scheidslijnen tussen juridische instrumenten voor de uitbesteding van zorg. De discussie gaat in op haar aanbevelingen, het ASADE arrest, de bredere relevantie, en meer.…
  continue reading
 
Anne Fischer, oud-voorzitter, spreekt met Matanja over de Commissie van Aanbestedingsexperts. Ze blikken terug, maar kijken ook vooruit naar de nieuwe rol die de Commissie gaat vervullen. In deze podcast komen verschillende adviezen van de Commissie voorbij en bespreekt Anne de wijze waarop adviezen tot stand komen. Kritiek op de Commissie wordt oo…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met prof.Fredo Schotanus die recentelijk zijn oratie hield aan de Universiteit Utrecht.. Ze spreken van het verleden, heden en de toekomst. Waarom begint een betere wereld eigenlijk bij publieke inkoop? Hoe kunnen we de duurzaamheidstransitie versnellen? Wat te doen met inkoopbeleid, inkoopproces en inkooptechniek?…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met Jørgen den Houting (Rozemond Advocaten) over abnormaal lage inschrijvingen als duurzaamheidsverplichting. Wanneer is sprake van een abnormaal lage inschrijving? Welke rol speelt duurzaamheid als verplichting in dit kader? Hoe is dit geimplementeerd? En: hoe verhoudt de Nederlandse rechtspraak zich tot de Europe…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Matanja met Greetje Fimerius. Greetje trad op als de advocate van Damen in een zaak die aanbestedingsrechtelijk veel stof deed opwaaien. Deze aflevering gaat over de invloed van dat 'Damen-vonnis' op de aanbestedingspraktijk. Greetje bespreekt eerst de relevante feiten, en gaat daarna in op de volgende vragen: is dit vonn…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. Lennard Michaux en mr. Joris Gruyters (beide KU Leuven) over gunnen op levenscycluskosten en hun voorstel voor een algemene richtlijn op dit gebied. Hoe werkt en werkte dit in de Richtlijn Schone Voertuigen? Wat kan er beter qua regulering op dit gebied?Door mr. dr. Willem A. Janssen & mr. Matanja Pinto
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Matanja met Geke Werkman-Bouwkamp, één van de drie leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In het eerste deel van het gesprek gaat Geke dieper in op de onlangs gepubliceerde Handreiking Klachtafhandeling bij Aanbesteden. Vervolgens bespreekt Geke de huidige gang van zaken bij de Commissie van Aanbestedingsexperts…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met Annemarie Drahmann (Universiteit Leiden) over het recente HR arrest Didam. Ze bediscussiëren de gevolgen van dit arrest, en de uitbreiding van competitieve verplichtingen van overheidsopdrachten, naar vergunningen en nu naar de uitgifte van grond.Door mr. dr. Willem A. Janssen & mr. Matanja Pinto
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met dr. Lizet Kuitert (EUR) over haar proefschrift onderzoek over opdrachtgeverschap en waardenconflicten in de bouw. Ze praten over olifantenpaadjes, de theorie en de praktijk met een focus hoe waarden als duurzaamheid en prijs een rol spelen in het aanbestedingsproces.…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. Janet Meesters (DLA Piper) over uitsluitingsgronden en het klimaat, mede in het kader van haar publicatie aan het TBR-themanummer ‘Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen’. Hoe werken de uitsluitingsgronden, wat kunnen we er nu mee en hoe zouden ze er in de toekomst ui…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Matanja met Noor Huitema over aanbesteden, duurzaamheid en circulariteit. Onderwerpen die de revue passeren zijn het onderscheid tussen duurzaamheid en circulariteit, het belang van het stellen van de juiste vraag, de ontstaansgeschiedenis van Copper8, aansprekende duurzame projecten, de voordelen van de concurrentiegeric…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. Georg Huith (Croon Advocaten) over duurzaam specificeren. Hoe doe je dat en wat zijn de juridische grenzen? Daarnaast gaan zij in op de toegang van het MKB en het belang van duurzaamheid in het licht van klimaatverandering.Door mr. dr. Willem A. Janssen & mr. Matanja Pinto
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Willem met mr. Natasja van Wijk (IBR) over het TBR themanummer 'Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden: Van Mogelijkheden naar Verplichtingen?'. Ze bespreken de aanleiding van dit themanummer, de context van klimaatverandering en blikken vooruit op de komende afleveringen: de MVA specials!…
  continue reading
 
In deze aflevering spreekt Matanja met Willem over zijn proefschrift 'EU public procurement law & self-organisation', en reflecteren ze o.a. op alleenrechten, samenwerking tussen overheden, meer specifiek de zaak Stadt Köln en vooral over wat er nog beter kan in de wet- en regelgeving.Door mr. dr. Willem A. Janssen & mr. Matanja Pinto
  continue reading
 
In deze aflevering spreek ik met Siep Eilander, oud-CPO van het Rijk en huidig voorzitter van de NEVI. We hebben het met name over de toekomst van de publieke inkoop. Hij legt ons drie denkrichtingen voor: de inkoopbril voor andere beleidsinstrumenten, het belonen van goed gedrag, én samenwerking. Dit laatste komt steeds terug in zijn gedachten. Be…
  continue reading
 
In deze aflevering spreek ik met mr. Allard Knook (PwC) over staatssteunrecht in tijden van COVID-19. We gaan in op de systematiek van het recht, de raakvlakken met het aanbestedingsrecht en de rol van de Europese Commissie in relatie tot staatssteun de afgelopen maanden. Gaandeweg identificeren we pijnpunten in de praktijk.…
  continue reading
 
Veel aanbestedingen worden ingezet als instrument om duurzaam en sociale veranderingen teweeg te brengen. Maar is dat verplicht? Of is het alleen maar een mogelijkheid? Over dit onderwerp spreekt Bob Rietjens (About Law podcast) met mij, mede naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoerde met mr. Gerrieke Bouwman dat inmiddels is gepubliceerd i…
  continue reading
 
Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Het juridische onderscheid tussen subsidies en overheidsopdrachten is echter vaak niet duidelijk, en zorgt voor problemen in de rechtspraktijk. Ik spreek over dit thema en over prijsvragen met mr. Louise Verboeket (Maastricht University).…
  continue reading
 
Het corona virus heeft ook een impact op de aanbestedingswereld en de professionals die met het aanbestedingsrecht werken. Ik spreek met mr. Matanja Pinto over de kernvraag welke ruimte het aanbestedingsrecht biedt om goed om te gaan met deze veranderde – en nog steeds veranderende – omstandigheden tijdens deze pandemie.…
  continue reading
 
BIM, Bimmen, Building Information Modellingen. Het wordt al een tijdje aangekondigd als de toekomst voor samenwerking in de bouw. Binnen aanbestedingen kan het een rol spelen in de vraagspecificatie, de contractvoorwaarden, en de gunning. Ik spreek met mr. dr. Evelien Bruggeman over de vraag is hoe dat precies past binnen het aanbestedingsrecht.…
  continue reading
 
Het clusteren van opdrachten. Het MKB zou te weinig toegang krijgen tot aanbestedingen doordat te grote opdrachten in de markt gezet worden. Ook zou het schorten aan de handhaving van het clusterverbod en het splitsingsgebod uit artikel 1.5 Awet 2012. Ik spreek met mr. Georg Huith over de stevige discussie die er speelt in de praktijk en politiek.…
  continue reading
 
Aanbestedende diensten hebben soms de wens om niet te willen samenwerken met marktpartijen, die in het verleden slecht hebben gepresteerd of die zich niet houden aan mededingings- of arbeidswetgeving. Ik spreek met dr. Sarah Schoenmaekers over uitsluiten, zelfreiniging en de vraag of het huidige systeem van hoor en wederhoor wenselijk is.…
  continue reading
 
Vaak wordt de reikwijdte van de Aanbestedingswet bediscussieerd. Hoeveel ruimte is er eigenlijk om bijvoorbeeld de aanbestedingsrichtlijnen beperkter te implementeren dan de richtlijnen zelf voorschrijven? Ik spreek met dr. Ton van de Brink (UU) over mijn eigen onderzoek naar dit vraagstuk mede op basis van de Irgita zaak.…
  continue reading
 
Overheden zijn actief op de markt. Hoe moeten we deze activiteiten reguleren? Ik spreek met mijn collega dr. Jasper Sluijs, universitair docent en onderzoeker (UU). We spreken elkaar over zijn onderzoek naar de Wet Markt en Overheid, de algemeen belang bepaling, de hervorming van deze bepaling en bespreken de raakvlakken met het aanbestedingsrecht.…
  continue reading
 
De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ir. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein.Door mr. dr. Willem A. Janssen & mr. Matanja Pinto
  continue reading
 
Hoe passen burgerinitiatieven en beleidsinitiatieven zoals het right to challenge binnen het aanbestedingsrecht? Ik spreek daarover met prof. Willemien den Ouden. Ze publiceerde een onderzoeksrapport over dit thema dat zij samen met prof. Geerten Bogaart en mr. Esmee Driessen uitvoerde. We spreken elkaar over dit onderzoek en de weg voorwaarts.…
  continue reading
 
De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heemskerk over het juridische kader en de toepassing o.…
  continue reading
 
Is de Staat als aanbestedende dienst deelbaar of juist niet deelbaar binnen het Europees Aanbestedingsrecht? Dat is de vraag die in deze podcast centraal staat. Er is veel discussie geweest over deze vraag in de literatuur en tijdens geschillen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en de Rechtbank Den Haag. Vandaag spreek ik met Stephanie Hötte…
  continue reading
 
In deze aflevering spreek ik met mr. Daan Versteeg over de juridische aspecten van circulair aanbesteden. Centraal staat het gunnen op levenscycluskosten, waar de pijnpunten liggen in het recht en wat er beter kan. Het vertrekpunt van het gesprek is zijn preadvies ‘Levenscycluskosten. De sleutel naar circulair werk?’ én het recente advies nr. 472 v…
  continue reading
 
Loading …

Korte handleiding